Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μετά την απόφαση του ΣτΕ από 1ης Ιανουαρίου επιστρέφουν οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί

Ανα­στέλ­λε­ται από 1η Ιανουα­ρί­ου του 2023 το μέτρο για τους ανεμ­βο­λί­α­στους υγειο­νο­μι­κούς, μετά και την από­φα­ση του ΣτΕ, οι οποί­οι θα μπο­ρούν πλέ­ον να επι­στρέ­ψουν στις θέσεις τους.

Ο υπουρ­γός Υγεί­ας Θ. Πλεύ­ρης σε συνέ­ντευ­ξη του το πρωί στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό Mega, τόνι­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά: «Με βάση την από­φα­ση του ΣτΕ του Γ΄ τμή­μα­τος που επα­νε­ξέ­τα­σε το μέτρο, η Ολο­μέ­λεια το έχει κρί­νει συνταγ­μα­τι­κό, αλλά έχει ζητή­σει επα­να­ξιο­λό­γη­ση ανά τακτά χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα. Το Γ΄ τμή­μα του ΣτΕ έκρι­νε ότι η παρά­τα­ση του μέτρου υπερ­βαί­νει την αρχή της ανα­λο­γι­κό­τη­τας, δηλα­δή ότι από τον Απρί­λιο και μετά, μας λέει δεν έπρε­πε να παρα­τα­θεί το μέτρο. Ήδη έχου­με λάβει την από­φα­ση για να δού­με πως θα εφαρ­μο­στεί η από­φα­ση, παρό­λο που εγώ σας λέω θεω­ρώ ότι είναι μία επι­κίν­δυ­νη για τη δημό­σια υγεία από­φα­ση. Στις δημο­κρα­τί­ες προ­φα­νώς οι απο­φά­σεις γίνο­νται σεβαστές.

‘Αρα, η από­φα­ση του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας θα εφαρ­μο­στεί, αλλά θα εφαρ­μο­στεί αφού λάβου­με όλα τα μέτρα ώστε να υπάρ­χει ένα αυστη­ρό πρω­τό­κολ­λο, για να μην υπάρ­χει επι­κιν­δυ­νό­τη­τα. Θα εφαρ­μο­στεί υπό όρους όμως προ­στα­σί­ας της δημό­σιας υγείας.

Το επό­με­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα θα έχου­με το πρω­τό­κολ­λο. Από­φα­ση την 1η Ιανουα­ρί­ου που ολο­κλη­ρω­νό­ταν το μέτρο και μετά την από­φα­ση του ΣτΕ δεν θα ανα­νε­ω­θεί. Τώρα με βάση τα πρω­τό­κολ­λα που θα ολο­κλη­ρώ­σου­με δεν ξέρω αν θα είναι νωρί­τε­ρα, αλλά το πιο πιθα­νό είναι να μην υπάρ­ξει ανα­νέ­ω­ση του μέτρου από τη στιγ­μή που έκρι­νε αυτό το ΣτΕ».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο