Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μερική έκλειψη της Σελήνης την επέτειο των 50 ετών του Apollo 11

Πενή­ντα χρό­νια μετά την εκτό­ξευ­ση του Apollo 11, στις 16 Ιου­λί­ου του 1969, η Σελή­νη θα προ­σφέ­ρει σήμε­ρα το θέα­μα μιας μερι­κής έκλει­ψης σε πολ­λούς κατοί­κους της Γης.

«Η έκλει­ψη θα είναι ορα­τή στην Αφρι­κή, σε μεγά­λο τμή­μα της Ευρώ­πης και της Ασί­ας, στο ανα­το­λι­κό τμή­μα της Νότιας Αμε­ρι­κής και το δυτι­κό τμή­μα της Αυστρα­λί­ας» διευ­κρι­νί­ζει η Βασι­λι­κή Αστρο­νο­μι­κή Εται­ρεία (RAS) του Λον­δί­νου, σε ένα δελ­τίο τύπου που εξέδωσε.

Αύριο, η Σελή­νη δεν θα βρε­θεί ποτέ πλή­ρως στο σκο­τά­δι, η έκλει­ψη θα είναι μερι­κή. Όμως «περί­που το 60% της ορα­τής επι­φά­νειας της Σελή­νης θα καλύ­πτε­ται από το σκο­τά­δι» εξη­γεί το RAS.

Η μερι­κή έκλει­ψη θα ξεκι­νή­σει στις 20.01 ώρα Γκρί­νουιτς, θα βρε­θεί στο από­γειό της στις 21.30 ώρα Γκρίνουιτς.

Το θέα­μα θα ολο­κλη­ρω­θεί στις 22.59 ώρα Γκρί­νουιτς και θα μπο­ρεί να το δει κανείς με γυμνό μάτι, σε αντί­θε­ση με τις εκλεί­ψεις Ηλίου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο