Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεγαλειώδης Συγκέντρωση Σωματείων ΛΑΡΚΟ: «Δεν λυγίζουμε. Ενωμένοι και με όπλο την αλληλεγγύη συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι τέλους» (VIDEO+ΦΩΤΟ)

Δεν λυγίζουμε. Ενωμένοι και με όπλο την αλληλεγγύη συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι τέλους!

Ήταν το μήνυ­μα που έστει­λαν οι εργα­ζό­με­νοι της ΛΑΡΚΟ, ο λαός από χωριά της Λάρυ­μνας και δεκά­δες εκπρό­σω­ποι συν­δι­κά­των και εργα­ζό­με­νοι από ολό­κλη­ρη τη χώρα, που συμ­με­τεί­χαν στη μεγα­λειώ­δη αγω­νι­στι­κή σύσκε­ψη στον οικι­σμό του εργο­στα­σί­ου το βρά­δυ της Πέμ­πτης. Μια μεγά­λη σύσκε­ψη των σωμα­τεί­ων που μετα­τρά­πη­κε σε μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση αγω­νι­στι­κής συνέχειας.

Το σύν­θη­μα «Κάτω τα χέρια από τη ΛΑΡΚΟ» ακού­στη­κε για μία ακό­μη φορά στη σύσκε­ψη που διορ­γά­νω­σαν από κοι­νού τα σωμα­τεία εργα­ζο­μέ­νων της ΛΑΡΚΟ, από εκα­το­ντά­δες παρευ­ρι­σκό­με­νους, που γέμι­σαν το γήπε­δο μπά­σκετ του οικι­σμού αλλά και το χώρο γύρω από αυτό. Εργα­ζό­με­νοι της ΛΑΡΚΟ αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι και εργα­ζό­με­νοι από την γύρω περιο­χή, εκπρό­σω­ποι συν­δι­κά­των από ολό­κλη­ρη τη χώρα απηύ­θυ­ναν κάλε­σμα ξεση­κω­μού και αντί­στα­σης απέ­να­ντι στο έγκλη­μα της κυβέρ­νη­σης που κλεί­νει τη ΛΑΡΚΟ, απο­λύ­ει τους εργα­ζό­με­νους και μαρα­ζώ­νει ολό­κλη­ρες περιοχές.

Για μία ακό­μη φορά η παρου­σία εργα­ζο­μέ­νων από διά­φο­ρες περιο­χές της χώρας και η αλλη­λεγ­γύη στον αγώ­να της ΛΑΡΚΟ ήταν συγκλο­νι­στι­κή και δεί­χνει ότι απο­τε­λεί την καλύ­τε­ρη παρα­κα­τα­θή­κη για νέα κλι­μά­κω­ση του αγώ­να, με επό­με­νο μεγά­λο σταθ­μό τη νέα κάθο­δο στην Αθή­να την Παρα­σκευή 29 Ιού­λη, η μέρα που σύμ­φω­να με τις διαρ­ρο­ές της κυβέρ­νη­σης θα κατα­τε­θούν οι δεσμευ­τι­κές προ­σφο­ρές στους δια­γω­νι­σμούς εκποίησης.

Μιλώ­ντας στη μεγά­λη σύσκε­ψη των σωμα­τεί­ων της ΛΑΡΚΟ που μετα­τρά­πη­κε σε μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση αγω­νι­στι­κής συνέ­χειας, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, σημεί­ω­σε ότι, «είμα­στε σήμε­ρα εδώ στη Λάρυ­μνα, σ’ αυτή τη σύσκε­ψη που κάλε­σαν τα Σωμα­τεία Εργα­ζο­μέ­νων της ΛΑΡΚΟ. Μια συγκέ­ντρω­ση που μετα­δί­δει παντού σε όλη την Ελλά­δα ότι: Το έγκλη­μα στη ΛΑΡΚΟ δεν θα περά­σει!».

«Να μην επιτρέψουμε το πάγωμα της τσιμινιέρας

Ανοί­γο­ντας τη σύσκε­ψη εκ μέρους όλων των Σωμα­τεί­ων της ΛΑΡΚΟ, ο Πανα­γιώ­της Πολί­της, πρό­ε­δρος του επι­χει­ρη­σια­κού Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων ΛΑΡΚΟ Λάρυ­μνας, ευχα­ρί­στη­σε αρχι­κά όλους τους παρευ­ρι­σκό­με­νους, τονί­ζο­ντας παράλ­λη­λα τη σημα­σία της πλα­τιάς εργα­τι­κής και λαϊ­κής αλλη­λεγ­γύ­ης για τον αγώ­να που δίνουν οι εργα­ζό­με­νοι της ΛΑΡΚΟ εδώ και 30 μήνες.

Κάνο­ντας ανα­φο­ρά στην πολι­τι­κή που έχει εφαρ­μό­σει η κυβέρ­νη­ση όλο αυτό το διά­στη­μα προσ­διό­ρι­σε: «Το απο­τέ­λε­σμα αυτής της πολι­τι­κής, είναι σήμε­ρα η ΛΑΡΚΟ να είναι κυριο­λε­κτι­κά γκρε­μι­σμέ­νη, από τα μεταλ­λεία έως το εργο­στά­σιο. Αυτή τη στιγ­μή αργο­σβή­νει και το τελευ­ταίο καμί­νι της, με σχε­δια­σμό να πάψει να λει­τουρ­γεί και αυτό τις επό­με­νες ημέ­ρες. Όλα αυτά, όταν στα 60 χρό­νια λει­τουρ­γί­ας της ΛΑΡΚΟ έχουν παρα­χθεί 800.000 τόνοι νικε­λί­ου και στο υπέ­δα­φος της χώρας μας υπάρ­χουν άλλα 2 εκα­τομ­μύ­ρια. Όλα αυτά, όταν το νικέ­λιο και το κοβάλ­τιο έχουν τερά­στια προ­ο­πτι­κή στην πρά­σι­νη μετά­βα­ση και στην τέταρ­τη βιο­μη­χα­νι­κή επα­νά­στα­ση όπως τα ονο­μά­ζουν. Όλα αυτά, όταν οι τιμές του σιδη­ρο­νι­κε­λί­ου έσπα­σαν κάθε ιστο­ρι­κό ρεκόρ και έχουν στα­θε­ρο­ποι­η­θεί σε υψη­λά επίπεδα.

Όλα αυτά, όταν τεκ­μη­ριω­μέ­να απο­δει­κνύ­ου­με και με επι­στη­μο­νι­κό τρό­πο, ότι η ΛΑΡΚΟ έχει τερά­στιες προ­ο­πτι­κές παρα­πέ­ρα ανά­πτυ­ξης έτσι ώστε, όχι μόνο να εξα­σφα­λί­σει την ενιαία λει­τουρ­γία της, τις θέσεις εργα­σί­ας και τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων σήμε­ρα, αλλά πραγ­μα­τι­κά να ανοί­ξει νέες χιλιά­δες θέσεις εργα­σί­ας και να προ­σφέ­ρει εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ σε μηνιαία βάση στα κρα­τι­κά ταμεία».

Συνε­χί­ζο­ντας έκα­νε ανα­φο­ρά στις τωρι­νές εξε­λί­ξεις σημειώ­νο­ντας ότι «ο αγώ­νας σε αυτή τη φάση είναι να μην επι­τρέ­ψου­με το πάγω­μα της τσι­μι­νιέ­ρας, μία για πάντα», προσ­διο­ρί­ζο­ντας ότι το επό­με­νο το διά­στη­μα θα γίνουν μία σει­ρά πολύ­μορ­φες αγω­νι­στι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις, όπως η ενη­με­ρω­τι­κή παρέμ­βα­ση διό­δια της Θήβας το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής, μετά από πρω­το­βου­λία των εργα­τι­κών κέντρων ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς και Εύβοιας, αλλά και η νέα κάθο­δος στην Αθήνα.

«Την Παρα­σκευή 29/7 είναι η μέρα των δεσμευ­τι­κών προ­σφο­ρών για τους εγκλη­μα­τι­κούς δια­γω­νι­σμούς εκποί­η­σης. Οι εργα­ζό­με­νοι της ΛΑΡΚΟ, έχο­ντας μαζί μας την περιο­χή, έχο­ντας σίγου­ρο την έκφρα­ση αλλη­λεγ­γύ­ης από τους εργα­ζό­με­νους της Αττι­κής, θα είμα­στε στην Αθή­να, έξω από τα αρμό­δια υπουρ­γεία και τα επι­τε­λεία τους, έξω από το Μαξί­μου», σημεί­ω­σε και πρόσθεσε:

«Η σημε­ρι­νή σύσκε­ψη στέλ­νει μήνυ­μα απο­φα­σι­στι­κό­τη­τας, ενό­τη­τας των εργα­ζό­με­νων και των κατοί­κων της περιο­χής, όλων των επαγ­γελ­μά­των της περιο­χής. Αλλά και μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης στον αγώ­να που κάνου­με. Η εργα­τι­κή τάξη της χώρας μας και του εξω­τε­ρι­κού είναι στην πρά­ξη μαζί μας. Από Βέλ­γιο, Αγγλία, Γαλ­λία, Γερ­μα­νία, Μεξι­κό, Τουρ­κία και από όλες τις γωνιές της χώρας μας καθη­με­ρι­νά δεχό­μα­στε και εκφρά­ζε­ται η αλλη­λεγ­γύη, η στή­ρι­ξη του αγώ­να μας. Αυτό πραγ­μα­τι­κά το θεω­ρού­με ως μία κατά­κτη­ση που μας δεσμεύ­ει παράλ­λη­λα να το μετα­λα­μπα­δεύ­σου­με σε όλη την εργα­τι­κή τάξη. Η αλλη­λεγ­γύη είναι αυτή που μας έχει κρα­τή­σει όρθιους.

Η ενό­τη­τα των εργα­ζο­μέ­νων, όλων των κατοί­κων της περιο­χής και η απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα να μην αφή­σου­με να μαρα­ζώ­σει ο τόπος μας, είναι αυτό που μας έχει φέρει κοντά στη νίκη».

Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας.

Συνε­χί­ζο­ντας ο Πανα­γιώ­της πολί­της τόνι­σε την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα για κλι­μά­κω­ση του αγώ­να, σημειώνοντας:

«Το αίμα των συνα­δέλ­φων που χάθη­καν στην ώρα εργα­σί­ας, η αρρώ­στια της επαγ­γελ­μα­τι­κής ασθέ­νειας, ο ιδρώ­τας που έχει παρά­ξει μέχρι σήμε­ρα δισε­κα­τομ­μύ­ρια και η αγά­πη να συνε­χί­σου­με να κάνου­με το χώμα ατσά­λι, είναι αυτό που μας ενώ­νει. Δεν ξέρου­με αν στο τέλος τα κατα­φέ­ρου­με. Το μόνο όμως που γνω­ρί­ζου­με είναι ότι σε οποια­δή­πο­τε περί­πτω­ση, είτε τη ΛΑΡΚΟ κατα­φέρ­νου­με να την κρα­τή­σου­με ανοι­χτή, είτε όχι, με το κεφά­λι ψηλά βλέ­που­με το αύριο, κατά­μα­τα τα παι­διά μας, τις οικο­γέ­νειές μας, όλους τους εργα­ζό­με­νους που αντα­μώ­σα­με αυτό το διάστημα.

Και με αυτό το μάθη­μα ζωής θα συνε­χί­σου­με να ζού­με, κι ας είμα­στε φτωχοί.

Τον αδελ­φό που γνω­ρί­σα­με, από την Καβά­λα έως το λιμά­νι του Πει­ραιά, που μιλή­σα­με μαζί και ας μη θυμά­ται ο ένας το όνο­μα του άλλου, δεν πρό­κει­ται να τον προδώσουμε.

Καλή αντά­μω­ση λοι­πόν, στις κινη­το­ποι­ή­σεις που σχε­διά­ζου­με, που θα σχε­διά­σου­με με βάση τις εξε­λί­ξεις βήμα — βήμα. Σας ευχα­ρι­στού­με από καρ­διάς άλλη μία φορά. Όλοι μαζί θα τα κατα­φέ­ρου­με. Είμα­στε ήδη νικη­τές. Ένας για όλους και όλοι για έναν».

Συγκλονιστική η αλληλεγγύη

Την έμπρα­κτη αλλη­λεγ­γύη στον αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων της ΛΑΡΚΟ έδει­ξαν οι εργα­ζό­με­νοι ολό­κλη­ρης της χώρας, αντα­πο­κρι­νό­με­νοι στο κάλε­σμα για μία ακό­μη φορά στο κάλε­σμα για μαζι­κή συμ­με­το­χή στη σύσκε­ψη και τονί­ζο­ντας την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα να συνε­χί­σουν να στέ­κο­νται δίπλα τους.

«Είμα­στε σήμε­ρα εδώ, 30 μήνες μετά τη σύσκε­ψη του 2019, περισ­σό­τε­ροι, με μεγα­λύ­τε­ρη εμπει­ρία και έτοι­μοι να αντι­με­τω­πί­σου­με κάθε πρό­κλη­ση αυτού του αγώ­να», τόνι­σε μετα­ξύ άλλων ο Αντώ­νης Κού­κου­ρας πρό­ε­δρος του Εργα­τι­κού Κέντρου Εύβοιας, ενώ να παρα­μεί­νουν ενω­μέ­νοι κάλε­σε τους εργα­ζό­με­νους της ΛΑΡΚΟ ο Κώστας Κάπου­λας, πρό­ε­δρος Εργα­τι­κού Κέντρου Θήβας. «Κάθε μέρα που περ­νά ο αγώ­νας της ΛΑΡΚΟ δυνα­μώ­νει» τόνι­σε από την πλευ­ρά του ο Γιώρ­γος Οικο­νό­μου, πρό­ε­δρος του Εργα­τι­κού Κέντρου Λαμί­ας, τονί­ζο­ντας ότι με συντο­νι­σμό και οργά­νω­ση του αγώ­να θα απο­τρα­πούν τα σχέ­δια της κυβέρνησης.

«Υπο­κλι­νό­μα­στε στον αγώ­να που δίνε­ται εδώ και 30 μήνες και όποιος συνε­χί­ζε­ται», τόνι­σε από την πλευ­ρά του ο Δημή­τρης Μπα­τής εκπρο­σω­πώ­ντας την ομο­σπον­δία μεταλ­λω­ρύ­χων Ελλά­δας και τους εργα­ζό­με­νους στο ΙΓΜΕ, ενώ σημεί­ω­σε ότι ο ορυ­κτός πλού­τος της χώρας δεν αξιο­ποιεί­ται για τις ανά­γκες του λαού αλλά έχει παρα­δο­θεί τους επι­χει­ρη­μα­τί­ες και την κερ­δο­φο­ρία τους.

«Σε κάθε περί­πτω­ση, σας δίνου­με το λόγο μας, ότι αν τολ­μή­σουν να πει­ρά­ξουν τους εργα­ζό­με­νους της ΛΑΡΚΟ, τις οικο­γέ­νειες και τα δικαιώ­μα­τά τους, θα δεί­ξου­με σε όλους πόσο βαθύ είναι το λιμά­νι του Πει­ραιά», τόνι­σε από την πλευ­ρά του ο Μάρ­κος Μπε­κρής, εκπρο­σω­πώ­ντας τους εργα­ζό­με­νους στο λιμά­νι της COSCO.

Την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα για συνέ­χι­ση του αγώ­να τόνι­σαν στους χαι­ρε­τι­σμούς τους η Νικο­λία Δαλά­κα και η Γιάν­να Αστε­ρί­ου, από την Επι­τρο­πή Αγώ­να γυναι­κών ΛΑΡΚΟ, απο­σπώ­ντας το θερ­μό χει­ρο­κρό­τη­μα των παρευρισκομένων.

«Την τελευ­ταία κου­βέ­ντα οι εργα­ζό­με­νοι δεν την έχουν πει», τόνι­σε στο κλεί­σι­μο της μεγά­λης σύσκε­ψης — συγκέ­ντρω­σης ο Π. Πολί­της. (Δεί­τε εδώ video).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο