Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με αφορμή τη συντριβή του αεροσκάφους

Το «σύστη­μα» για άλλη μια φορά επι­βάλ­λει το νόμο της σιω­πής προ­κει­μέ­νου να μπουν στο απυ­ρό­βλη­το οι «άγιες» αγο­ρές, η εταιρεία…

Οι «ειδι­κοί» κι «εμπει­ρο­γνώ­μο­νες» βγά­ζουν γρή­γο­ρα πορί­σμα­τα για την αξιο­πι­στία της εται­ρεί­ας Charter και του παμπά­λαιου αερο­σκά­φους. Ονο­μά­ζουν με επι­μο­νή τις εται­ρεί­ες «χαμη­λού κόστους» σε εται­ρεί­ες «χαμη­λού ναύ­λου», λες και το ένα δεν συνε­πά­γε­ται το άλλο. Οι πάντες μπο­ρεί να έχουν ευθύ­νη, ο «Θεός», οι Άλπεις ως ορο­σει­ρά με μεγά­λο ύψος… όλοι… εκτός από την εταιρεία…

Όμως οι πιλό­τοι και το λοι­πό προ­σω­πι­κό της εται­ρεί­ας δηλώ­νουν ότι αρνού­νται να μπουν στ’ αερο­πλά­να… κάτι παρα­πά­νω θα ξέρουν αυτοί που ζουν την κατά­στα­ση εκ των έσω…

Νίκος Βουρ­τσά­νης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο