Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μενίδι: Τέσσερις σφαίρες βρέθηκαν στο σχολείο όπου σκοτώθηκε ο 11χρονος Μάριος

Τέσ­σε­ρις σφαί­ρες από πυρο­βό­λο όπλο αντί­κρι­σαν το πρωί της Δευ­τέ­ρας οι μαθη­τές του 6ου δημο­τι­κού σχο­λεί­ου στο Μενί­δι, όπου πριν από έξι χρό­νια έχα­σε τη ζωή του από αδέ­σπο­τη σφαί­ρα ο 11χρονος Μάριος.

Ειδι­κό­τε­ρα, επι­στρέ­φο­ντας οι μαθη­τές στο σχο­λείο, μετά τις δια­κο­πές του Πάσχα, οι μαθη­τές εντό­πι­σαν στον προ­αύ­λιο χώρο τέσ­σε­ρις σφαί­ρες 9 χιλιο­στών οι οποί­ες προ­έρ­χο­νταν πιθα­νό­τα­τα από αδέ­σπο­τους πυρο­βο­λι­σμούς που είχαν πέσει το Πάσχα.

Η αστυ­νο­μία ειδο­ποι­ή­θη­κε και περι­συ­νέ­λε­ξε τις βολί­δες τις οποί­ες μετέ­φε­ρε στα εγκλη­μα­το­λο­γι­κά εργα­στή­ρια προ­κει­μέ­νου να δει αν προ­έρ­χο­νται από κάποιο όπλο που έχει χρη­σι­μο­ποι­η­θεί ξανά στο παρελθόν.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από: ertnews.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο