Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με «αθώα» λάθη και χοντροκομμένα tweet του Λευκού Οίκου προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία

«Καρ­φί» στο μάτι των ιμπε­ρα­λι­στών ο ρόλος της ΕΣΣΔ στη νίκη του φασι­σμού. Κακό παρά­δειγ­μα που υπο­νο­μεύ­ει τα δικά τους σχέ­δια για εκμε­τάλ­λευ­ση και μακέ­λε­μα των λαών.

Πότε με χοντρο­κο­μέ­να ψεμα­τα, πότε με «αθώα» λάθη, πότε δια της απο­σιω­ποί­η­σης, πάντα και με κάθε τρό­πο προ­σπα­θούν να ξανα­γρά­ψουν την ιστο­ρία. Μια προ­σπά­θεια  η οποία περ­νά­ει  από χιλιά­δες επί­ση­μα και ανε­πί­ση­μα «κανά­λια» της αστι­κής τάξης και των επι­τε­λεί­ων της. «Πες πες κάτι θα μεί­νει» είναι ο «χρυ­σός κανό­νας» που εφαρ­μό­ζουν στην προ­σπά­θεια να ξανα­γρα­φτεί η ιστο­ρία, να ξεχά­σου­με ποιος νίκη­σε το φασι­σμό και τι είναι ο φασι­σμός, ο «καπι­τα­λι­σμός στην πιο ωμή και κατα­πιε­στι­κή του μορ­φή, σαν ο πιο θρα­σύς κι ο πιο δόλιος καπιταλισμός».

Στη λογι­κή του «πες πες» η ανάρ­τη­ση στις 8 Μάη στη σελί­δα του Λευ­κού Οίκου στο Facebook, στην οποία ως δυνά­μεις που νίκη­σαν τους ναζί ανα­φέ­ρο­νταν μόνο η Βρε­τα­νία και οι ΗΠΑ και καθό­λου δεμας εξέ­πλη­ξε. Ο Λευ­κός Οικος πρω­τα­γω­νι­στεί τελευ­ταία στο ξανα­γρά­ψι­μο της Ιστο­ρί­ας. Ας θυμη­θού­με το tweet της αμε­ρι­κα­νι­κής πρε­σβεί­ας στα τέλη Γενά­ρη του 2020, σύμ­φω­να με την οποία «πριν από 75 χρό­νια, οι Αμε­ρι­κα­νοί στρα­τιώ­τες απε­λευ­θέ­ρω­σαν το στρα­τό­πε­δο του Αου­σβιτς». Εκεί­νες τις ηέρες είχε γίνει και ένα άλλο «αθώο» λάθος από το Der Spiegel που κι αυτό απέ­δι­δε την απε­λευ­θέ­ρω­ση του Άου­σβιτς στους Αμε­ρι­κά­νους.

Όσο κι αν προ­σπα­θούν, ούτε στιγ­μή δε θα ξεχά­σου­με ποιος νίκη­σε το φασι­σμό. Η Σοβιε­τι­κή Ενω­ση, ο λαός της, ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός, το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα των Μπολ­σε­βί­κων ήταν επι­κε­φα­λής, καθο­δη­γη­τής του τιτά­νιου αγώ­να που οδή­γη­σε στην Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη.

Κανέ­νας δε θα μπο­ρέ­σει να σβή­σει από τη μνή­μη μας την τερά­στια συνει­σφο­ρά της μεγά­λης Σοβιε­τι­κής Ενω­σης και από κοντά, των αντι­στα­σια­κών κινη­μά­των στην αντι­φα­σι­στι­κή νίκη των λαών κατά της ναζι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας. Κανέ­νας δε θα μπο­ρέ­σει να ξανα­γρά­ψει την ιστο­ρία και να σβή­σει τους πάνω από 25 εκα­τομ­μύ­ρια νεκρούς της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης από τα 50, συνο­λι­κά, εκα­τομ­μύ­ρια των θυμά­των του ναζισμού.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο