Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεντβέντεφ: Θα καταστρέψουμε τους Ουκρανούς αν εμπλέκονται στην επίθεση

Σε κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης κηρύ­χθη­κε η Μόσχα μετά την επί­θε­ση ενό­πλων σε αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων στο Δημαρ­χείο Crocus στη Μόσχα. Σε ισχύ τέθη­κε το σχέ­διο «Ζάρια» και κλή­θη­καν όλοι οι Ρώσοι στρα­τιω­τι­κοί να επι­στρέ­ψουν μέσα σε μία ώρα στις μονά­δες τους προ­κει­μέ­νου να τεθούν σε επιφυλακή.

Μεντβέντεφ: Θα καταστρέψουμε τους Ουκρανούς αν εμπλέκονται στην επίθεση

Η Ρωσία θα βρει και θα κατα­στρέ­ψει τους κορυ­φαί­ους αξιω­μα­τού­χους της Ουκρα­νί­ας, εάν συν­δέ­ο­νται με την επί­θε­ση κοντά στη Μόσχα, δήλω­σε ο πρώ­ην πρό­ε­δρος και αντι­πρό­ε­δρος του συμ­βου­λί­ου ασφα­λεί­ας της χώρας Ντμί­τρι Μεντβέντεφ.

“Εάν δια­πι­στω­θεί ότι πρό­κει­ται για τρο­μο­κρά­τες του καθε­στώ­τος του Κιέ­βου … όλοι τους πρέ­πει να βρε­θούν και να κατα­στρα­φούν ανε­λέ­η­τα ως τρο­μο­κρά­τες“, έγρα­ψε ο Μεντ­βέ­ντεφ σε ανάρ­τη­σή του στο Telegram, προ­σθέ­το­ντας ότι “οι επί­ση­μοι εκπρό­σω­ποι του κρά­τους που διέ­πρα­ξε ένα τέτοιο έγκλη­μα θα τιμω­ρη­θούν επί­σης” τόνισε.

Η Ουκρανία δεν έχει σχέση, δηλώνει το Κίεβο

Η Ουκρα­νία “δεν έχει καμία απο­λύ­τως σχέ­ση” με τους πυρο­βο­λι­σμούς που σημειώ­θη­καν νωρί­τε­ρα σήμε­ρα και προ­κά­λε­σαν τον θάνα­το του­λά­χι­στον 40 ανθρώ­πων και τον τραυ­μα­τι­σμό περισ­σο­τέ­ρων από 100 στη Μόσχα, δήλω­σε ο σύμ­βου­λος της ουκρα­νι­κής προ­ε­δρί­ας Μιχα­ή­λο Ποντο­λιάκ, κάνο­ντας λόγο για “τρο­μο­κρα­τι­κή ενέργεια”.

Για την Ουκρα­νία, “είναι σημα­ντι­κό να διε­ξά­γει απο­τε­λε­σμα­τι­κές πολε­μι­κές επι­χει­ρή­σεις, επι­θε­τι­κές ενέρ­γειες για να κατα­στρέ­ψει τον τακτι­κό ρωσι­κό στρα­τό” και να θέσει τέλος στην εισβο­λή, είπε ο αξιωματούχος.

Ζαχάροβα για μακελειό στη Μόσχα: Πώς γνωρίζουν οι ΗΠΑ ότι δεν εμπλέκεται η Ουκρανία;

Η Ρωσία αντέ­δρα­σε στην εκτί­μη­ση των ΗΠΑ πως δεν υπάρ­χει εμπλο­κή της Ουκρα­νί­ας στο φονι­κό χτύ­πη­μα σε συναυ­λια­κό χώρο κοντά στη Μόσχα με του­λά­χι­στον 40 νεκρούς και 100 τραυματίες.

«Εάν οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες γνώ­ρι­ζαν με βεβαιό­τη­τα ότι η Ουκρα­νία δεν εμπλέ­κε­ται στο περι­στα­τι­κό μαζι­κών πυρο­βο­λι­σμών σε συναυ­λια­κό χώρο κοντά στη Μόσχα, η Ουά­σιγ­κτον θα έπρε­πε να μοι­ρα­στεί κάθε πλη­ρο­φο­ρία που είχε», τόνι­σε το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσίας.

Νωρί­τε­ρα, ο εκπρό­σω­πος του Λευ­κού Οίκου Τζον Κίρ­μπι είχε σημειώ­σει πως «δεν υπάρ­χει καμία ένδει­ξη αυτή τη στιγ­μή ότι εμπλέ­κο­νται Ουκρα­νοί ή η Ουκρα­νία» στην επίθεση.

«Ο Λευ­κός Οίκος δήλω­σε ότι δεν βλέ­πει ενδεί­ξεις εμπλο­κής της Ουκρα­νί­ας ή Ουκρα­νών στην τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση στη Μόσχα. Σε τι στη­ρί­ζο­νται οι αξιω­μα­τού­χοι στην Ουά­σιγ­κτον και βγά­ζουν συμπε­ρά­σμα­τα για την αθω­ό­τη­τα κάποιου, εν μέσω μίας τρα­γω­δί­ας;» ανα­ρω­τή­θη­κε η εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών Μαρία Ζαχά­ρο­βα.

Η ίδια πρό­σθε­σε ότι αν η Ουά­σιγ­κτον έχει πλη­ρο­φο­ρί­ες, θα πρέ­πει να τις μοι­ρα­στεί και, στην περί­πτω­ση που δεν δια­θέ­τει, δεν θα πρέ­πει να δια­τυ­πώ­νει υπο­θέ­σεις κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Η Ζαχά­ρο­βα σχο­λί­α­σε ακό­μη ότι μία ανα­κοί­νω­ση για τη φονι­κή επί­θε­ση στη Μόσχα από το γρα­φείο του γενι­κού γραμ­μα­τέα του ΟΗΕ ήταν πολύ αδύ­να­μη. Η Ζαχά­ρο­βα σημεί­ω­σε ότι η ανα­κοί­νω­ση που έκα­νε λόγο για «θλί­ψη, από τη βία» ήταν «ανε­παρ­κής».

Πεσκόφ: «Ενημερώνεται ο Πούτιν»

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν λαμ­βά­νει τακτι­κές ενη­με­ρώ­σεις σχε­τι­κά με τη φονι­κή επί­θε­ση στο Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα, δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου Ντμί­τρι Πεσκόφ.

«Ο κ. Πού­τιν έχει δώσει όλες τις απα­ραί­τη­τες οδη­γί­ες σε σχέ­ση με το περι­στα­τι­κό», πρό­σθε­σε ο Πεσκόφ, όπως μετέ­δω­σαν ρωσι­κά πρα­κτο­ρεία ειδήσεων.

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο