Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με ανοιχτή πόρτα, λόγω βλάβης, εκτέλεσε δρομολόγιο αστικό λεωφορείο (VIDEO)

Αντι­μέ­τω­ποι με ένα θέα­μα που απο­δει­κνύ­ει τους κιν­δύ­νους που υπάρ­χουν και στις αστι­κές συγκοι­νω­νί­ες, ως απο­τέ­λε­σμα της χρό­νιας υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης από το κρά­τος, ήρθαν οι επι­βά­τες του λεω­φο­ρεί­ου 622 του ΟΑΣΑ, που εκτε­λεί το δρο­μο­λό­γιο Γου­δή — Άνω Γαλά­τσι.

Συγκε­κρι­μέ­να, όπως μπο­ρεί­τε να δεί­τε σε βίντεο και φωτο­γρα­φία που μας έστει­λε ανα­γνώ­στης του πόρ­ταλ 902, το πρωί της Παρα­σκευ­ής, σε δύο δια­φο­ρε­τι­κά δρο­μο­λό­για, η μεσαία πόρ­τα δεν έκλει­νε λόγω βλά­βης, με απο­τέ­λε­σμα το λεω­φο­ρείο να κινεί­ται με ανοι­χτή την πόρ­τα, με ό,τι αυτό συνε­πά­γε­ται για την ασφά­λεια των επιβατών…

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο