Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα — Χιλιάδες λαού διαδηλώνουν για τη ζωή τους (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Χιλιάδες λαού διαδηλώνουν αυτή την ώρα στο Σύνταγμα ενάντια στην ακρίβεια για την υγεία και τη ζωή του!

Η δια­δή­λω­ση είναι τερά­στια και οι στιγ­μές συγκλονιστικές!

Εργά­τες από την COSCO με τις φόρ­μες εργα­σί­ας, απερ­γοί από τη ΛΑΡΚΟ με τις οικο­γέ­νειες τους, από τα Πετρέ­λαια Καβά­λας και τα Λιπά­σμα­τα που ταξί­δευαν όλο το βρά­δυ, εργά­τες από τη Ζώνη, το Μέταλ­λο, Οικο­δό­μοι, από δεκά­δες χώρους δουλειάς.

Μαζί τους οι αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι, οι φοι­τη­τές, οι γυναί­κες, οι συνταξιούχοι.

Κανείς δε λεί­πει από τη μεγά­λη λαϊ­κή δια­δή­λω­ση, γεγο­νός που ανα­δει­κνύ­ει νέες δυνα­τό­τη­τες κλι­μά­κω­σης το επό­με­νο διάστημα.

Δηλώσεις του Δημήτρη Κουτσούμπα

Τη συμπα­ρά­στα­ση και υπο­στή­ρι­ξη του ΚΚΕ στους αγώ­νες των εργα­ζο­μέ­νων για τα δικαιώ­μα­τά τους, στη ζωή, τη δου­λειά, το μερο­κά­μα­το την υπο­γρα­φή Συλ­λο­γι­κών Συμ­βά­σε­ων Εργα­σί­ας  εξέ­φρα­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, που παρα­βρί­σκε­ται στο μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο συν­δι­κά­των και ομο­σπον­διών στο Σύνταγμα.

Συγκε­κρι­μέ­να, αναφέρει:

«“Είμα­στε εδώ παρό­ντες στον αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων ενά­ντια στην ακρί­βεια που τσα­κί­ζει τη λαϊ­κή οικο­γέ­νεια, ενά­ντια στις απο­λύ­σεις, ενά­ντια στη φορο­λη­στεία για να υπε­ρα­σπί­σου­με την υγεία, τη ζωή των εργα­ζο­μέ­νων, του λαού μας, για να υπε­ρα­σπί­σου­με το μερο­κά­μα­το, τη δου­λειά, τα δικαιώ­μα­τά τους, όλα τα δικαιώ­μα­τα. Για να υπο­γρα­φούν συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις εργασίας.

Εκφρά­ζου­με ιδιαί­τε­ρα την υπο­στή­ρι­ξη μας στον αγώ­να και στα αιτή­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων στη βαριά βιο­μη­χα­νία του μετάλ­λου, στη βαριά βιο­μη­χα­νία της χημι­κής βιο­μη­χα­νί­ας, της ενέρ­γειας άλλων στρα­τη­γι­κών μονά­δων που απο­τε­λούν τις ναυαρ­χί­δες της ελλη­νι­κής βιο­μη­χα­νί­ας, όπως είναι το σιδη­ρο­νι­κέ­λιο στη ΛΑΡΚΟ, τα Πετρέ­λαια Καβά­λας και τα Λιπά­σμα­τα, το λιμά­νι της COSCO, τα ναυ­πη­γεία του Σκα­ρα­μα­γκά, της Ελευ­σί­νας, παντού, όπως είναι τα Αμυ­ντι­κά Συστή­μα­τα, η ΕΑΒ, η αμυ­ντι­κή βιο­μη­χα­νία της χώρας.

Θα είμα­στε κάθε ώρα, κάθε στιγ­μή στο δρό­μο, στη Βου­λή, παντού στο πλευ­ρό τους».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο