Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΜΕΓΑΛΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ: Το σύνθημα «Έξω η αστυνομία από τις σχολές» αντηχεί στο Σύνταγμα

Το σύν­θη­μα «Έξω η αστυ­νο­μία από τις σχο­λές» δονεί το Σύνταγ­μα, όπου έχει φτά­σει το μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο των φοι­τη­τών, στο οποίο συμ­με­τέ­χουν επί­σης οι καθη­γη­τές και οι εργα­ζό­με­νοι των πανεπιστημίων.

Απευ­θυ­νό­με­νη στους συγκε­ντρω­μέ­νους, η Χρύ­σα Λεμπέ­ση, πρό­ε­δρος του ΦΣ Φιλο­σο­φι­κής του ΕΚΠΑ, σημεί­ω­σε ότι με το μαζι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο οι φοι­τη­τές δίνουν απά­ντη­ση στην κυβέρ­νη­ση, όπως έκα­ναν στα αμφι­θέ­α­τρα, στις γενι­κές συνε­λεύ­σεις και στις πύλες του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ. Ανα­φέρ­θη­κε στα όσα αντι­με­τω­πί­ζουν οι φοι­τη­τές και οι οικο­γέ­νειές τους με το κύμα της ακρί­βεια που πλήτ­τει τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά, στα ζητή­μα­τα της στέ­γα­σης και στις εξε­λί­ξεις με την εφαρ­μο­γή του νομου-πλαί­σιο. «Θα δίνου­με κάθε μέρα τον αγώ­να μας» σημεί­ω­σε, «έχου­με τη δύνα­μη και θα τα καταφέρουμε».

Από την πλευ­ρά του ο Δημή­της Μάρης, από Σωμα­τείο Μισθω­τών Τεχνι­κών δήλω­σε τη στή­ρι­ξη του σωμα­τεί­ου στον αγώ­να των φοι­τη­τών και των εργα­ζο­μέ­νων στα πανε­πι­στή­μια, σημειώ­νο­ντας ότι η κατα­στο­λή είναι προ­τε­ραιό­τη­τα για την κυβέρ­νη­ση. «Ο αντί­πα­λός μας είναι ενιαί­ος» σημεί­ω­σε, τονί­ζο­ντας την ανά­γκη εργα­ζό­με­νοι και φοι­τη­τές να κλι­μα­κώ­σουν τον αγώ­να τους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο