Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μειωμένη ύλη για τις πανελλαδικές 2021 — Δείτε τη νέα ύλη

Ανα­κοι­νώ­θη­κε νωρί­τε­ρα σήμε­ρα, η μειω­μέ­νη εξε­τα­στέα ύλη των πανελ­λα­δι­κώς εξε­τα­ζό­με­νων μαθημάτων.

Σύμ­φω­να με πηγές του ΑΠΕ-ΜΠΕ που πρό­σκει­νται στην ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, η εξε­τα­στέα ύλη που προ­έ­κυ­ψε μετά τις μειώ­σεις, δεν είναι ίδια με την περυ­σι­νή και σε γενι­κές γραμ­μές, οι περι­κο­πές που έγι­ναν στην ύλη των μαθη­μά­των ανέρ­χο­νται σε ποσο­στά 20% με 25% της αρχι­κής εξε­τα­στέ­ας ύλης.

Οι περι­κο­πές έγι­ναν «λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη τις έκτα­κτες συν­θή­κες που έχει δια­μορ­φώ­σει η συνε­χι­ζό­με­νη παν­δη­μία στην εκπαί­δευ­ση», ανα­φέ­ρε­ται από το υπουργείο.

Η μεί­ω­ση της εξε­τα­στέ­ας ύλης για τα μαθή­μα­τα των πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων, που είχε ανα­κοι­νω­θεί στις αρχές της εβδο­μά­δας, απο­τε­λεί από­φα­ση της υπουρ­γού Παι­δεί­ας, Νίκης Κερα­μέ­ως και απο­τέ­λε­σμα σχε­τι­κής εισή­γη­σης του Ινστι­τού­του Εκπαι­δευ­τι­κής Πολι­τι­κής. Σύμ­φω­να με την ενη­μέ­ρω­ση του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, πρόκει­ται για συγκε­κρι­μέ­νες περι­κο­πές της ύλης των μαθη­μά­των γενι­κής παι­δεί­ας, μαθη­μά­των ομά­δων προ­σα­να­το­λι­σμού και μαθη­μά­των ειδι­κό­τη­τας για τις πανελ­λα­δι­κές εξετάσεις.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι η μεί­ω­ση αφο­ρά στην εξε­τα­στέα ύλη των πανελ­λα­δι­κώς εξε­τα­ζό­με­νων μαθη­μά­των της Γ΄ τάξης των ημε­ρή­σιων και εσπε­ρι­νών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και της Δ΄ τάξης των λυκεί­ων των ενιαί­ων ειδι­κών επαγ­γελ­μα­τι­κών γυμνα­σί­ων-λυκεί­ων (ΕΝΕΕΓΥ‑Λ) για το σχο­λι­κό έτος 2020–21.

Οι υπουρ­γι­κές απο­φά­σεις με την ανα­λυ­τι­κή εξε­τα­στέα ύλη ανά πανελ­λα­δι­κώς εξε­τα­ζό­με­νο μάθη­μα, είναι ανηρ­τη­μέ­νες στην ιστο­σε­λί­δα του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, www.minedu.gov.gr .

Δεί­τε εδώ την από­φα­ση για την ύλη των ΓΕΛ.

Δεί­τε εδώ την από­φα­ση για την ύλη των ΕΠΑΛ και ΕΝΕΕΓΥ‑Λ.

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο