Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μειώθηκε ο πληθωρισμός, χωρίς τέλος οι ανατιμήσεις στα βασικά αγαθά

Στο 5,4% μειώ­θη­κε ο πλη­θω­ρι­σμός τον Μάρ­τιο στην Ελλά­δα, από 6,5% τον Φεβρουά­ριο. Όπως ανα­φέ­ρει η Eurostat, ο πλη­θω­ρι­σμός στην Ευρω­ζώ­νη κυμάν­θη­κε κατά μέσο όρο στο 6,9% από 8,5% τον Φεβρουάριο.

Ωστό­σο, παρά τη στα­τι­κή υπο­χώ­ρη­ση του πλη­θω­ρι­σμού, οι τιμές στα βασι­κά προ­ϊ­ό­ντα (ψωμί, γάλα, λάδι, κρέ­ας) εξα­κο­λου­θούν να είναι απλησίαστες.

Ενδει­κτι­κή είναι η χθε­σι­νή ανα­κοί­νω­ση της Ελλη­νι­κής Στα­τι­στι­κής Αρχής, σύμ­φω­να με την οποία ο δεί­κτης τιμών παρα­γω­γού βιο­μη­χα­νί­ας τρο­φί­μων σημεί­ω­σε αύξη­ση 14,9% τον Φεβρουάριο.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο