Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεγαλύτερη η διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών σε Ελλάδα και Κύπρο

Οι θερ­μές μέρες με μέγι­στη θερ­μο­κρα­σία πάνω από 35 βαθ­μούς Κελ­σί­ου και οι θερ­μές νύχτες με ελά­χι­στη θερ­μο­κρα­σία του­λά­χι­στον 26 βαθ­μούς στα­δια­κά μετα­το­πί­ζο­νται ολο­έ­να πιο νωρίς μέσα στο έτος, ενώ παράλ­λη­λα διαρ­κούν όλο και περισ­σό­τε­ρο, σύμ­φω­να με μια νέα έρευ­να επι­στη­μό­νων του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών (ΕΑΑ).

Η έρευ­να, με επι­κε­φα­λής τη δρα Δήμη­τρα Φου­ντά, κύρια ερευ­νή­τρια του Ινστι­τού­του Ερευ­νών Περι­βάλ­λο­ντος και Βιώ­σι­μης Ανά­πτυ­ξης του ΕΑΑ, που δημο­σιεύ­θη­κε στο διε­θνές περιο­δι­κό «Global and Planetary Change», μελέ­τη­σε τον χρό­νο εμφά­νι­σης και τις μετα­βο­λές στην επο­χι­κό­τη­τα διά­φο­ρων δει­κτών θερ­μο­κρα­σί­ας στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, η οποία έχει χαρα­κτη­ρι­στεί ως μια από τις πιο ευά­λω­τες στην κλι­μα­τι­κή αλλα­γή περιο­χές του πλα­νή­τη, κυρί­ως όσον αφο­ρά την επι­κρά­τη­ση θερ­μό­τε­ρων και ξηρό­τε­ρων συνθηκών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο