Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΜΕΤΡΟΝΟΜΟΣ – Αφιερωμένος στον Άλκη Αλκαίο

AlkaiosΑπό το ποί­η­μα «Φλε­βά­ρης 1848», δημο­σιευ­μέ­νο στον «Ριζο­σπά­στη», στις 12/2/1978, ξεκί­νη­σε το μου­σι­κό του ταξί­δι χάρις στον Μικρού­τσι­κο. Σχε­δόν 40 χρό­νια μετά, και πάλι Φλε­βά­ρη, κυκλο­φο­ρεί το πρώ­το ‑ουσια­στι­κά- Αφιέ­ρω­μα στη ζωή και το έργο του (50 σελί­δες) με την πολύ­τι­μη βοή­θεια της οικο­γέ­νειας, στε­νών του φίλων καλ­λι­τε­χνών, μου­σι­κών αρθο­γρά­φων κ.ά.Η δημό­σια σιω­πή του ‑που ποτέ δεν την επέ­βα­λε στους άλλους- και ο σεβα­σμός της, όσο ήταν εν ζωή, από τους οικεί­ους του, ήταν ένα μάθη­μα πολι­τι­σμού προς όλους μας.

Επι­μέ­λεια αφιε­ρώ­μα­τος: Μιχά­λης Γελα­σά­κης, Σπύ­ρος Αρα­βα­νής,  Θανά­σης Συλιβός

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αφιε­ρώ­μα­τος

Άλκης Αλκαί­ος (1949 — 2012): Ανέκ­δο­το Βιο­γρα­φι­κό και Φωτογραφίες.

Ο Θάνος Μικρού­τσι­κος για τον Άλκη Αλκαίο

Σπύ­ρος Αρα­βα­νής: Η στι­χουρ­γι­κή του Άλκη Αλκαίου

Ηρα­κλής Οικο­νό­μου: Το ιστο­ρι­κό σύμπαν του Άλκη Αλκαίου

Μιχά­λης Γελα­σά­κης: Η επιρ­ροή του Νίκου Καβ­βα­δία στο έργο του Άλκη Αλκαίου

Μαρία Γεωρ­γιά­δου: Το μοτί­βο της ανα­το­λής στο έργο του Άλκη Αλκαίου

Σπύ­ρος Αρα­βα­νής Η διά­λε­ξη του Αλκαί­ου για τον Κώστα Καρυωτάκη

Μιχά­λης Γελα­σά­κης: Τρία ανέκ­δο­τα ποιήματα

Σπύ­ρος Αρα­βα­νής: Η ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή Εμπάργκο

Ο «ριζο­σπά­στης» Αλκαί­ος, επι­μέ­λεια: Μάνος Ορφανουδάκης

Κώστας Θωμα­ΐ­δης: In Memoriam Berliner Ensemble

Οδυσ­σέ­ας Ιωάν­νου, Νότης Μαυ­ρου­δής: Για τον Άλκη Αλκαίο

Ηρα­κλής Οικο­νό­μου: Εξαρ­τη­μέ­νος από έρω­τα. Ο Αλκαί­ος στο Όσο κρα­τά­ει ένας καφές

Δισκο­γρα­φία Άλκη Αλκαί­ου, επι­μέ­λεια: Θανά­σης Συλιβός

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο