Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεξικό: Εγκρίθηκε η άδεια χρήσης για το κουβανικό εμβόλιο «Abdala»

Ο οργα­νι­σμός φαρ­μά­κων του Μεξι­κού έδω­σε χθες Τετάρ­τη άδεια επεί­γου­σας χρή­σης στο εμβό­λιο «Abdala» κατά της Covid-19, το οποίο έχει ανα­πτυ­χθεί και παρά­γε­ται στην Κού­βα.

«Εγκρί­θη­κε η άδεια επεί­γου­σας χρή­σης του εμβο­λί­ου Αμπ­ντά­λα», ανέ­φε­ρε σε δελ­τίο Τύπου που έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα η Ομο­σπον­δια­κή Επι­τρο­πή Προ­στα­σί­ας ένα­ντι των Υγειο­νο­μι­κών Κιν­δύ­νων (COFEPRIS).

Το Αμπ­ντά­λα έγι­νε έτσι το δέκα­το κατά σει­ρά εμβό­λιο κατά της Covid-19 η χρή­ση του οποί­ου είναι πλέ­ον εγκε­κρι­μέ­νη στο Μεξι­κό, έπει­τα από αυτά των Pfizer/BioNTech, της AstraZeneca, της CanSino Biologics, το Sputnik V, της Sinovac, της Covaxin, της Janssen, της Moderna και της Sinopharm.

Τα κου­βα­νι­κά εμβό­λια βασί­ζο­ντα στην τεχνι­κή της ανα­συν­δυα­σμέ­νης πρω­τε­ΐ­νης, που χρη­σι­μο­ποιεί­ται επί­σης από την αμε­ρι­κα­νι­κή εται­ρεία Novavax και τη γαλ­λι­κή Sanofi, και έχουν απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα 90% ως προς την πρό­λη­ψη συμ­πτω­μα­τι­κών περι­πτώ­σε­ων, σύμ­φω­να με κου­βα­νούς επιστήμονες.

Πέραν της χώρας όπου παρά­γε­ται, το Αμπ­ντά­λα έχει επί­σης λάβει άδεια επεί­γου­σας χρή­σης στη Νικα­ρά­γουα, στο Βιετ­νάμ και στη Βενε­ζου­έ­λα. Το Καρά­κας έχει υπο­γρά­ψει συμ­φω­νία με την Αβά­να που προ­βλέ­πει την αγο­ρά 12 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δόσεων.

Παράλ­λη­λα, πηγές δήλω­σαν χθες στο πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων «Reuters» ότι η μεξι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση μεί­ω­σε στο μισό την παραγ­γε­λία της για δόσεις του εμβο­λί­ου της «CanSino Biologics» φέτος, καθώς έγι­νε σαφές ότι θα της παρα­δί­δο­νταν τα 35 εκατ. δόσεις που είχε παραγ­γεί­λει από την κανα­δο­κι­νε­ζι­κή φαρμακευτική.

Το Μεξι­κό, χώρα με πλη­θυ­σμό 126 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κατοί­κων, δεν απέ­χει πολύ από τα ορό­ση­μα των 300.000 θανά­των εξαι­τί­ας της Covid-19 και των 4 εκατ. κρου­σμά­των του SARS-CoV‑2. Μέχρι σήμε­ρα, η χώρα έχει αγο­ρά­σει κάπου 200 εκατ. δόσεις εμβο­λί­ων κατά της Covid-19.

902.gr

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο