Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μετά τον Μιχαλολιάκο και ο Κασιδιάρης υπέβαλε αίτημα αποφυλάκισης

Aίτη­μα απο­φυ­λά­κι­σης έχει κατα­θέ­σει ο Ηλί­ας Κασι­διά­ρης, που έχει κατα­δι­κα­στεί για τη διεύ­θυν­σης της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή σε 13 χρό­νια κάθειρ­ξη. Το αίτη­μά του υπο­βλή­θη­κε στη διεύ­θυν­ση των Φυλα­κών Δομο­κού και έχει δια­βι­βα­στεί στην εισαγ­γε­λία Λαμίας.

Το αίτη­μά του θα εξε­τά­σει το Συμ­βού­λιο Πλημ­με­λειο­δι­κών Λαμί­ας, το οποίο προ ημε­ρών έκρι­νε και το αντί­στοι­χο αίτη­μα του αρχη­γού της Χρυ­σής Αυγής, Νίκου Μιχα­λο­λιά­κου. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο Νίκος Μιχα­λο­λιά­κος απο­φυ­λα­κί­στη­κε υπό όρους, προ­κα­λώ­ντας σφο­δρές αντι­δρά­σεις καθώς δημιουρ­γεί­ται κακό προηγούμενο.

Πρέ­πει να σημειω­θεί ότι τυπι­κά ο Ηλί­ας Κασι­διά­ρης πλη­ροί τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις για υπό όρους από­λυ­ση από τη φυλα­κή, καθώς έχει εκτί­σει τα τρία πέμ­πτα της ποι­νής που του έχει επιβληθεί.

Επί­σης, πρέ­πει να σημειω­θεί ότι ο Ηλί­ας Κασι­διά­ρης, ακό­μη και μέσα από τη φυλα­κή, έχει πολι­τι­κή δρά­ση, καθώς φέρε­ται ότι βρί­σκε­ται πίσω από το ακρο­δε­ξιό κόμ­μα των Σπαρ­τια­τών, οι βου­λευ­τές του οποί­ου (νυν και πρώ­ην) ελέγ­χο­νται από τη δικαιο­σύ­νη για παρα­πλά­νη­ση του εκλο­γι­κού κοι­νού. Οι βου­λευ­τές των Σπαρ­τια­τών, ακό­μη και αυτοί που έχουν ανε­ξαρ­τη­το­ποι­η­θεί, όπως και ο Ηλί­ας Κασι­διά­ρης και ένας δικη­γό­ρος, που φέρε­ται ότι λει­τουρ­γού­σε ως σύν­δε­σμος, θα δικα­στούν στις 19 Ιου­νί­ου, ενώ­πιον Τρι­με­λούς Εφε­τεί­ου Πλημ­με­λη­μά­των, με την κατη­γο­ρία για προ­σπά­θεια εξα­πά­τη­σης των ψηφο­φό­ρων στις εκλο­γές του περα­σμέ­νου Ιουνίου.

Επι­πλέ­ον, ο Ηλί­ας Κασι­διά­ρης, εν όψει των ευρω­ε­κλο­γών της 9ης Ιου­νί­ου, έχει δηλώ­σει τη στή­ρι­ξή του προς συγκε­κρι­μέ­νο υπο­ψή­φιο του κόμ­μα­τος «Πατριώ­τες».

Πηγή: https://www.efsyn.gr/

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο