Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεταπηδήσεις

Με «οφθαλ­μό αντί οφθαλ­μού» απά­ντη­σε το ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ, βάζο­ντας στο ευρω­ψη­φο­δέλ­τιο τον εν ενερ­γεία «γαλά­ζιο» ευρω­βου­λευ­τή Θοδω­ρή Ζαγο­ρά­κη. Θυμί­ζου­με ότι στο αντί­στοι­χο ψηφο­δέλ­τιο της ΝΔ υπάρ­χει έντο­νη παρου­σία από πρώ­ην στε­λέ­χη και εκλεγ­μέ­νους με το ΠΑΣΟΚ, όπως της Εύης Χρι­στο­φι­λο­πού­λου, του Πύρ­ρου Δήμα, της Βού­λας Πατου­λί­δου. Πάντως, δυσκο­λία προ­σαρ­μο­γής δεν θα υπάρ­ξει εκα­τέ­ρω­θεν. Η στρα­τη­γι­κή σύμπλευ­ση των αστι­κών κομ­μά­των είναι αυτή που στρώ­νει το έδα­φος για τις μετα­πη­δή­σεις στα κατά τ’ άλλα «αντί­πα­λα» στρα­τό­πε­δα. Ούτε κάποιο μπέρ­δε­μα στις ψηφο­φο­ρί­ες στην Ευρω­βου­λή μπο­ρεί να προ­κύ­ψει, αφού ΝΔ και ΠΑΣΟΚ έχουν ψηφί­σει τα ίδια κατά 93%. Οπως έχει γίνει στο πρό­σφα­το παρελ­θόν, στο παι­χνί­δι των μετα­γρα­φών θα μπο­ρού­σε άνε­τα να μπει και ο ΣΥΡΙΖΑ, που και για αυτόν ισχύ­ουν τα παρα­πά­νω, έχο­ντας ψηφί­σει τα ίδια με τη ΝΔ κατά 75%. Ομως οι εργα­ζό­με­νοι, οι άνθρω­ποι του μόχθου, οι νέοι και οι νέες έχουν επι­λο­γή που μπο­ρεί να κάνει τη δια­φο­ρά: Δυνα­μώ­νο­ντας το ΚΚΕ, να στεί­λουν ηχη­ρό μήνυ­μα ισχυ­ρο­ποί­η­σης των εργα­τι­κών — λαϊ­κών αγώ­νων στη χώρα και πανευρωπαϊκά.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο