Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με αφορμή τη συγχρονισμένη επίθεση στο ΚΚΕ και τη διαστρέβλωση όσων είπε ο Δημ. Κουτσούμπας σχετικά με τους διαδικτυακούς προαγωγούς

“Στρου­θο­κα­μη­λι­σμός”, “σκο­τει­νή αλή­θεια” και “μη μου τους κύκλους τάρατ­τε” _ Ορι­σμέ­να χαρα­κτη­ρι­στι­κά σχό­λια που γρά­φτη­καν τις προη­γού­με­νες μέρες για όσα είπε ο ΓΓ της ΚΕ στη Βου­λή σχε­τι­κά με τους δια­δι­κτυα­κούς προαγωγούς.
“Αστο­χία”, “σεξι­σμός”, “προ­σβο­λή για τις γυναί­κες” ήταν οι λέξεις — κλει­διά στους τίτλους της πλειο­ψη­φί­ας των ΜΜΕ, αμέ­σως μετά την ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στη Βου­λή, την περα­σμέ­νη Πέμ­πτη. Σαν να τους έγρα­ψε το ίδιο χέρι…

Ο συγ­χρο­νι­σμός όλου του φάσμα­τος του αστι­κού πολι­τι­κού συστή­μα­τος, από την κυβέρ­νη­ση και το ΠΑΣΟΚ, μέχρι τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αρι­στε­ρά, στην επί­θε­ση ενά­ντια στο ΚΚΕ, με τη δια­στρέ­βλω­ση όσων είπε ο ΓΓ της ΚΕ και τη συκο­φά­ντη­σή του, είναι πραγ­μα­τι­κά εκκωφαντικός!

Ο Γερο­τζιά­φας: «Επι­τί­θε­νται ανή­θι­κα στον Γραμ­μα­τέα του ΚΚΕ που είπε το αυτονόητο»

Με τα ίδια ακρι­βώς «επι­χει­ρή­μα­τα», ακό­μα και με τις ίδιες λέξεις, προ­σπά­θη­σαν να παρου­σιά­σουν την άπο­ψή τους ως αδιαμ­φι­σβή­τη­τη αλή­θεια, που το ΚΚΕ «αρνεί­ται να δει» και γι’ αυτό δεν ανα­κα­λεί όσα είπε στη Βουλή!

Υπήρ­ξαν όμως και φωνές που στά­θη­καν με αντι­κει­με­νι­κό­τη­τα απέ­να­ντι στις καταγ­γε­λί­ες του ΚΚΕ για τους προ­α­γω­γούς του δια­δι­κτύ­ου, ανα­γνω­ρί­ζο­ντας ότι αυτές δεν είναι μόνο βάσι­μες, αλλά και ότι «ο κόσμος το ‘χει τού­μπα­νο κι αυτοί κρυ­φό καμάρι»!
Πρό­κει­ται μάλι­στα για ανθρώ­πους από διά­φο­ρους τομείς της κοι­νω­νι­κής ζωής, που σε καμιά περί­πτω­ση δεν μπο­ρεί κάποιος να τους ταυ­τί­σει με το ΚΚΕ.

«Πλη­ρω­μέ­νες» απα­ντή­σεις για τους sugar daddies έδω­σε ο Κου­τσού­μπας: «Δεν ενο­χλεί η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα αλλά η απο­κά­λυ­ψή της»

“Πικρή πραγματικότητα,
που συζητιέται ευρύτατα”

Γρά­φει για παρά­δειγ­μα η δημο­σιο­γρά­φος Όλγα Τρέ­μη:«(…) Ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, μιλώ­ντας στη Βου­λή κατά του νομο­σχε­δί­ου για τα ιδιω­τι­κά πανε­πι­στή­μια και κρού­ο­ντας τον κώδω­να του κιν­δύ­νου για τα υψη­λά δίδα­κτρα, ανα­φέρ­θη­κε μετα­ξύ άλλων στο φαι­νό­με­νο των sugar daddies, δηλα­δή των κυρί­ων μιας άλφα ηλι­κί­ας που δέχο­νται ασμέ­νως να ανα­λά­βουν το κόστος σπου­δών νεα­ρών φοι­τη­τριών… με το αζη­μί­ω­το φυσι­κά. Προ­σκό­μι­σε, μάλι­στα, και ανά­λο­γες αγγε­λί­ες. Κάη­κε ο τόπος. Του κατα­λο­γί­σθη­κε έλλει­ψη σεβα­σμού προς το γυναι­κείο φύλο, σεξι­στι­κή αντί­λη­ψη, ενώ υπήρ­ξε και ένας οξύ­τα­τος διά­λο­γός του με τον πρω­θυ­πουρ­γό στη διάρ­κεια του οποί­ου ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης χαρα­κτή­ρι­σε το ΚΚΕ ως την πιο ανα­χρο­νι­στι­κή δύνα­μη στο Κοι­νο­βού­λιο! Και όλα αυτά γιατί;

Επει­δή ο κ. Κου­τσού­μπας ανα­φέρ­θη­κε σε μια πικρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα που συζη­τεί­ται ευρύ­τα­τα, αλλά ως τώρα δεν είχε δια­βεί το κατώ­φλι της Βου­λής; ‘Η μήπως η συγκε­κρι­μέ­νη ανα­φο­ρά παρα­πέ­μπει στη δια­πί­στω­ση ότι γινό­μα­στε όλο και περισ­σό­τε­ρο κοι­νω­νία ανι­σο­τή­των, με απο­τέ­λε­σμα οι νέοι που προ­έρ­χο­νται από λιγό­τε­ρο εύπο­ρες οικο­γέ­νειες να δυσκο­λεύ­ο­νται να αλλά­ξουν τη ζωή τους — για­τί η Παι­δεία είναι ο δεύ­τε­ρος ισχυ­ρό­τε­ρος ανα­δια­νε­μη­τι­κός μηχα­νι­σμός μετά τη φορο­λο­γία — και έτσι ορι­σμέ­νοι φθά­νουν στο σημείο να έλκο­νται από ακραί­ες λύσεις; Η υπε­ρα­ντί­δρα­ση μάλ­λον συνι­στά ταύ­τι­ση με το “μη μου τους κύκλους τάρατ­τε”, συνι­στά υπε­ρά­σπι­ση του “δικαιώ­μα­τος” να εθε­λο­τυ­φλού­με απέ­να­ντι σε ένα υπαρ­κτό πρό­βλη­μα, για το οποίο όλοι μας θα έπρε­πε να ντρε­πό­μα­στε τουλάχιστον».

“Ας μην προσποιούμαστε 
ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα…”

Ο Γιώρ­γος Στα­μα­τό­που­λος της «Εφη­με­ρί­δας των Συντα­κτών» σχο­λιά­ζει για το ίδιο θέμα: «Και τι δεν του έσυ­ραν του γραμ­μα­τέα του ΚΚΕ (…) μόνο και μόνο επει­δή είπε μια αλή­θεια. Ερευ­νες έχουν φέρει εδώ και χρό­νια στο φως αυτήν την αλή­θεια και είναι υπο­κρι­τές όσοι αγα­να­κτούν τάχα με τη δημο­σί­ευ­σή της. Ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του ΚΚΕ δεν στη­λί­τευ­σε τη στά­ση ενός 30% — και όχι όλων των φοι­τη­τριών και φοι­τη­τών — αλλά την κατά­ντια του φιλε­λευ­θε­ρι­σμού ως οικο­νο­μι­κού και ηθι­κού συστή­μα­τος. Ενός συστή­μα­τος που δια­φη­μί­ζει μάλι­στα πλατ­φόρ­μες εκπόρ­νευ­σης. Τα έχει αυτά ο φιλε­λευ­θε­ρι­σμός και ας μην προ­σποιού­μα­στε ότι δεν γίνο­νται αυτά τα πράγ­μα­τα στον πυρή­να του καπιταλισμού.

Προ­σποιού­νται και υπο­κρί­νο­νται τα κόμ­μα­τα, ειδι­κά αυτά της αρι­στε­ρής δομής και προ­έ­λευ­σης. Κάνουν μόκο για την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση του γυναι­κεί­ου σώμα­τος [παρέν­θε­τες μητέ­ρες] και λυσ­σά­νε με την υπο­τί­μη­ση — που έκα­νε τάχα ο κ. Κου­τσού­μπας — του σώμα­τος των Δυτι­κών φοι­τη­τριών. Για δες αξιο­λό­γη­ση! Μα δεν είναι όλα μέλι-γάλα στο σύστη­μά μας — στο σύστη­μά τους εννο­εί­ται, αλλά αυτό δεν είναι κατα­νοη­τό για τα τηλε­ο­πτι­κά κυρί­ως παπα­γα­λά­κια της εξου­σί­ας. Πώς είναι δυνα­τόν — ωρύ­ο­νται — να λέγο­νται τέτοια πράγ­μα­τα; Είναι αστεί­οι βέβαια. Είναι δυνα­τόν να υπάρ­χουν, αλλά δεν είναι δυνα­τόν να λέγο­νται; Αυτοί είμα­στε, που λέει και ο γραμματέας.

Στο ζενίθ η υπο­κρι­σία και στο ναδίρ η κρι­τι­κή σκέ­ψη, η κρι­τι­κή του καπι­τα­λι­σμού. Και τα αρι­στε­ρά κόμ­μα­τα στον νήδυ­μόν τους (…) Εκών άκων ο κ. Κου­τσού­μπας ξεγύ­μνω­σε κυβέρ­νη­ση και αντι­πο­λί­τευ­ση (…) Ζήτη­σε ανε­ρυ­θρί­α­στα ο πρω­θυ­πουρ­γός και κάποιοι άλλοι αρχη­γοί κομ­μά­των ‑χωρίς να ντρα­πούν- από τον γενι­κό γραμ­μα­τέα να ζητή­σει συγ­γνώ­μη για τη σεξι­στι­κού, λένε, χαρα­κτή­ρα δήλω­σή του. Πρέ­πει οι ίδιοι να ζητή­σουν συγ­γνώ­μη για τον ακραία υπο­κρι­τι­κό τους λόγο».

Ο Γρη­γό­ρης Γερο­τζιά­φας, Καθη­γη­τής Αιμα­το­λο­γί­ας στην Ιατρι­κή Σχο­λή του Πανε­πι­στη­μί­ου της Σορ­βό­νης και υπο­ψή­φιος με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις τελευ­ταί­ες βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, έγρα­ψε σχε­τι­κά στα Μέσα Κοι­νω­νι­κής Δικτύ­ω­σης: «Θλι­βε­ροί ατζέ­ντη­δες των ιδιω­τι­κών ομί­λων ετοι­μά­ζο­νται να στή­σουν μαγα­ζιά με ταμπέ­λα “Πανε­πι­στή­μιον” ανοί­ξα­με και σας περι­μέ­νου­με! Από δίπλα συρι­ζαί­οι βου­λευ­τές ηρα­κλη­δείς του Προ­ε­δρι­κού Στέμ­μα­τος (Παπ­πάς, Λινού) ρίχνουν στην “αγο­ρά” τη “συνταγ­μα­τι­κή νομι­μό­τη­τα”: Ναι μετά την ανα­θε­ώ­ρη­ση του άρθρου 16 θα ανοί­ξουν τα μαγα­ζιά και θα σας περι­μέ­νουν! Και όλοι μαζί επι­τί­θε­νται ανή­θι­κα στον Γραμ­μα­τέα του ΚΚΕ που είπε το αυτο­νό­η­το: εκεί που τα κοι­νω­νι­κά δικαιώ­μα­τα γίνο­νται εμπό­ρευ­μα, η φτώ­χεια φέρ­νει πορνεία.

Δεί­τε τα σχε­τι­κά δημο­σιεύ­μα­τα γαλ­λι­κών δεξιών εφη­με­ρί­δων (Le Figaro). Δεί­τε το reportage της γαλ­λι­κής τηλε­ό­ρα­σης και αφού κάνε­τε την αυτο­κρι­τι­κή σας για την απο­προ­σα­να­το­λι­στι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση, επι­κε­ντρω­θεί­τε στον βασι­κό στό­χο: Κανέ­να ιδιω­τι­κό πανεπιστήμιο».

Αυτο­γε­λοιο­ποί­η­ση και τίπο­τα περισσότερο…

Οι …στρουθοκάμηλοι

Στο δικό του σχό­λιο στο Twitter, ο σκι­τσο­γρά­φος Στά­θης Σταυ­ρό­που­λος ανα­φέ­ρει: «Στο απυ­ρό­βλη­το λοι­πόν οι πλού­σιοι που επω­φε­λού­νται από την οικο­νο­μι­κή αδυ­να­μία πολ­λών απ’ τους νέους. Στο απυ­ρό­βλη­το το σύστη­μα που δημιουρ­γεί θύμα­τα (και) τέτοιου είδους. Στον τοί­χο ομο­θυ­μα­δόν ο Κου­τσού­μπας που είπε τη σκο­τει­νή αλή­θεια. Η τρο­μο­κρα­τία της πολι­τι­κής ορθό­τη­τας».

Ο Γιάν­νης Τριά­ντης, δημο­σιο­γρά­φος, έγρα­ψε στο «News247», κάτω από τον τίτλο «Ο Κου­τσού­μπας και οι στρου­θο­κά­μη­λοι»: «Εκό­μι­σε γλαύ­κα ες Αθή­νας ο Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΚΕ. Οσα είπε για το sugar daddies και τα συνα­φή είναι γνω­στά εδώ και πολ­λά χρό­νια. Προς τι, λοι­πόν, η… έκπλη­ξη, ο στρου­θο­κα­μη­λι­σμός και οι ανοη­σί­ες περί σεξι­σμού; Ασε τον Κου­τσού­μπα. Και ρίξε μια ματιά στον Independent και στην Deutsche Welle για να δεις τι λένε για το sugar daddies και τα συνα­φή. Δια­βά­ζο­ντας θα δια­πι­στώ­σεις ότι ο Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΚΕ και αργό­τε­ρα η Παπα­ρή­γα και ο Σοφια­νός λίγα είπαν για την εκπόρ­νευ­ση φοι­τη­τριών και φοι­τη­τών λόγω οικο­νο­μι­κής αδυ­να­μί­ας να πλη­ρώ­σουν τα πανά­κρι­βα δίδα­κτρα στα ιδιω­τι­κά Πανεπιστήμια.

(…) Εν πάση περι­πτώ­σει, είναι του­λά­χι­στον αστείο να εκστο­μί­ζο­νται ανοη­σί­ες για σεξι­σμό ενα­ντί­ον του κ. Κου­τσού­μπα, όταν αυτά που είπε ανα­φέ­ρο­νται σε γεγο­νό­τα. Φρι­κώ­δη, αλλά γεγο­νό­τα. Εκτός κι αν τον εγκα­λούν επει­δή όντως παρέ­λει­ψε να ανα­φερ­θεί και στους άνδρες φοι­τη­τές που εκδί­δο­νται. Πάντως είναι απο­ρί­ας άξιον πως όσοι — πολι­τι­κοί και δημο­σιο­γρά­φοι — μίλη­σαν για σεξι­σμό και στη­λί­τευ­σαν τις δηλώ­σεις των στε­λε­χών του ΚΚΕ δεν ήξε­ραν ή δεν φρό­ντι­σαν να μάθουν μέσω Google τι ακρι­βώς συμ­βαί­νει στη Μεγά­λη Βρε­τα­νία, στη Γερ­μα­νία, στις Σκαν­δι­να­βι­κές χώρες, στις ΗΠΑ και αλλα­χού. Εκτός κι αν το ήξε­ραν και το παρα­κάμ­πτουν αισχυντηλά».

“Δεν το ανακαλύψαμε 
χτες το φαινόμενο αυτό”

Ο Μανώ­λης Σφα­κια­νά­κης, πρώ­ην προϊ­στά­με­νος της Δίω­ξης Ηλε­κτρο­νι­κού Εγκλή­μα­τος, κατα­γρά­φει την επαγ­γελ­μα­τι­κή του εμπει­ρία για το θέμα στην ιστο­σε­λί­δα «iEidiseis»: «Στην Ελλά­δα είναι κάτι σύνη­θες. Δυστυ­χώς, αυτές οι πλατ­φόρ­μες είναι ανοι­χτές πάνω από μια δεκα­ε­τία (…) Δεν σας λέω κανέ­να μυστι­κό, ούτε ο Κου­τσού­μπας είπε κάτι και­νούρ­γιο. Ολοι το ξέρου­με αλλά κλεί­νου­με τα μάτια στο φαι­νό­με­νο αυτό και κανείς δεν το θίγει δημο­σί­ως. (…) Ας ασχο­λη­θούν λίγο με τις λει­τουρ­γί­ες του Δια­δι­κτύ­ου που έχει τάσεις που ούτε μπο­ρεί να φαντα­στεί και ούτε να φαντα­σιω­θεί… Αυτή τη στιγ­μή είναι ένα διε­θνές φαι­νό­με­νο και όποιος βάλει δυο λέξεις κλει­διά στο δια­δί­κτυο θα του βγά­λει εκα­τομ­μύ­ρια αποτελέσματα.

Εξε­τά­ζω το παγκό­σμιο φαι­νό­με­νο sugaring μακριά από πολι­τι­κές σκο­πι­μό­τη­τες. Δεν το ανα­κα­λύ­ψα­με χτες το φαι­νό­με­νο αυτό. Ούτε το γέν­νη­σε το μυα­λό του κ. Κου­τσού­μπα για να προ­κα­λέ­σει εντύ­πω­ση. Η παγκό­σμια βιο­μη­χα­νία το έχει στή­σει εδώ και χρό­νια σε μηχα­νές που κάνουν τα “παντρέ­μα­τα” (…) Χτες το βρά­δυ περι­πλα­νή­θη­κα σε αυτές τις μηχα­νές για να έχω νωπή εικό­να πριν σας μιλή­σω. Κυρια­κή βρά­δυ ήταν εκα­τομ­μύ­ρια οι επι­σκέ­πτες που απε­γνω­σμέ­να έψα­χνε γνω­ρι­μία ο ένας με τον άλλο. Εκα­το­ντά­δες και στην Ελλά­δα. Επα­θα σοκ…».

Τέλος, η Σίσ­συ Βωβού, στη φεμι­νι­στι­κή ιστο­σε­λί­δα «tomov.gr», σε άρθρο της με τίτλο «Πυρο­βο­λή­στε τον πορ­νο­πε­λά­τη, όχι τον Κου­τσού­μπα», γρά­φει μετα­ξύ άλλων: «Δεν είπε και κάτι ανή­κου­στο ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΚΕ κ. Κου­τσού­μπας, ότι πολ­λές φοι­τή­τριες κατα­φεύ­γουν στην πορ­νεία για να συμπλη­ρώ­σουν τα εισο­δή­μα­τά τους για να συνε­χί­σουν τις σπου­δές τους, ή να συμπλη­ρώ­σουν τα δάνειά τους που δεν φτά­νουν με την αυξα­νό­με­νη ακρί­βεια της ζωής και των ενοι­κί­ων. Μπο­ρεί να ήταν άτυ­χη η έκφρα­ση, αλλά είχε μια αλή­θεια που κανέ­νας άλλος δεν ξεστόμισε.

(…) Εφε­ρε μάλι­στα, όπως είδα­με, ο κ. Κου­τσού­μπας και φωτο­γρα­φί­ες από δια­φη­μί­σεις που καλού­σαν τις φοι­τή­τριες στην εκπόρ­νευ­ση για να εξα­σφα­λί­σουν το απα­ραί­τη­το εισό­δη­μα. Κι εγώ μπο­ρώ να σας φέρω άπει­ρες δια­φη­μί­σεις με ανά­λο­γο περιε­χό­με­νο, όπου οι “μεσά­ζο­ντες” (πάλαι ποτέ μαστρο­ποί) δια­φη­μί­ζουν την πρα­μά­τεια και κάνουν τους συν­δέ­σμους, με το αζη­μί­ω­το (…) Ας βάλου­με δυο λέξεις στο ψαχτή­ρι, prostitution και students, και θα μας βγουν χιλιά­δες δημο­σιεύ­μα­τα για να μελε­τή­σου­με λίγο το φαι­νό­με­νο. Κατα­ρα­μέ­νη φτώ­χεια, λοι­πόν, κατα­ρα­μέ­νη πατριαρ­χία, κατα­ρα­μέ­νος πορ­νο­πε­λά­της, αλλά όχι κατα­ρα­μέ­νος Κουτσούμπας».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο