Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με ατομική ευθύνη και χωρίς μάσκα ανοίγουν τα σχολεία παρά την ανησυχία για νέο κύμα κορονοϊού

Χωρίς μάσκες, χωρίς την παρα­μι­κρή επι­δη­μιο­λο­γι­κή επι­τή­ρη­ση και μπό­λι­κη ατο­μι­κή ευθύ­νη, θα ανοί­ξουν τα σχο­λεία ‑όπως ακρι­βώς έκλει­σαν- καθώς για την κυβέρ­νη­ση η παν­δη­μία έλη­ξε. Τι και αν  το καλο­καί­ρι υπήρ­ξε έκρη­ξη κρου­σμά­των και υπάρ­χει ανη­συ­χία για νέο κύμα ενό­ψει του χειμώνα.

Τα Υπουρ­γεία Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των και Υγεί­ας εξέ­δω­σαν από κοι­νού ανα­κοί­νω­ση μετά το τέλος της συνε­δρί­α­σης της επι­τρο­πής εμπει­ρο­γνω­μό­νων για τον κορο­νο­ϊό στην οποία αναφέρουν:

«Η Κυβέρ­νη­ση κάνει απο­δε­κτή την ομό­φω­νη εισή­γη­ση για τα σχο­λεία της Επι­τρο­πής Εμπει­ρο­γνω­μό­νων του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, η οποία συνε­δρί­α­σε σήμε­ρα. Έτσι:

• Παρα­μέ­νει προ­αι­ρε­τι­κή η χρή­ση προ­στα­τευ­τι­κής μάσκας.

• Ως γενι­κή οδη­γία, όταν ένα παι­δί εμφα­νί­σει συμ­πτώ­μα­τα παρα­μέ­νει σπί­τι (όπως ισχύ­ει με κάθε περί­πτω­ση ίωσης ή λοίμωξης).

• Συστή­νε­ται η διε­νέρ­γεια αυτο­δια­γνω­στι­κού ελέγ­χου σε περί­πτω­ση συμπτωμάτων.

• Σε περί­πτω­ση θετι­κού κρού­σμα­τος, εφαρ­μό­ζο­νται τα μέτρα απο­μό­νω­σης που ισχύ­ουν για τον γενι­κό πλη­θυ­σμό, δηλα­δή παρα­μο­νή σε απο­μό­νω­ση επί πέντε ημέ­ρες του­λά­χι­στον και απο­φυ­γή επα­φής με άλλα άτο­μα. Μετά την πάρο­δο πέντε ημε­ρών απο­μό­νω­σης και εφό­σον δεν υπάρ­χουν συμ­πτώ­μα­τα ή τα συμ­πτώ­μα­τα μετά το πεν­θή­με­ρο βελ­τιώ­νο­νται με πλή­ρη υπο­χώ­ρη­ση του πυρε­τού για ένα 24ωρο, χωρίς την χρή­ση αντι­πυ­ρε­τι­κών, δια­κο­πή απο­μό­νω­σης. Επι­στρο­φή στο σχο­λείο με υπο­χρε­ω­τι­κή χρή­ση μάσκας υψη­λής ανα­πνευ­στι­κής προ­στα­σί­ας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για του­λά­χι­στον άλλες πέντε ημέ­ρες από την λήξη της απομόνωσης.

• Τήρη­ση της υγιει­νής των χεριών.

• Επαρ­κής αερι­σμός των χώρων, σύμ­φω­να με τις ισχύ­ου­σες οδηγίες.

• Τα υγειο­νο­μι­κά μέτρα θα επα­νε­ξε­τα­στούν σε περί­πτω­ση αλλα­γής των επι­δη­μιο­λο­γι­κών δεδομένων.

Περαι­τέ­ρω λεπτο­μέ­ρειες θα διευ­κρι­νι­στούν στην υπό έκδο­ση Κοι­νή Υπουρ­γι­κή Απόφαση».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο