Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μετανάστης δέχτηκε επίθεση ενώ περίμενε στην κεντρική πλατεία του Καματερού για να πιάσει δουλειά σε εργολάβο

Σήμε­ρα το πρωί ένας εργά­της μετα­νά­στης από το Μπα­γκλα­ντές κι ενώ περί­με­νε στην κεντρι­κή πλα­τεία του Καμα­τε­ρού για να πιά­σει δου­λειά σε εργο­λά­βο που έχει ανα­λά­βει έργο του Δήμου δέχθη­κε αναί­τια σωμα­τι­κή επί­θε­ση και προ­πη­λα­κι­σμό από νεα­ρό άνδρα, ο οποί­ος παράλ­λη­λα τον έβρι­ζε χυδαία.

Ο συγκε­κρι­μέ­νος εργά­της κατέ­θε­σε μήνυ­ση στο αστυ­νο­μι­κό τμή­μα των Αγί­ων Αναρ­γύ­ρων – Καμα­τε­ρού, όπου στη διάρ­κεια της μήνυ­σης δια­πι­στώ­θη­κε ότι έχει μία οφει­λή 1.500 ευρώ και γι’ αυτό τον λόγο κρα­τή­θη­κε και δεν του επε­τρά­πη να εξε­τα­στεί από ιατρο­δι­κα­στή για την επίθεση.

Ύστε­ρα από την παρέμ­βα­ση των Κομ­μα­τι­κών Οργα­νώ­σε­ων Αγί­ων Αναρ­γύ­ρων — Καμα­τε­ρού του ΚΚΕ, συν­δι­κά­των και της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης», μετα­φέ­ρε­ται τελι­κά, αυτήν την ώρα  (20.00), από το Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα Αγ. Αναρ­γύ­ρων — Καμα­τε­ρού, στο νοσο­κο­μείο, ο εργά­της μετα­νά­στης από το Μπα­γκλα­ντές, που το πρωί δέχτη­κε αναί­τια επί­θε­ση από νεα­ρό άνδρα.

Ο μετα­νά­στης θα εξε­τα­στεί από ιατρο­δι­κα­στή για την έκτα­ση των χτυ­πη­μά­των που δέχτηκε.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο