Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μετά από μια on air σύγκρουση Κασσελάκη — Γεροβασίλη, το Συνέδριο αποφάσισε όχι εκλογές

Μετά την on air χαμό στις ομι­λί­ες Κασ­σε­λά­κη — Γερο­βα­σί­λη και τη σύγκρου­ση των δύο υπο­ψη­φί­ων για την προ­ε­δρία, εκλο­γές… δεν θα διε­ξα­χθούν στον ΣΥΡΙΖΑ. Η πρό­τα­ση Φάμελ­λο — Παπ­πά και άλλων πέρα­σε δια ανα­τά­σε­ως χει­ρός από το συνέ­δριο και συνε­πώς δεν προ­χω­ρά­ει η δια­δι­κα­σία, όμως το χάσμα μετα­ξύ των αντί­πα­λων στρα­το­πέ­δων βάθυνε.

Μετά την ανα­κοί­νω­ση του απο­τε­λέ­σμα­τος ο Στέ­φα­νος Κασ­σε­λά­κης σχο­λί­α­σε «οι μάσκες έπε­σαν, δεν γίνο­νται εκλο­γές, προ­χω­ρά­με». Μα δήλω­ση που δεί­χνει το κλί­μα της τελευ­ταί­ας ημέ­ρας του Συνε­δρί­ου του ΣΥΡΙΖΑ και το βαθύ διχα­σμό που πλέ­ον επήλ­θε και προ­μη­νύ­ει τα επό­με­να επει­σό­δια στη διαρ­κή κατρα­κύ­λα του.

Η εμπρη­στι­κή τοπο­θέ­τη­ση Κασ­σε­λά­κη στη σημε­ρι­νή ομι­λά του στο Συνέ­δριο με την οποία έρι­ξε την ευθύ­νη για την κρί­ση στον πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γό, στην Ολγα Γερο­βα­σί­λη και στα στε­λέ­χη που του ασκούν κρι­τι­κή, σημα­το­δο­τεί την αρχή της νέας διά­σπα­σης του ΣΥΡΙΖΑ η οποία είναι πλέ­ον θέμα χρό­νου. Όσο η σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία δε βρί­σκει αφή­γη­μα ικα­νό να εγκλω­βί­σει εντός των τει­χών του συστή­μα­τος λαϊ­κά στρώ­μα­τα ο εκφυ­λι­σμός του ΣΥΡΙΖΑ θα συνε­χί­ζε­ται με νέα επεισόδια.

Αξιο­ση­μεί­ω­το όσον αφο­ρά την από­φα­ση του Συνε­δρί­ου είναι η «απα­ξί­ω­ση» (ήττα;) του Αλέ­ξη Τσί­πρα ο οποί­ος πρό­τει­νε τις εκλο­γές ως διέ­ξο­δο της κρίσης.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο