Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Μετά τη Βάρκιζα» στο θέατρο Αλκμήνη από Παρασκευή 6/10

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

2ος χρό­νος

«Μετά την Βάρκιζα»
του Μυρώ­δη Αδαμίδη

σκη­νο­θε­σία: Κων­στα­ντί­νος Κωνσταντόπουλος

πρε­μιέ­ρα: Παρα­σκευή 6 Οκτω­βρί­ου 2017

Η παρά­στα­ση «Μετά την Βάρ­κι­ζα» του Μυρώ­δη Αδα­μί­δη, σε σκη­νο­θε­σία Κων­στα­ντί­νου Κων­στα­ντό­που­λου, με τις 6 υπο­ψη­φιό­τη­τες στην 36η απο­νο­μή Κορ­φιά­τι­κων Βρα­βεί­ων 2016 – 2017 από την Ακα­δη­μία Ελλη­νι­κών Βρα­βεί­ων Τέχνης, 1) Συγ­γρα­φής Θεα­τρι­κού Έργου: Μυρώ­δης Αδα­μί­δης, 2) Πρώ­του Γυναι­κεί­ου: Θεο­δώ­ρα Σιάρ­κου, 3) Δευ­τέ­ρου Γυναι­κεί­ου: Τσα­μπί­κα Φεσά­κη, 4) Δευ­τέ­ρου Αντρι­κού: Μάνος Κωστής, 5) Μου­σι­κής: Τάσος Σωτη­ρά­κης, & 6) Παρα­γω­γής: θέα­τρο ¨ΣΥΝ ΚΑΤΙ¨ — Σοφία Αδα­μί­δου & Κωστή Σαβ­βι­δά­κη, επι­στρέ­φει για 2η χρο­νιά στο θέα­τρο Αλκμή­νη από την Παρα­σκευή 6 Οκτω­βρί­ου 2017, και κάθε Παρα­σκευή και Σάβ­βα­το στις 21:30, τηλέ­φω­να κρα­τή­σε­ων & πλη­ρο­φο­ρί­ες : 210 3428650 & 6978603947.

Διάρ­κεια 1:45 λεπτά, χωρίς διάλειμμα.
Τιμές εισι­τη­ρί­ων 14 ευρώ γενι­κή είσο­δος, 10 ευρώ μειωμένο

βοη­θοί σκη­νο­θέ­τη: Κωστής Σαβ­βι­δά­κης — Άννυ Ζερβού
μου­σι­κή: Τάσος Σωτηράκης
φωτι­σμοί: Μανώ­λης Μπράτσης
φωτο­γρα­φί­ες: Κλε­ο­πά­τρα Σάρλη
επι­μέ­λεια κοστου­μιών – σκη­νι­κών: Ευθύ­μης Τζώρας

παί­ζουν:
Θεο­δώ­ρα Σιάρκου
Τσα­μπί­κα Φεσάκη
Ειρή­νη Πολυδώρου
Μάνος Κωστής
Σάβ­βας Πογιατζής
Κωστής Σαββιδάκης

οργά­νω­ση & εκτέ­λε­ση παραγωγής:
«Λόγων Έργα» — θέα­τρο «ΣΥΝ ΚΑΤΙ» — σύνο­λο τέχνης
Σοφία Αδα­μί­δου — Κωστής Σαβ­βι­δά­κης — Άννυ Ζερβού

Πρό­κει­ται για ένα έργο που βασί­ζε­ται σε πραγ­μα­τι­κή ιστο­ρία και ιστο­ρι­κά ντο­κου­μέ­ντα. Λίγο πριν ξεσπά­σει επί­ση­μα ο εμφύ­λιος πόλε­μος, μια μάνα — χήρα βρί­σκε­ται αντι­μέ­τω­πη με τις δια­φο­ρε­τι­κές πολι­τι­κές πεποι­θή­σεις των δύο γιων της. Προ­σπα­θεί να συμ­φι­λιώ­σει τα παι­διά της, τους συστή­νει ουδε­τε­ρό­τη­τα, παρο­τρύ­νει τον μεγά­λο γιο να υπο­γρά­ψει Δήλω­ση για να μην τον κυνη­γούν, παρα­κα­λεί τον μικρό να δεχτεί τις δια­φο­ρε­τι­κές ιδέ­ες του αδελ­φού του, ενώ συμ­βου­λεύ­ει τη μικρή της κόρη να μην ανα­κα­τεύ­ε­ται. Ομως, τα γεγο­νό­τα σύντο­μα μετα­τρέ­πουν την ελπί­δα σε εφιάλ­τη, την αγά­πη σε φόβο και το φόβο σε συμ­φο­ρά. Μια ιστο­ρία που φωτί­ζει την αγω­νία του ανθρώ­που και όλες τις μεγά­λες οδύ­νες του. Οι ήρω­ές του σε ένα διαρ­κή αγώ­να ζωής και θανά­του, με την ελπί­δα να πεθαί­νει και να ανασταίνεται.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο