Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΜΕΓΑΛΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ Στα Προπύλαια συγκεντρώνονται φοιτητές, καθηγητές και εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια (ΦΩΤΟ)

Φοι­τη­τές, καθη­γη­τές και εργα­ζό­με­νοι στα πανε­πι­στή­μια συγκε­ντρώ­νο­νται αυτή την ώρα στα Προ­πύ­λαια, στο πλαί­σιο του μεγά­λου συλ­λα­λη­τη­ρί­ου των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων της Αθή­νας με σύν­θη­μα «Έξω η πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία από τις σχο­λές! Οι φοι­τη­τές παλεύ­ου­με για μόρ­φω­ση και δωρε­άν σπου­δές!».

Από­φα­ση συμ­με­το­χής έχουν πάρει οι φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι Φυσι­κού, Μαθη­μα­τι­κού, Βιο­λο­γι­κού, Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας, Νοση­λευ­τι­κής, Τούρ­κι­κων Σπου­δών, Ιατρι­κής, Φιλο­σο­φι­κής, Δασκά­λων, Νηπια­γω­γών, Οδο­ντια­τρι­κής ΕΚΠΑ, Αρχι­τε­κτό­νων, Τοπο­γρά­φων, Μηχα­νο­λό­γων, ΣΕΜΦΕ, Μεταλ­λειο­λό­γων ΕΜΠ, Παντεί­ου, Γεω­πο­νι­κού, ΣΕΤ, ΣΕΤΠ του ΠΑΔΑ, ΑΣΠΑΙΤΕ καθώς και οι Σύλ­λο­γοι Οικο­τρό­φων ΝΦΕΕΜΠ, ΦΕΑ και ΦΕΠΑ.

Επί­σης συμ­με­τέ­χουν οι Σύλ­λο­γοι Διοι­κη­τι­κού Προ­σω­πι­κού ΕΜΠ και ΕΚΠΑ, ο Σύλ­λο­γος Ειδι­κού Τεχνι­κού Εργα­στη­ρια­κού Προ­σω­πι­κού ΕΜΠ και η Ομο­σπον­δία Διοι­κη­τι­κού Προ­σω­πι­κού Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, καθώς και ο ΣΕΠΕ «Ρόζα Ιμβριώτη».

Οι φοι­τη­τές κατήγ­γει­λαν την προ­κλη­τι­κή παρου­σία ισχυ­ρών αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων στο συλ­λα­λη­τή­ριο και απαί­τη­σαν να απο­χω­ρή­σουν από τον χώρο και από τις σχο­λές τους.

«Δυνα­μώ­νου­με κάθε μέρα που περ­νά­ει τον αγώ­να για τις σπου­δές μας» δηλώ­νουν.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο