Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεγάλο ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 26 Φλεβάρη: Απλώνεται το αγωνιστικό κάλεσμα για την προστασία της υγείας και του λαϊκού εισοδήματος

Στις 12 μ. στο Σύνταγμα η συγκέντρωση
Την ίδια μέρα διαδηλώνουν στη Θεσσαλονίκη
Συγκεντρώσεις και σε άλλες πόλεις

Με νέες απο­φά­σεις σωμα­τεί­ων και φορέ­ων ενι­σχύ­ε­ται το κάλε­σμα στο μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο που οργα­νώ­νε­ται στην Αθή­να το Σάβ­βα­το 26 Φλε­βά­ρη, στις 12 το μεση­μέ­ρι στο Σύνταγ­μα. Οι όλο και περισ­σό­τε­ρες απο­φά­σεις συμ­με­το­χής απο­τυ­πώ­νουν ήδη τη δυνα­τό­τη­τα το συλ­λα­λη­τή­ριο να απο­τε­λέ­σει βήμα κλι­μά­κω­σης της πάλης, τη μέρα εκεί­νη να βρε­θούν στον δρό­μο εκα­το­ντά­δες συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις από κάθε κλά­δο και χώρο δουλειάς.

Σωμα­τεία εργα­ζο­μέ­νων και συντα­ξιού­χων, φορείς των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση δύο χρό­νων από την εμφά­νι­ση του πρώ­του κρού­σμα­τος κορο­νοϊ­ού στη χώρα μας, καλούν τον λαό της Αττι­κής να μετα­τρέ­ψει εκεί­νη τη μέρα σε μεγά­λο σταθ­μό αγω­νι­στι­κής κλι­μά­κω­σης, δια­δη­λώ­νο­ντας ενά­ντια στην ακρί­βεια, στις καθη­με­ρι­νές ανα­τι­μή­σεις, στην πολι­τι­κή που αδειά­ζει τις τσέ­πες των εργα­ζο­μέ­νων για την ενί­σχυ­ση των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Δια­δη­λώ­νο­ντας για την προ­στα­σία της υγεί­ας και του εισο­δή­μα­τος, κόντρα στην πολι­τι­κή που θυσιά­ζει τις ανά­γκες του για τα κέρ­δη των λίγων.

Το κάλε­σμα συνυ­πο­γρά­φουν μέχρι στιγ­μής οι εξής συν­δι­κα­λι­στι­κές οργανώσεις:

Ομο­σπον­δία Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δας, Ομο­σπον­δία Γάλα­κτος — Τρο­φί­μων — Ποτών, Συν­δι­κά­το Οικο­δό­μων Αθή­νας, Συν­δι­κά­το Εργα­ζο­μέ­νων Φαρ­μά­κου — Καλ­λυ­ντι­κού και Συνα­φών Επαγ­γελ­μά­των, Συν­δι­κά­το Εργα­ζο­μέ­νων Μετάλ­λου και Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας, Συν­δι­κά­το Εργα­ζο­μέ­νων στα Τρό­φι­μα — Ποτά, Συν­δι­κά­το ΟΤΑ Αττι­κής, Σύλ­λο­γος Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Αθή­νας, Ενω­ση Λογι­στών — Ελεγ­κτών Περι­φέ­ρειας Αττι­κής, Συν­δι­κά­το Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Τηλε­πι­κοι­νω­νιών και Πλη­ρο­φο­ρι­κής Αττι­κής, Συν­δι­κά­το Εργα­ζο­μέ­νων Επι­σι­τι­σμού — Του­ρι­σμού — Ξενο­δο­χεί­ων Αττι­κής, Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στο Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό Σύστη­μα Αττι­κής, Συν­δι­κά­το Τύπου και Χάρ­του, Συν­δι­κά­το Ηλε­κτρο­λό­γων Αττι­κής, Συν­δι­κά­το Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Ταχυ­δρο­μεί­ων — Ταχυ­με­τα­φο­ρών Αττι­κής, Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων υπουρ­γεί­ου Γεωρ­γί­ας ν. Αττι­κής, ΠΕΜΕΝ, ΠΕΣ ΝΑΤ, Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων σε «Vodafone — 360 Connect» και λοι­πές θυγα­τρι­κές, Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στη «First Data», Σύν­δε­σμος Συντα­ξιού­χων Δημο­σί­ων Υπαλ­λή­λων Αθή­νας, Συν­δι­κά­το Καθα­ρι­στριών — Καθα­ρι­στών Αττι­κής, Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στο Νοσο­κο­μείο «Θριά­σιο», Σωμα­τείο Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων και Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Δυτι­κής Αττι­κής, Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων ΟΤΑ Ασπρο­πύρ­γου — Ελευ­σί­νας — Μάν­δρας, Σωμα­τείο Συντα­ξιού­χων Ελευ­σί­νας, Ενω­ση ΕΒΕ Ελευ­σί­νας, Ενω­ση ΕΒΕ Ασπρο­πύρ­γου, Σύλ­λο­γος Γυναι­κών Ελευ­σί­νας (μέλος της ΟΓΕ).

Με πλού­σια δρά­ση μέχρι το μεγά­λο αγω­νι­στι­κό ραντεβού

Παράλ­λη­λα, συνε­χί­ζο­νται οι συσκέ­ψεις για την οργά­νω­ση της συμ­με­το­χής στο συλ­λα­λη­τή­ριο. Στο πλαί­σιο αυτό, σωμα­τεία και φορείς που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στο Περι­στέ­ρι πραγ­μα­το­ποί­η­σαν σύσκε­ψη και κατέ­λη­ξαν στο εξής πρό­γραμ­μα δρά­σης: Στις 15/2 παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στις 10 π.μ. στον ΔΕΔΔΗΕ (Θηβών 57 Περι­στέ­ρι) ενά­ντια στις δια­κο­πές ρεύ­μα­τος. Στις 19/2 συγκέ­ντρω­ση — πικε­το­φο­ρία στις 11 π.μ. στον πεζό­δρο­μο Περι­στε­ρί­ου (Εθν. Αντι­στά­σε­ως και Καρα­θε­ο­δω­ρή). Στις 22/2 και στις 24/2, στις 6.30 μ.μ., αυτο­κι­νη­το­πο­ρεί­ες στις γει­το­νιές του Περι­στε­ρί­ου (σημείο έναρ­ξης: Ευαγ­γε­λί­στρια). Επί­σης, παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στον δήμο Περι­στε­ρί­ου για τα δημο­τι­κά τέλη και συγκέ­ντρω­ση — εξόρ­μη­ση στο κεντρι­κό κατά­στη­μα του «Σκλα­βε­νί­τη» (Λ. Κηφι­σού 136).

Τη συμ­με­το­χή τους στο συλ­λα­λη­τή­ριο προ­ε­τοι­μά­ζουν και σωμα­τεία και φορείς που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στην περιο­χή του Θρια­σί­ου: Την Τετάρ­τη 16 Φλε­βά­ρη οργα­νώ­νουν αυτο­κι­νη­το­πο­ρεία που θα ξεκι­νή­σει στις 6 μ.μ. από την Ελευ­σί­να (πάρ­κινγκ του «Lidl»), ενώ τη Δευ­τέ­ρα 21 Φλε­βά­ρη θα προ­χω­ρή­σουν σε παρα­στά­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας στις 10 π.μ. στην Περι­φέ­ρεια Δυτι­κής Αττι­κής στην Ελευ­σί­να και στις 11 π.μ. στο ΚΕΠΕΚ Ελευ­σί­νας, απαι­τώ­ντας μέτρα προ­στα­σί­ας στους χώρους δουλειάς.

Κάλε­σμα αγώ­να σε όλους τους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους, στους φοι­τη­τές και τις φοι­τή­τριες της χώρας που «οι οικο­γέ­νειές τους έχουν γονα­τί­σει από την ακρί­βεια, που οργί­ζο­νται με την εγκα­τά­λει­ψη του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας, την έλλει­ψη μέτρων προ­στα­σί­ας στις σχο­λές μας» απευ­θύ­νει η Εκτε­λε­στι­κή Γραμ­μα­τεία του Μετώ­που Αγώ­να Σπου­δα­στών.«Δεν παζα­ρεύ­ου­με την υγεία και τις σπου­δές μας για τα κέρ­δη των λίγων!», τονί­ζει και καλεί σε συμ­με­το­χή στη συγκέ­ντρω­ση που διορ­γα­νώ­νουν τα εργα­τι­κά σωμα­τεία. «Να ενώ­σου­με τη φωνή μας όλοι όσοι απαι­τού­με δωρε­άν και ανα­βαθ­μι­σμέ­νες σπου­δές, πτυ­χία με αξία και δου­λειά με δικαιώ­μα­τα! Να απορ­ρί­ψου­με τον νέο νόμο — πλαί­σιο για την Ανώ­τα­τη Εκπαί­δευ­ση, την έντα­ση της κατα­στο­λής μέσα και έξω από τα Ιδρύ­μα­τα!», σημειώ­νει σε ανα­κοί­νω­σή του.

Στην κινη­το­ποί­η­ση καλεί και η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Αγώ­να Ανα­πή­ρων (ΣΕΑΑΝ), ενώ την Πέμ­πτη 17 Φλε­βά­ρη στις 6 μ.μ. προ­χω­ρά σε πλα­τιά σύσκε­ψη της Γραμ­μα­τεί­ας της, με θέμα τον σχε­δια­σμό της δρά­σης της το επό­με­νο διάστημα.

Συγκέ­ντρω­ση και στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, σε συγκέ­ντρω­ση το Σάβ­βα­το 26 Φλε­βά­ρη στις 12 μ. στο Αγαλ­μα Βενι­ζέ­λου καλούν τα Σωμα­τεία Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων ν. Θεσ­σα­λο­νί­κης, Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων ν. Θεσ­σα­λο­νί­κης, Οικο­δό­μων Θεσ­σα­λο­νί­κης, Πωλη­τών, Οδη­γών και Βοη­θών Εμφια­λω­μέ­νων Ποτών και Τυπο­ποι­η­μέ­νων Τρο­φί­μων Βόρειας Ελλά­δας, Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Εμφια­λω­μέ­νων Ποτών Β. Ελλά­δας, Εργα­ζο­μέ­νων στη Χημι­κή Βιο­μη­χα­νία Β. Ελλά­δας και Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Τηλε­πι­κοι­νω­νιών και Πλη­ρο­φο­ρι­κής ν. Θεσσαλονίκης.

Καλούν τους εργα­ζό­με­νους να γυρί­σουν την πλά­τη στην πλειο­ψη­φία του Εργα­τι­κού Κέντρου Θεσ­σα­λο­νί­κης, που ανοί­γει το στό­μα της μόνο για να υπε­ρα­σπι­στεί την ανά­πτυ­ξη των μεγα­λο­ερ­γο­δο­τών και υπο­νο­μεύ­ει κάθε προ­σπά­θεια οργα­νω­μέ­νης δρά­σης για την υγεία, τη μόρ­φω­ση, τη ζωή του λαού. Καλούν σε οργα­νω­μέ­νη συλ­λο­γι­κή διεκ­δί­κη­ση, αντί­στα­ση και σύγκρου­ση με την πολι­τι­κή που θυσιά­ζει τη ζωή τους για τα κέρ­δη των λίγων.

Στα Γιάν­νε­να

Την πραγ­μα­το­ποί­η­ση συλ­λα­λη­τη­ρί­ου την Πέμ­πτη 17 Φλε­βά­ρη ενά­ντια στην ακρί­βεια, για την προ­στα­σία του εισο­δή­μα­τος και την υγεία του λαού, απο­φά­σι­σε πλα­τιά σύσκε­ψη των αντι­προ­σώ­πων και των διοι­κή­σε­ων των σωμα­τεί­ων του Εργα­τι­κού Κέντρου Ιωαν­νί­νων την Τετάρ­τη το απόγευμα.

Στο Ηρά­κλειο

Συγκέ­ντρω­ση την Παρα­σκευή 25 Φλε­βά­ρη στις 7 μ.μ. στην πλα­τεία Ελευ­θε­ρί­ας οργα­νώ­νει το Συν­δι­κά­το Οικο­δό­μων Ηρα­κλεί­ου. Καλεί τους εργα­ζό­με­νους, τους συντα­ξιού­χους, τους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους, τις γυναί­κες και τη νεο­λαία να συντο­νί­σουν τον αγω­νι­στι­κό τους βηματισμό.

Τα αιτή­μα­τα των κινητοποιήσεων

«Τίπο­τα δεν χαρί­ζε­ται, όλα κατα­κτιού­νται με οργα­νω­μέ­νη συλ­λο­γι­κή διεκ­δί­κη­ση, αντί­στα­ση και σύγκρου­ση με την πολι­τι­κή που θυσιά­ζει τη ζωή μας για τα κέρ­δη των λίγων», ξεκα­θα­ρί­ζουν τα σωμα­τεία και διεκδικούν:

Κανέ­νας εργα­ζό­με­νος χωρίς Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση Εργα­σί­ας. Ουσια­στι­κές αυξή­σεις στους μισθούς και στις συντάξεις.

Επα­να­φο­ρά του 13ου και του 14ου μισθού, της 13ης και της 14ης σύνταξης.

Επί­δο­μα ανερ­γί­ας 600 ευρώ για όλους τους ανέρ­γους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ στα είδη λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης, καθώς και του ΕΝΦΙΑ για τα φτω­χά εργα­τι­κά — λαϊ­κά νοικοκυριά.

Μεί­ω­ση της τιμής του ρεύ­μα­τος κατά 50%, κατάρ­γη­ση των φόρων στα καύ­σι­μα και συνο­λι­κά στην Ενέργεια.

Γεν­ναία μεί­ω­ση των δημο­τι­κών τελών για τα φτω­χά νοικοκυριά.

Αφο­ρο­λό­γη­το στα 12.000 ευρώ. Δια­γρα­φή χρε­ών των φτω­χών εργα­τι­κών — λαϊ­κών νοικοκυριών.

Κανέ­να λαϊ­κό σπί­τι χωρίς ρεύ­μα, νερό, τηλέ­φω­νο. Οχι στις κατα­σχέ­σεις και στους πλει­στη­ρια­σμούς της περιου­σί­ας του λαού.

Προ­σλή­ψεις προ­σω­πι­κού με στα­θε­ρή δου­λειά και δικαιώ­μα­τα στην Υγεία, στην Πρό­νοια, στην Εκπαί­δευ­ση, στους ΟΤΑ και στους τομείς Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας. Κατάρ­γη­ση των «ελα­στι­κών» μορ­φών απασχόλησης.

Μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας και της ασφά­λειας στους χώρους δου­λειάς, στις μεγά­λες βιο­μη­χα­νι­κές ζώνες, στα σχο­λεία, στους παι­δι­κούς σταθ­μούς, στα Μέσα Μαζι­κής Μεταφοράς.

Κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση για τη στή­ρι­ξη του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας, επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα της Υγείας.

ΟΒΣΑ
Στους δρόμους και οι μικροί επαγγελματίες στις 26 Φλεβάρη

Στο συλ­λα­λη­τή­ριο στις 26 Φλε­βά­ρη καλεί και η Ομο­σπον­δία Βιο­τε­χνι­κών Σωμα­τεί­ων Αττι­κής (ΟΒΣΑ), απευ­θύ­νο­ντας κάλε­σμα αγώ­να «σε όλα τα σωμα­τεία και τους επαγ­γελ­μα­τί­ες, έμπο­ρους, βιο­τέ­χνες της Αττι­κής», «σε κάθε συνά­δελ­φο που “γονά­τι­σε” αντι­με­τω­πί­ζο­ντας καθη­με­ρι­νά ένα βου­νό από αδιέ­ξο­δα: Για την υγεία της οικο­γέ­νειάς του, για την εξα­σφά­λι­ση του καθη­με­ρι­νού εισο­δή­μα­τος, για την προ­στα­σία από τα φυσι­κά φαι­νό­με­να, για κάθε πλευ­ρά των αντι­λαϊ­κών πολι­τι­κών που εφάρ­μο­σε η τωρι­νή κυβέρ­νη­ση σε συνέ­χεια των προη­γού­με­νων».

«Αρκε­τά παζα­ρέ­ψα­με τα δικαιώ­μα­τα και τις ανά­γκες μας! Συνε­χί­ζου­με πιο δυνα­μι­κά τον αγώ­να!», υπο­γραμ­μί­ζει η Ομο­σπον­δία. Για τους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους, τους μικρούς επαγ­γελ­μα­τί­ες, εμπό­ρους και βιο­τέ­χνες ανά­πτυ­ξη σημαί­νει: «Να έχου­με εισό­δη­μα ικα­νό να θρέ­ψου­με την οικο­γέ­νεια. Δημό­σια και δωρε­άν Παι­δεία, ικα­νή να προι­κί­σει τα παι­διά μας με το σημε­ρι­νό πολύ­πλευ­ρο επί­πε­δο γνώ­σε­ων. Δημό­σια δωρε­άν Υγεία, για να μας για­τρεύ­ει όταν αρρω­σταί­νου­με, με βάση τις σύγ­χρο­νες εξε­λί­ξεις της επι­στή­μης. Σύντα­ξη επαρ­κή να μας συντη­ρή­σει με αξιο­πρέ­πεια. Προ­στα­σία από τους χιο­νιά­δες, τις πλημ­μύ­ρες, τις πυρ­κα­γιές, τους σει­σμούς, και ό,τι άλλο προ­κύ­ψει, με βάση τις σύγ­χρο­νες, τερά­στιες δυνα­τό­τη­τες της επι­στή­μης και της τεχνι­κής και χωρίς τη βάρ­βα­ρη λογι­κή κόστους — οφέ­λους που εφαρ­μό­ζουν ΕΕ και κυβερ­νή­σεις».

«Ενω­μέ­νοι όλοι οι επαγ­γελ­μα­τί­ες, χέρι χέρι με όλους τους εργα­ζό­με­νους που πλήτ­το­νται από τις ίδιες πολι­τι­κές, μπο­ρού­με να ορθώ­σου­με εμπό­δια στον κοι­νό αντί­πα­λο, μπο­ρού­με να φέρου­με στο προ­σκή­νιο τις πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες μας για μια ζωή καλύ­τε­ρη», τονί­ζει η ΟΒΣΑ.

Διεκ­δι­κεί, πρώ­τα και κύρια για όσους έχουν μικρό­τε­ρα εισο­δή­μα­τα, τα παρα­κά­τω αιτήματα:

Επι­πρό­σθε­τη οικο­νο­μι­κή στή­ρι­ξη για τους επαγ­γελ­μα­τί­ες που πλήτ­το­νται εξαι­τί­ας της παν­δη­μί­ας. Επί­δο­μα ειδι­κού σκο­πού για τους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους που νοσούν από κορο­νο­ϊό ή μπαί­νουν σε καραντίνα.

Δια­γρα­φή των χρε­ών της επι­στρε­πτέ­ας προ­κα­τα­βο­λής, τόκων και προ­στί­μων, 30% των υπό­λοι­πων χρε­ών στην εφο­ρία και τις τράπεζες

Επι­στρο­φή στο αφο­ρο­λό­γη­το όριο των 12.000 ευρώ. Κατάρ­γη­ση ΕΝΦΙΑ και τέλους επι­τη­δεύ­μα­τος, μεί­ω­ση ΦΠΑ και κατάρ­γη­ση των έμμε­σων φόρων στα είδη λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης και τα καύ­σι­μα. Επι­δό­τη­ση στο ύψος των αυξή­σε­ων στην Ενέργεια.

Κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση για τη στή­ρι­ξη του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας, επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα της Υγείας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο