Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μετά από 4,5 χρόνια αποτελεσματικότητας και περηφάνιας, οι Πατρινοί δε θα χάσουν το στόχο, θα συνεχίσουν με τον Κώστα Πελετίδη

Στη ανά­δει­ξη της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» ξανά σε δημο­τι­κή αρχή, για τη συνέ­χι­ση της συλ­λο­γι­κής προ­σπά­θειας και τα επό­με­να χρό­νια, με κρι­τή­ριο τις λαϊ­κές ανά­γκες, κάλε­σε τον πατραϊ­κό λαό το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής ο δήμαρ­χος Πάτρας και εν νέου υπο­ψή­φιος Κώστας Πελε­τί­δης από το βήμα της κεντρι­κής συγκέ­ντρω­σης στην πλα­τεία Τριών Συμ­μά­χων, που ξεπέ­ρα­σε κάθε προσ­δο­κία σε συμ­με­το­χή, στέλ­νο­ντας ξεκά­θα­ρο μήνυ­μα νίκης.

Εντύ­πω­ση προ­κά­λε­σε η ιδιαί­τε­ρα μαζι­κή συμ­με­το­χή νεο­λαί­ας, ενώ την ώρα της ομι­λί­ας άνθρω­ποι κάθε ηλι­κί­ας είχαν σκαρ­φα­λώ­σει σε πεζού­λια για να βλέ­πουν καλύ­τε­ρα. Ο δήμαρ­χος, που βρέ­θη­κε στην πλα­τεία αρκε­τή ώρα πριν ξεκι­νή­σει η συγκέ­ντρω­ση, δέχτη­κε τις αγκα­λιές και τα φιλιά του κόσμου που έφτα­νε στο σημείο, εκφρά­ζο­ντας με αυτόν τον εγκάρ­διο τρό­πο τη στή­ρι­ξη στο ψηφο­δέλ­τιο της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» και στο έργο της δημο­τι­κής αρχής, που όλα τα προη­γού­με­να χρό­νια βρέ­θη­κε στο πλευ­ρό του λαού της πόλης και των αγώ­νων του.

Σ’ αυτό το κλί­μα, ο Κ. Πελε­τί­δης ξεκί­νη­σε την ομι­λία του παρου­σιά­ζο­ντας το έργο της δημο­τι­κής αρχής και εισπράτ­το­ντας συχνά χει­ρο­κρο­τή­μα­τα, αλλά και απο­κα­λύ­πτο­ντας το πραγ­μα­τι­κό πρό­σω­πο των «σωτή­ρων» που ζητούν την ψήφο του λαού για να υπη­ρε­τή­σουν τα σχέ­δια των επι­χει­ρή­σε­ων σε βάρος των λαϊ­κών αναγκών.

patra2

Στην ομιλία του ο δήμαρχος Πάτρας, Κ. Πελετίδης, τόνισε:

«Αγα­πη­τές Φίλες και φίλοι,

Σε δύο μέρες ολο­κλη­ρώ­νε­ται ένας ωραί­ος και έντι­μος αγώ­νας. Θα βρε­θού­με μπρο­στά στην κάλ­πη να απο­φα­σί­σου­με ποια Δημο­τι­κή Αρχή, ποιο Δήμαρ­χο θα έχει η πόλη μας την επό­με­νη περί­ο­δο. Ο πατραϊ­κός λαός είναι πιο έμπει­ρος από ποτέ. Δεν θα χάσει το στό­χο. Τα 4,5 χρό­νια αγώ­να, δημιουρ­γί­ας, αντι­με­τώ­πι­σης εκα­το­ντά­δων προ­βλη­μά­των, δεν ήταν μια μονα­χι­κή πορεία του Δημάρ­χου, της Δημο­τι­κής Αρχής, ήταν μια συλ­λο­γι­κή προ­σπά­θεια με τους εργα­ζό­με­νους του Δήμου, με το σύνο­λο του πατραϊ­κού λαού που έφε­ρε εκπλη­κτι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα, έκα­νε περή­φα­νη την πόλη μας, έλυ­σε ζητή­μα­τα, σημεί­ω­σε νίκες, υπο­χρέ­ω­σε τους κυβερ­νώ­ντες, διά­φο­ρους τοπι­κούς υπο­τα­κτι­κούς σε υπο­χώ­ρη­ση από αρχι­κές επιλογές.

Αυτό θα κάνου­με και αύριο, το σύνο­λο του ψηφο­δελ­τί­ου μας, οι εργα­ζό­με­νοι του Δήμου, ο πατραϊ­κός λαός, θα βάλει τη σφρα­γί­δα για να έχει μέλ­λον η πόλη.

Όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα αγω­νι­στή­κα­με για να υπάρ­χει δου­λειά για όλους, δου­λειά με δικαιώ­μα­τα, για να μπο­ρούν τα παι­διά μας να ανοί­ξουν τα φτε­ρά τους και να γευ­τούν την χαρά της ζωής, να είναι οι γει­το­νιές μας καθα­ρές και ζωντα­νές, να γίνει η πόλη μας λει­τουρ­γι­κή και ανθρώ­πι­νη. Να ατε­νί­ζου­με το μέλ­λον αισιό­δο­ξα και περή­φα­να. Η κοι­νή προ­σπά­θεια και συμπό­ρευ­ση δεν σημαί­νει ταύ­τι­ση σε όλα. Αυτό που μας ενώ­νει όμως όλους, μαχη­τι­κά, είναι ο αγώ­νας για να ικα­νο­ποι­η­θούν οι ανά­γκες του λαού.

Δεν ξεκι­νά­με από το μηδέν Απο­δεί­ξα­με στην πρά­ξη ότι μπο­ρού­με να στη­ρί­ξου­με τον αγώ­να του πατραϊ­κού λαού για επι­βί­ω­ση και δου­λειά. Ως Δημο­τι­κή Αρχή πήρα­με μέτρα — ανά­σες ανα­κού­φι­σης των λαϊ­κών στρω­μά­των, προ­χω­ρή­σα­με σε παρεμ­βά­σεις που ανα­βαθ­μί­ζουν την πόλη, την ποιό­τη­τα ζωής των κατοί­κων, νοι­κο­κυ­ρέ­ψα­με την πόλη και τις υπη­ρε­σί­ες του Δήμου.

Με πολύ λιγό­τε­ρο προ­σω­πι­κό, με 60% λιγό­τε­ρα χρή­μα­τα στα ταμεία του Δήμου σε σύγκρι­ση με το 2010, κρα­τή­σα­με όρθια την πόλη.

patra3

Όταν ανα­λά­βα­με το 2014, τα δάνεια του Δήμου ήταν 21,1 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ και μέχρι σήμε­ρα, παρά τα δυσμε­νή οικο­νο­μι­κά δεδο­μέ­να, έχου­με ξοφλή­σει τα μισά. Να ξεκα­θα­ρί­σου­με εδώ ότι αυτά τα χρέη δημιουρ­γή­θη­καν από προη­γού­με­νες Δημο­τι­κές Αρχές, (πλην αυτή του κ. Δημα­ρά). Στο Καρ­να­βά­λι βρή­κα­με χρέη 4,3 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, όπως και άλλο 1 εκα­τομ­μύ­ριο σε οργα­νι­σμούς και στο Δήμο τα οποία ξοφλή­σα­με. Για να λει­τουρ­γή­σει ο Δήμος κάνα­με το ένα ευρώ δέκα.

Δεν ήμα­σταν τα καλά παι­διά της κυβερ­νη­τι­κής εξου­σί­ας και των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Δεν διστά­σα­με να απει­θαρ­χή­σου­με, εν γνώ­σει των συνε­πειών, όταν μας καλού­σαν να συμ­βι­βα­στού­με “ως προς τας υπο­δεί­ξεις”. Δεν καθί­σα­με με σταυ­ρω­μέ­να τα χέρια δεν ήμα­σταν παρα­τη­ρη­τές, δεν λέγα­με ότι η υπε­ρά­σπι­ση των λαϊ­κών δικαιω­μά­των δεν είναι στην αρμο­διό­τη­τά μας. Ότι εμείς είμα­στε για τα τοπι­κά προ­βλή­μα­τα και η κυβέρ­νη­ση για τα γενι­κά. Μπή­κα­με μπρο­στά για την δου­λειά, για το μερο­κά­μα­το, για το σύνο­λο των ανα­γκών της πόλης μας, του πατραϊ­κού λαού. Τους χαλά­σα­με την πιά­τσα, εδώ και πανελλαδικά.

Πήρα­με μέτρα για ουσια­στι­κή κατάρ­γη­ση πλη­ρω­μής των παρ­κό­με­τρων. Την κατάρ­γη­ση των τρο­φεί­ων στους παι­δι­κούς σταθ­μούς σε όσους έχουν εισό­δη­μα έως 25.000 ευρώ. Τη μεί­ω­ση των αντα­πο­δο­τι­κών τελών κατά 23%. Επι­πλέ­ον μέτρα απαλ­λα­γής ή μεί­ω­σης τους σε πολ­λές κοι­νω­νι­κές ομά­δες, όπως οι μακρο­χρό­νια άνερ­γοι, τα Άτο­μα με Ειδι­κές Ανά­γκες και οι πολύ­τε­κνοι. Για το 2018 αυτό αφο­ρού­σε πάνω από 3.500 οικο­γέ­νειες. Στα μέτρα αυτά εντά­χθη­καν και οι δικαιού­χοι του Κοι­νω­νι­κού Εισο­δή­μα­τος Αλλη­λεγ­γύ­ης. Ίδια είναι και η τιμο­λο­για­κή πολι­τι­κή της ΔΕΥΑΠ, όπου 6.000 οικο­γέ­νειες εντά­χθη­καν στο μειω­μέ­νο τιμολόγιο.

Με τον πατραϊ­κό λαό διεκ­δι­κη­τή πετύ­χα­με νίκες. Χάρη σε αυτούς τους αγώ­νες η παρα­λια­κή ζώνη παρα­χω­ρή­θη­κε στο Δήμο. Το Νότιο Πάρ­κο είναι μια πραγ­μα­τι­κό­τη­τα που την απο­λαμ­βά­νει η πόλη μας. Η διέ­λευ­ση του τρέ­νου, χάρη σε αυτούς τους αγώ­νες δεν θα κατα­στρέ­ψει την πόλη, περ­νώ­ντας επι­φα­νεια­κά, αλλά πετύ­χα­με να υπο­γειο­ποι­η­θεί, να συνε­χι­στεί και να επε­κτα­θεί η λει­τουρ­γία του τοπι­κού προ­α­στια­κού τρέ­νου και να δημιουρ­γη­θεί ένα γραμ­μι­κό πάρ­κο 6,5 χιλιομέτρων.

Με τους εργα­ζό­με­νους του Δήμου μας πρω­τα­γω­νι­στές και δημιουρ­γούς, με τη δου­λειά και το μερά­κι τους, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν έργα που εξυ­πη­ρε­τούν τις λαϊ­κές ανά­γκες. Χάρη σε αυτούς ο πατραϊ­κός λαός απο­λαμ­βά­νει το Νότιο Πάρ­κο και τους άλλους κοι­νό­χρη­στους χώρους. Με τη δική τους προ­σπά­θεια δημιουρ­γή­θη­καν οι παι­δι­κές κατα­σκη­νώ­σεις που είναι πανελ­λα­δι­κό παρά­δειγ­μα. Ανα­κα­τα­σκευά­στη­καν το 40% των σχο­λεί­ων μας που είχαν να συντη­ρη­θούν για δεκα­ε­τί­ες. Είχα­με νέα τμή­μα­τα στους βρε­φο­νη­πια­κούς σταθ­μούς, νέο παι­δι­κό σταθ­μό, παράρ­τη­μα του Βρεφοκομείου.

patra4

Εδώ θα πρέ­πει να τονί­σου­με την μεγά­λη συμ­βο­λή που είχαν στο έργο που έγι­νε οι εργα­ζό­με­νοι οχτα­μη­νί­τες που αμοι­βό­ντου­σαν με 495 ευρώ, αλλά έδω­σαν τον καλύ­τε­ρό τους εαυ­τό και απέ­δει­ξαν έμπρα­κτα τι μπο­ρεί να κάνει ο Δήμος όταν έχει εργα­ζό­με­νους. Δυστυ­χώς, ενώ έχου­με 35.000 ανέρ­γους, το σύστη­μα τους θεω­ρεί έξο­δο και τους δίνει ζωή μόνο για οχτώ μήνες και με μισθούς δού­λου. Στο χέρι μας είναι να αλλά­ξου­με αυτήν την πολι­τι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και να υπάρ­χει μόνι­μη δου­λειά για όλους.

Στην πόλη μας γίνε­ται ένα έργο πρω­τό­γνω­ρο, που δεν είναι μακέ­τες. Ότι παλεύ­α­με να γίνει στην πόλη μας εδώ και 20 χρό­νια γίνε­ται τώρα πρά­ξη. Έχου­με μπει ολο­τα­χώς στον δρό­μο υλο­ποί­η­σης έργων 200 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ. Έργα, των οποί­ων οι μελέ­τες έγι­ναν από τους εργα­ζό­με­νους του Δήμου. Πέρα­σαν οι επο­χές που δινό­ντου­σαν εκα­τομ­μύ­ρια για μελέ­τες και έργα μηδέν.

Πολ­λά από τα έργα ξεκί­νη­σαν. Η παλιά Εμπο­ρι­κή Σχο­λή στην οδό Μανια­κί­ου γίνε­ται παι­δι­κός σταθ­μός και θα λει­τουρ­γή­σει από το Σεπτέμ­βριο, το Αρσά­κειο γίνε­ται Δημαρ­χείο, τα Σφα­γεία μετα­τρέ­πο­νται σε χώρου του Καρ­να­βα­λιού, οι Στα­φι­δι­κές Απο­θή­κες στις Ιτιές γίνο­νται πολι­τι­στι­κός αθλη­τι­κός χώρος. Σύντο­μα ξεκι­νούν οι ανα­πλά­σεις σε Άνω και Κάτω πόλη, στις γει­το­νιές στα Ζαρου­χλέι­κα, στα Καντριά­νι­κα, στον Άγιο Αλέ­ξη, στο έλος της Αγυιάς. Ο ποδη­λα­τό­δρο­μος στην παρα­λια­κή ζώνη, το Εργο­στά­σιο Τέχνης, το Παλιό Νοσο­κο­μείο, η Βιβλιο­θή­κη ανα­κα­τα­σκευά­ζο­νται. Ξεκι­νούν οι παρεμ­βά­σεις στην παρα­λια­κή ζώνη, ξεκί­νη­σε ο σχε­δια­σμός, εγκρί­θη­κε η χρη­μα­το­δό­τη­ση για το Λαδό­που­λο, όπου θα γίνει Διοι­κη­τή­ριο, Μου­σι­κό Σχο­λείο, Παι­δι­κός Σταθ­μός, Βιο­μη­χα­νι­κό Μουσείο.

Όλα αυτά τα πρω­το­φα­νή για Δήμο πράγ­μα­τα, ωφε­λούν το λαό, βελ­τιώ­νουν τη ζωή στην πόλης μας. Είναι απα­ραί­τη­το και απαι­τού­με την πρό­σλη­ψη 1000 εργα­ζο­μέ­νων στο Δήμο για να μπο­ρέ­σου­με να καλύ­ψου­με τις σημε­ρι­νές μας ανά­γκες και αυτές που θα δημιουρ­γη­θούν από τη λει­τουρ­γία των παρα­πά­νω έργων. Απαι­τού­με την πλή­ρη κάλυ­ψη των χρη­μα­το­δο­τι­κών ανα­γκών του Δήμου από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό. Δεν είμα­στε εμείς οι χαζοί και η οικο­νο­μι­κή ολι­γαρ­χία οι έξυ­πνοι. Πλη­ρώ­νου­με φόρους, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, ειδι­κούς φόρους που φτά­νουν το 60 και 70% για βεν­ζί­νη πετρέ­λαιο, τσι­γά­ρα, ποτά. Πλη­ρώ­νου­με παντού. Θέλου­με τα χρή­μα­τά μας πίσω για να έχουν τους μισθούς που πρέ­πει οι εργα­ζό­με­νοι και για την υλο­ποί­η­ση των έργων που έχου­με ανάγκη.

Δου­λεύ­ο­ντας μαζί με τους εργα­ζο­μέ­νους, το λαό της πόλης, από θέσεις διεκ­δί­κη­σης — αντι­πο­λί­τευ­σης στους ισχυ­ρούς, μπο­ρού­με να πάμε ακό­μα πιο μπρο­στά. Δεν πρέ­πει να αφή­σου­με το γνω­στό παρελ­θόν να έρθει και να ανα­κό­ψει μια πορεία επί­λυ­σης λαϊ­κών προ­βλη­μά­των, να έχου­με ξανά κυρί­αρ­χους αυτούς που έφε­ραν στην χώρα μας και στην πόλη μας τα γνω­στά αρνη­τι­κά αποτελέσματα.

Αυτοί, που σήμε­ρα εμφα­νί­ζο­νται σαν σωτή­ρες, έρχο­νται από το παρελ­θόν, τους γνω­ρί­ζει ο πατραϊ­κός λαός. Λίγες μέρες πριν τις εκλο­γές, προ­σβάλ­λουν τη νοη­μο­σύ­νη μας, τάζουν “φύκια για μετα­ξω­τές κορ­δέ­λες”, υπό­σχο­νται ότι θα φέρουν χιλιά­δες νέες θέσεις εργα­σί­ας στην Πάτρα!

Μιλούν συνε­χώς για ανά­πτυ­ξη, αλλά η ανά­πτυ­ξη δεν είναι ουδέ­τε­ρος όρος. Στην κοι­νω­νία που ζού­με υπάρ­χουν δια­φο­ρε­τι­κά κοι­νω­νι­κά και ταξι­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Άρα πρέ­πει να ανα­ρω­τη­θού­με από ποιον γίνε­ται η ανά­πτυ­ξη και ποιον ωφε­λεί. Σήμε­ρα έχου­με “ανά­πτυ­ξη” που συμ­φέ­ρει τους λίγους, που συγκε­ντρώ­νει τον πλού­το σε όλο κι πιο λίγα χέρια. Αυτή είναι και η αιτία για τα βάσα­να του λαού μας, την ανερ­γία, και τη φτώχεια.

Μιλούν για του­ρι­σμό, αυτοί που δεν έφτια­ξαν ένα δρό­μο για να είναι επι­σκέ­ψι­μος ο αρχαιο­λο­γι­κός χώρος της Βού­ντε­νης. Έπρε­πε να έρθου­με εμείς για να έχου­με πλέ­ον έναν ωραιό­τα­το δρό­μο. Θλί­βε­σαι να βλέ­πεις τις εισό­δους της πόλης με την κατά­ντια που έχουν οι νησί­δες. Αυτές ανή­κουν στην Περι­φέ­ρεια. Και ανα­ρω­τιέ­ται κανείς τι μπο­ρούν να κάνουν στο Δήμο, όταν δεν μπο­ρούν να κάνουν δυο απλά πράγματα.

Το ότι πολι­τι­κά ο αντί­πα­λός μας υπη­ρε­τεί την ανά­πτυ­ξη που συμ­φέ­ρει τους λίγους δεν το κρύ­βει. Το δια­φη­μί­ζει σε κάθε ευκαι­ρία. Την Παρα­λια­κή Ζώνη και το Νότιο Πάρ­κο, που με τους αγώ­νες του πατραϊ­κού λαού απο­δό­θη­κε στο Δήμο για να εξυ­πη­ρε­τη­θούν οι ανά­γκες του, δηλώ­νει ότι θα το εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες, άρα ο πατραϊ­κός λαός από αφε­ντι­κό θα γίνει πελά­της. Στο επί­κε­ντρο των προ­ε­κλο­γι­κών εξαγ­γε­λιών του είναι η παρά­δο­ση της δημο­τι­κής περιου­σί­ας και των υπη­ρε­σιών του Δήμου στους ιδιώ­τες. Έτσι μας λέει πως θα έρθει η “ανά­πτυ­ξη”. Από τις θέσεις ευθύ­νης ποτέ δεν δια­φώ­νη­σε με την πολι­τι­κή που θέλει για κάθε πέντε εργα­ζό­με­νους που θα συντα­ξιο­δο­τού­νται από το Δήμο, να προ­σλαμ­βά­νε­ται ένας. Αυτό θα δια­λύ­σει το Δήμο, όλες του οι υπη­ρε­σί­ες θα παρα­δο­θούν σε μεγα­λο­ερ­γο­λά­βους, με ότι αυτό συνε­πά­γε­ται για το λαό.

Απο­δέ­χε­ται, για τα συμ­φέ­ρο­ντα των εφο­πλι­στών, την εγκα­τά­στα­ση μιας πυρι­τι­δα­πο­θή­κης στην καρ­διά των νοτί­ων συνοι­κιών της πόλης μας, με δεξα­με­νές υγρο­ποι­η­μέ­νου φυσι­κού αερί­ου, αδια­φο­ρώ­ντας για τους κιν­δύ­νους για την ασφά­λεια και την υγεία του λαού.

patra6

Δεν ενα­ντιώ­θη­κε στην επι­φα­νεια­κή διέ­λευ­ση της σιδη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής που θα διχο­το­μού­σε την Πάτρα για­τί θα χάνα­με δήθεν το “τρέ­νο της ανάπτυξης”.

Τα οικο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρο­ντα αδη­μο­νούν να δια­χει­ρι­στούν τις υπο­δο­μές και λει­τουρ­γί­ες του Δήμου και θα κάνουν φυσι­κά τα πάντα για να το πετύ­χουν. Δεν μπο­ρούν να ανε­χτούν μια Δημο­τι­κή Αρχή που φυλά­ει σαν Κέρ­βε­ρος και το τελευ­ταίο ευρώ του πατραϊ­κού λαού.

Εμείς όταν μιλά­με για πόλη, μιλά­με για τους ανθρώ­πους της, αυτούς που την κτί­ζουν, βλέ­που­με τις ανά­γκες τους στην ζωή, την κατοι­κία, την εργα­σία, την κοινωνία.

Σαν Δημο­τι­κή Αρχή ξεκα­θα­ρί­σα­με εξ αρχής τις προ­τε­ραιό­τη­τές μας. Θεω­ρού­με όμορ­φη πόλη την πόλη που δεν έχει ανέρ­γους, φτώ­χεια, νεο­λαία με αδιέ­ξο­δα, παι­διά στην εξάρτηση.

Δια­λέ­ξα­με μετε­ρί­ζι, είμα­στε μαζί με τους εργα­ζό­με­νους τους επαγ­γελ­μα­τί­ες, τους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους που κατα­στρέ­φο­νται, από τους μεγά­λους καρ­χα­ρί­ες του κεφα­λαί­ου, τους αγρό­τες που ξεκλη­ρί­ζο­νται. Στη­ρί­ζου­με ποι­κι­λό­τρο­πα και καθη­με­ρι­νά τον αγώ­να τους για επι­βί­ω­ση για μια ζωή αντί­στοι­χη της επο­χής μας.

Η Πάτρα με τα έργα που είναι σε εξέ­λι­ξη και προς υλο­ποί­η­ση θα είναι ένα μεγά­λο εργο­τά­ξιο. Είναι σαφές ότι θα ανοί­ξου­νε δου­λειές, για περισ­σό­τε­ρους εργα­ζό­με­νους. Η λει­τουρ­γία των ημε­ρή­σιων κατα­σκη­νώ­σε­ων, η δημιουρ­γία νέων δομών του Κοι­νω­νι­κού Οργα­νι­σμού, η επέ­κτα­ση των βρε­φο­νη­πια­κών σταθ­μών δημιούρ­γη­σε περισ­σό­τε­ρες θέσεις απα­σχό­λη­σης. Η πόλη μας θα γίνει πιο όμορ­φη. Μια πόλη που αρέ­σει σε εμάς θα έχει και επι­σκέ­πτες. Δεν πρέ­πει όμως να μεί­νου­με σε αυτό. Υπάρ­χουν όλες οι δυνα­τό­τη­τες να υπάρ­χει Δου­λειά για όλους, Δου­λειά με δικαιώματα.

Η χώρα μας, η Πάτρα, έχουν όλες τις δυνα­τό­τη­τες να πετύ­χουν αυτό το στό­χο. Ναι μπο­ρού­με να ζήσου­με καλύ­τε­ρα. Έχου­με μεγά­λες ανα­ξιο­ποί­η­τες παρα­γω­γι­κές δυνα­τό­τη­τες, σημα­ντι­κές εγχώ­ριες ενερ­γεια­κές πηγές, ορυ­κτό πλού­το, έμπει­ρο, ειδι­κευ­μέ­νο εργα­τι­κό δυνα­μι­κό, επι­στή­μο­νες. Αγρο­τι­κή παρα­γω­γή που μπο­ρεί να στη­ρί­ξει την βιο­μη­χα­νία σε διά­φο­ρους κλά­δους της. Έχει συμ­φέ­ρον ο ελλη­νι­κός, ο πατραϊ­κός λαός να κάνει αυτός κου­μά­ντο στην οικο­νο­μία και όχι οι κάτο­χοι του πλού­του. Αυτοί έδει­ξαν και δεί­χνουν τα προ­σό­ντα τους, τα γεύ­ε­ται καθη­με­ρι­νά ο λαός. Με εμπι­στο­σύ­νη στις δυνά­μεις του, στις δυνα­τό­τη­τές του, μπο­ρεί να βγει νικητής.

Ο δρό­μος είναι μακρύς και δύσκο­λος, αλλά δεν τον εγκα­τα­λεί­που­με. Δεν πιστεύ­ου­με ότι η Πάτρα θα γίνει η όαση μέσα στην έρη­μο του αστι­κού συστή­μα­τος, αλλά δώσα­με και δίνου­με ανά­σες, αυτο­πε­ποί­θη­ση, θάρ­ρος, ελπί­δα. Δεν υπο­τι­μά­με το παρα­μι­κρό που αφο­ρά την καθη­με­ρι­νή ζωή και τα δικαιώ­μα­τα του κάθε συμπο­λί­τη μας. Βοη­θού­με να στα­θούν όρθιοι οι πιο αδύ­να­μοι και να ανα­τρέ­ψου­με έτσι τις αιτί­ες που τους οδή­γη­σαν στο περι­θώ­ριο. Δυνα­μώ­σα­με τον αγώ­να ενά­ντια στις πολυ­ε­θνι­κές, τα μονο­πώ­λια, τις επι­χει­ρη­μα­τι­κές αλυ­σί­δες που δεν αφή­νουν τίπο­τα όρθιο στο διά­βα τους.

Συμ­βάλ­λα­με στον αγώ­να επι­βί­ω­σης των επαγ­γελ­μα­τιών, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, μικρο­με­σαί­ων. Οι πόρ­τες του Δημαρ­χεί­ου ήσαν ανοι­κτές σε όλους, βρή­καν κατα­νό­η­ση, και ικα­νο­ποί­η­ση πλή­θος αιτη­μά­των τους. Υλο­ποιεί­ται το αίτη­μα να υπάρ­χει δίκτυο ηλε­κτρο­φω­τι­σμού με led σε όλο το ΒΙΟΠΑ. Έγι­νε επι­με­λής καθα­ριό­τη­τα του χώρου τους. Υλο­ποιού­με πρό­γραμ­μα ανοι­κτού εμπο­ρί­ου για να πάρουν μια ανά­σα οι αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι της περιο­χής Κων­στα­ντι­νου­πό­λε­ως και να γίνει η ανά­πλα­ση της ευρύ­τε­ρης περιο­χής. Προ­σπα­θή­σα­με να αφαι­ρέ­σου­με από το λαι­μό τους τη θηλιά του συστή­μα­τος για χρέη προς το Δήμο. Στό­χος μας ήταν η επι­βί­ω­σή τους, να μπο­ρέ­σουν να στα­θούν στα πόδια τους. Μαζί τους δίνου­με τη μάχη της επι­βί­ω­σης διεκ­δι­κώ­ντας από την εφο­ρία, την κυβέρ­νη­ση να στα­μα­τή­σουν τους πλει­στη­ρια­σμούς για χρέη πάνω από 500 ευρώ.

Αγω­νι­ζό­μα­στε για την ενό­τη­τα του πατραϊ­κού λαού, να απο­μο­νώ­σου­με όσους φέρ­νουν τη διχό­νοια και την απο­γο­ή­τευ­ση και ως εκ τού­του να είναι ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κοί και εύκο­λη λεία στο κυρί­αρ­χο σύστη­μα. Δεν ξεχω­ρί­ζου­με τους εργα­ζό­με­νους, τον πατραϊ­κό λαό με βάση την πολι­τι­κή του τοπο­θέ­τη­ση, ξέρου­με ότι η θέση του είναι απέ­να­ντι σε αυτούς που έχουν καθί­σει στο σβέρ­κο του και ζουν από τον ιδρώ­τα του.

patra7

Φίλες και φίλοι

Μπο­ρού­με να συμπο­ρευ­τού­με μαζί. Δεν είναι εμπό­διο η δια­φο­ρε­τι­κή προ­σέγ­γι­ση αρκεί να πατά­με σε στέ­ρεα βάση κατα­νο­ώ­ντας ότι η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία που παρά­γει τον πλού­το της χώρας, της πόλης μας χάνει, για­τί τον εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται και κερ­δί­ζουν οι λίγοι.

Ζητού­με να είμα­στε και πάλι η Δημο­τι­κή Αρχή της Πόλης μας.

Για­τί ενα­ντιω­θή­κα­με στο σύνο­λο της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής που τσα­κί­ζει το λαό.

Για να συνε­χί­σου­με μαζί τον αγώ­να κατά της ανερ­γί­ας, για στα­θε­ρή δου­λειά με δικαιώ­μα­τα για όλους, για την προ­στα­σία των ανέρ­γων και των οικο­γε­νειών τους.

Για να συνε­χι­στεί η πολι­τι­κή που δίνει ανά­σα στις λαϊ­κές οικο­γέ­νειες: μειώ­σεις των δημο­τι­κών τελών, μειώ­σεις στο τιμο­λό­γιο του νερού, κατάρ­γη­ση των τρο­φεί­ων στους παι­δι­κούς σταθ­μούς, δωρε­άν παι­δι­κές κατα­σκη­νώ­σεις, λαϊ­κό φρο­ντι­στή­ριο, στή­ρι­ξη των φτω­χών οικογενειών.

Για­τί αγω­νι­ζό­μα­στε μαζί με το λαό για την προ­στα­σία της λαϊ­κής περιου­σί­ας από τους ηλε­κτρο­νι­κούς πλειστηριασμούς.

Για­τί βρε­θή­κα­με δίπλα σε κάθε συμπο­λί­τη που βρέ­θη­κε στο σκο­τά­δι από τις δια­κο­πές της ΔΕΗ, εξαι­τί­ας της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής που εφαρμόζεται.

Για να αξιο­ποι­η­θεί προς όφε­λος του λαού και όχι των μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τιών η παρα­λια­κή ζώνη.

Για­τί διεκ­δι­κού­με έργα αντι­πλημ­μυ­ρι­κής, αντι­σει­σμι­κής και αντι­πυ­ρι­κής θωρά­κι­σης για την προ­στα­σία της ζωής και της περιου­σί­ας του λαού.

Για­τί δεν θα επι­τρέ­ψου­με να παρα­δο­θούν στους επι­χει­ρη­μα­τί­ες κρί­σι­μες κοι­νω­νι­κές υπη­ρε­σί­ες, η δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των, η δημο­τι­κή περιου­σία, η παρα­λια­κή ζώνη.

Για­τί δεν θα επι­τρέ­ψου­με να κάνουν κου­μά­ντο στο Δήμο μας τα συμφέροντα.

Φίλες και φίλοι,

Δεν θα αλλά­ξου­με στρα­τό­πε­δο, θα συνε­χί­σου­με ατα­λά­ντευ­τα στο δρό­μο για την ικα­νο­ποί­η­ση όλων των λαϊ­κών αναγκών.

Την Κυρια­κή πηγαί­νου­με ενω­μέ­νοι. Να υπε­ρα­σπι­στού­με την αλή­θεια, την εντι­μό­τη­τα, την νοι­κο­κυ­ρο­σύ­νη, την αξιο­πρέ­πεια, την ανθρωπιά.

Ανα­δει­κνύ­ου­με τη “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” σε Δημο­τι­κή Αρχή. Με τη συμ­με­το­χή μας στις εκλο­γές δια­σφα­λί­ζου­με τη νίκη του πατραϊ­κού λαού. Για να συνε­χι­στεί το φιλο­λαϊ­κό έργο, να μεί­νει ο Δήμος στα χέρια του λαού».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο