Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μετά τον αγιασμό… το Rafale πήγαινε πιο γρήγορα!


Συγκλο­νι­στι­κές απο­κα­λύ­ψεις βου­λώ­νουν τα στό­μα­τα σε όσους δεν πιστεύ­ουν στα θαύ­μα­τα, στη γλωσ­σο­φα­γιά και το κακό το μάτι.

Του ξέφυ­γε λίγο παρα­πά­νω αγια­σμός του παπά και τώρα πάει με τα μπού­νια το όχη­μα. Με το ζόρι κρα­τιό­ταν στις στρο­φές, έβλε­πα την Ακρό­πο­λη κι έλε­γα “σου ‘ρχο­μαι, να ‘ναι καλά ο Έλγιν, θα σωθεί και κάτι”

Ευτυ­χώς όλα καλά όμως. Και τρο­με­ρός ο πάτερ, ε; Τον ρώτη­σα μετά πού λει­τουρ­γεί τις Κυρια­κές να πάω και το αμά­ξι για ανα­βάθ­μι­ση, “εντά­ξει, μου λέει έλα, αλλά για ζαντι­κό να πας αλλού, έχω εγώ δικό μου ιερέα να σε στείλω”.

Εν τω μετα­ξύ, εμέ­να μου δώσα­νε να οδη­γή­σω και το και­νούρ­γιο, τα μετα­χει­ρι­σμέ­να που πήρα­νε οι άλλοι ήταν πιο εύκο­λα στο τιμό­νι, εγώ έψα­χνα ευθεία για να το στρώ­σω. Το πάτη­σα λίγο εκεί στα Οινό­φυ­τα αλλά θέλει δου­λειά ακόμα.

Αυτό είναι για τους έξυ­πνους που είπαν ότι και τα και­νούρ­για ραφάλ, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ήταν κι αυτά παλιά αλλά με “γυρι­σμέ­να” χιλιό­με­τρα. Από εξυ­πνά­δες ο Έλλη­νας άλλο τίποτα.

Το σημα­ντι­κό είναι ότι ο κόσμος χάρη­κε, καθό­ταν δίπλα στην ξυλό­σο­μπά του και έβλε­πε τα αερο­πλά­να από πάνω του. Ξεχά­στη­κε λίγο απ’ την καθη­με­ρι­νό­τη­τα. Αυτό δεν είναι και το θέμα; Να περ­νά­με καλά, ο κόσμος έχει προ­βλή­μα­τα, μην τον ζαλί­ζε­τε άλλο.

Τη μία με το ρεύ­μα, την άλλη με τις ΜΕΘ… Βαβού­ρα. Και τι να κάνου­με δηλα­δή; Να το βάλου­με κάτω; Όχι, θα παλέψουμε.

Αυτό ήθε­λε να κάνει και η ΝΔ με το βίντεο που ήταν λες και τα αγό­ρα­σε με δικά της λεφτά τα αερο­πλά­να. Να ανε­βά­σει λίγο το ηθι­κό, για­τί τις δημο­σκο­πή­σεις εντά­ξει, έχει άλλους να τις ανεβάζουν.

Τέλος πάντων. Ψηλά το κεφά­λι Έλλη­νες. Κι όχι μόνο όταν θα περ­νά­νε τα ραφάλ, γενι­κά μιλάω.

Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους, και πάλι…”

Εύστο­χο το χιού­μορ του συντά­κτη, ειδι­κά εκεί­νο το “να το βάλου­με κάτω; Όχι, θα παλέ­ψου­με” αλλά το «Ψηλά το κεφά­λι Έλλη­νες»… ‑παρά τη δόση ειρω­νί­ας μας μπέρδεψε.

Θυμί­ζου­με πως οι εξο­πλι­σμοί είναι για ΝΑΤΟι­κούς σκο­πούς, για τους οποί­ους ο λαός καλεί­ται να πλη­ρώ­σει άλλα 3 δισ.

Διό­λου τυχαία, άλλω­στε, μαζί με τις υπο­γρα­φές για τα αερο­σκά­φη επι­ση­μο­ποι­ή­θη­κε και η νέα απο­στο­λή που ανα­λαμ­βά­νει το ελλη­νι­κό Πολε­μι­κό Ναυ­τι­κό, συνο­δεύ­ο­ντας το αερο­πλα­νο­φό­ρο «Σαρλ ντε Γκολ» σε έξο­δό του στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο στο αμέ­σως επό­με­νο διάστημα.

Επί­σης αερο­σκά­φη της γαλ­λι­κής Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας θα πάρουν μέρος σε ασκή­σεις στην Ελλά­δα το διά­στη­μα από Φλε­βά­ρη έως Απρίλη.

Με μετα­στάθ­μευ­ση στην Τανά­γρα θα επι­χει­ρούν στο Κεντρι­κό Αιγαίο, με επί­κε­ντρο τη Σκύ­ρο, ενώ θα συμ­με­τά­σχουν και στην άσκη­ση της ελλη­νι­κής ΠΑ, «Ηνί­ο­χος», στις 12–22/4, με 4 «Mirage 2000» και 8 «Rafale» στο πλευ­ρό αμε­ρι­κα­νι­κών αερο­πο­ρι­κών δυνά­με­ων, καθώς και δυνά­με­ων από το Ισρα­ήλ, τα Ηνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμι­ρά­τα και την Ιταλία.

Στο πλαί­σιο της απο­στο­λής «Σκύ­ρος», η ανά­πτυ­ξη μακράς εμβέ­λειας των Γάλ­λων θα συμπε­ρι­λαμ­βά­νει έως και 170 αερο­πό­ρους, 4 «Rafale», 2 μετα­γω­γι­κά «Atlas» και 1 ιπτά­με­νο τάν­κερ «Phoenix».

Θυμί­ζου­με ‑επί­σης πως, η υπουρ­γός άμυ­νας της Γαλ­λί­ας Φλο­ράνς Παρ­λί δήλω­σε το καλο­καί­ρι ότι η Γαλ­λία «θα δια­βι­βά­σει σύντο­μα προ­τά­σεις στην Ελλά­δα για να ανα­νε­ώ­σει τον στό­λο του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού της», (σσ. αφο­ρά τις υπό προ­μή­θεια πανά­κρι­βες φρε­γά­τες “Belharra”)  καθώς «ψητό» για τους γαλ­λι­κούς ομί­λους βλέ­πουν και στο σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης να αγο­ρά­σει 4 νέες φρε­γά­τες, με σκο­πό επί­σης να εντα­χθούν στα ΝΑΤΟι­κά προτάγματα.

Αναβάθμιση δυνατοτήτων… πέραν της Ανατολικής Μεσογείου

Στο μετα­ξύ, την έντα­ξη των «Rafale» σε σχε­δια­σμούς που δεν έχουν καμία σχέ­ση με την άμυ­να της χώρας απο­τύ­πω­σε και η συνά­ντη­ση, την Παρα­σκευή στην Αθή­να, μετα­ξύ του αρχη­γού ΓΕΕΘΑ Κων. Φλώ­ρου και του Γάλ­λου ομο­λό­γου του, Thierry Burkhard, όπου σημειώ­θη­κε ότι η παρα­λα­βή των «Rafale» ανα­βαθ­μί­ζει «σημα­ντι­κά τις επι­χει­ρη­σια­κές δυνα­τό­τη­τες των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων, προ­ά­γο­ντας τον ρόλο της χώρας μας ως προς τη δια­τή­ρη­ση της ασφά­λειας και στα­θε­ρό­τη­τας στην περιο­χή της Ανα­το­λι­κής Μεσο­γεί­ου και πέραν αυτής».

Διό­λου τυχαία, άλλω­στε, οι δύο αρχη­γοί συζή­τη­σαν για την «κατά­στα­ση ασφά­λειας» σε Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη, Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, Βόρεια Αφρι­κή και Σαχέλ, για το νέο Στρα­τη­γι­κό Δόγ­μα του ΝΑΤΟ (θα παρου­σια­στεί τον Ιού­νη), καθώς και για τη «Στρα­τη­γι­κή Πυξί­δα» της ΕΕ, και υπέ­γρα­ψαν το κεί­με­νο «Κατευ­θυ­ντή­ριων Οδη­γιών για την Ανα­βάθ­μι­ση της Ελλη­νο­γαλ­λι­κής Στρα­τιω­τι­κής Συνερ­γα­σί­ας».

…«Ψηλά το κεφάλι Έλληνες»!!

Εξοπλισμοί — μαμούθ για το ΝΑΤΟ και όχι για την υπεράσπιση των συνόρων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο