Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μετά την κατακραυγή αναδίπλωση του Δήμου Μυτιλήνης κατά τον οποίο είναι όλοι ψεύτες!!!

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΨΕΥΤΕΣ με βάση το σκε­πτι­κό του Δήμου Μυτιλήνης

Με σημε­ρι­νή του ανα­κοί­νω­ση ο Δήμος Μυτι­λή­νης προ­σπα­θεί να δικαιο­λο­γή­σει τα αδι­καιο­λό­γη­τα σχε­τι­κά με το κλεί­σι­μο του δρό­μου στα όρια των δύο Δήμων. Μπο­ρεί σήμε­ρα να άνοι­ξε ο δρό­μος ωστό­σο η χθε­σι­νή “γκά­φα” θα μεί­νει στην ιστορία!

Σύμ­φω­να με τη σημε­ρι­νή ανα­κοί­νω­ση όλοι όσοι μιλού­σαν χθες για κλεί­σι­μο δρό­μων έλε­γαν ψέμα­τα. Ακό­μη και η φωτο­γρα­φία που ανέ­βα­σε ο Δήμος Δυτι­κής Λέσβου ήταν ψεύ­τι­κη; Ακό­μη και τα οχή­μα­τα που φαί­νο­νται είναι ψεύ­τι­κα; Όλη η αντι­πο­λί­τευ­ση του Δήμου Μυτι­λή­νης που κυριο­λε­κτι­κά έκρα­ξε τον Δήμαρ­χο είναι ψεύτες;

Η σημε­ρι­νή ανα­κοί­νω­ση του Δήμου Μυτιλήνης:

” Επει­δή υπάρ­χει σύγ­χυ­ση σχε­τι­κά με το δήθεν «κλεί­σι­μο συνό­ρων» με ευθύ­νη του Δήμου Μυτι­λή­νης, θέλου­με να διευ­κρι­νί­σου­με τα παρακάτω:

Το μεση­μέ­ρι της Κυρια­κής 1ης Μαρ­τί­ου 2020 συνα­ντή­θη­καν εκτά­κτως στο Κοι­νο­τι­κό Κατά­στη­μα της Μόριας ο βου­λευ­τής Χαρά­λα­μπος Αθα­να­σί­ου, ο Περι­φε­ρειάρ­χης Κώστας Μου­τζού­ρης, οι Δήμαρ­χοι Μυτι­λή­νης Στρα­τής Κύτε­λης και Δυτι­κής Λέσβου Ταξιάρ­χης Βέρ­ρος, οι Πρό­ε­δροι των χωριών Μόριας, Πανα­γιού­δας, Αφά­λω­να Μυτι­λή­νης, καθώς και Δημο­τι­κοί Σύμ­βου­λοι των δύο Δήμων. Εκεί, μετά από συζή­τη­ση, απο­φα­σί­στη­καν τα παρακάτω:

1) Λόγω της εκτά­κτου ανά­γκης κάθε Δήμος επω­μί­σθη­κε το βάρος των ροών που έρχο­νται στα δικά του διοι­κη­τι­κά όρια.

2) Να κατα­βά­λει ο κάθε Δήμος την μεγα­λύ­τε­ρη δυνα­τή προ­σπά­θεια προ­σω­ρι­νής τους φρο­ντί­δας, καθώς η Μόρια έχει 25.000 πρόσφυγες/μετανάστες και αδυ­να­τεί να αντέ­ξει κι άλλους. Αυτό έγι­νε με προ­τρο­πή του βου­λευ­τή Χαρά­λα­μπου Αθα­να­σί­ου, οι δε απο­φά­σεις έγι­ναν με την σύμ­φω­νη γνώ­μη ΟΛΩΝ των παρευρισκομένων.

Οι κάτοι­κοι των γει­το­νι­κών χωριών της Μόριας συγκε­ντρώ­θη­καν σε κομ­βι­κά σημεία των δρό­μων για να στη­ρί­ξουν την από­φα­ση αυτή, φοβού­με­νοι την είσο­δο μετα­να­στών στο ΚΥΤ υπό την καθο­δή­γη­ση των ΜΚΟ. Όλοι οι κεντρι­κοί και επαρ­χια­κοί δρό­μοι ήταν ανοι­κτοί για την διέ­λευ­ση των πολι­τών και δεν έκλει­σαν ούτε στιγ­μή για την διέ­λευ­ση τους. Οι ψευ­δείς ανα­φο­ρές έχουν στό­χο τον διχα­σμό των πολι­τών του νησιού μας.

Ο Χαρά­λα­μπος Αθα­να­σί­ου και ο Δήμαρ­χος Μυτι­λή­νης επι­κοι­νώ­νη­σαν με τον Πρω­θυ­πουρ­γό επί τόπου και ζήτη­σαν κατά την συνε­δρί­α­ση του ΚΥΣΕΑ την απο­στο­λή δύο πλοί­ων, για να δεχτούν τόσο τις ροές που έρχο­νται είτε από τον Δήμο Μυτι­λή­νης είτε από τον Δήμο Δ. Λέσβου, όσο και για την άμε­ση απο­συμ­φό­ρη­ση της Μόριας.

Επί­σης, ζήτη­σαν την άμε­ση επο­πτεία των ΜΚΟ για να απο­φευ­χθεί η εμπλο­κή τους αυτές τις ώρες.

Αυτές είναι στιγ­μές ευθύ­νης απέ­να­ντι στους Δημό­τες και των δύο Δήμων, είμα­στε ενω­μέ­νοι και τίπο­τα δεν μας χωρί­ζει. Απλά ο καθέ­νας βάζει τη δική του πλά­τη, για­τί της Μυτι­λή­νης πλέ­ον δεν αντέ­χει άλλο.”

Δεί­τε το βίντεο με τις χθε­σι­νές δηλώ­σεις του Δημάρ­χου και κάντε σύγκρι­ση με την σημε­ρι­νή ανα­κοί­νω­ση. Ακρούν τα πρώ­τα λεπτά του βίντεο για να βγά­λει ο καθέ­νας τα συμπε­ρά­σμα­τά του!

Πηγή: Lesvosnes.net

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο