Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μενίδι: «Λίμνη» οι αίθουσες του 23ου Δημοτικού Σχολείου (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Σε «λίμνη» έχουν μετα­τρα­πεί αίθου­σες του 23ου Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου Αχαρ­νών, μετά την πρω­ι­νή βρο­χό­πτω­ση, ανα­δει­κνύ­ο­ντας τα σοβα­ρά κτι­ρια­κά προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζει και αυτή η σχο­λι­κή μονά­δα, ως απο­τέ­λε­σμα της χρό­νιας υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης της εκπαίδευσης.

Το γεγο­νός καταγ­γέλ­λει ο Σύλ­λο­γος Εκπαι­δευ­τι­κών ΠΕ Ανατ. Αττι­κής «Ο Σωκρά­της» με ανάρ­τη­σή του στο δια­δί­κτυο σημειώ­νο­ντας πως πρό­κει­ται για την «πολι­τι­κή του “πάμε και όπου βγει” και στην εκπαίδευση».

«Καμία ανο­χή στην εγκα­τά­λει­ψη των σχο­λεί­ων μας από την πολι­τεία, δημο­τι­κή αρχή, περι­φέ­ρεια» τονί­ζει ο ΣΕΠΕ.

Πηγή: 902.gr
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο