Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με αφορμή «Το Κουμπί» — Μια συλλογή διηγημάτων της Τασούλας Τσιλιμένη

 Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης //

Η Τασού­λα Τσι­λι­μέ­νη είναι καθη­γή­τρια στο Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λί­ας, στο οποίο διδά­σκει θέμα­τα παι­δι­κής-εφη­βι­κής λογο­τε­χνί­ας, αφή­γη­ση και μυθο­πλα­σία-δημιουρ­γι­κή γρα­φή κει­μέ­νων βρα­χεί­ας φόρ­μας. Και γρά­φει βιβλία.

Όπως η ίδια περι­γρά­φει τα πρώ­τα της γράμ­μα­τα τα έγρα­φε μ’ ένα ξυλά­κι στο νοτι­σμέ­νο χώμα της αυλής της. Αργό­τε­ρα μ’ ένα κομ­μά­τι κερα­μί­δι στον φρε­σκο­βαμ­μέ­νο τοί­χο της κυρί­ας Καλ­λιό­πης, γεγο­νός που η τελευ­ταία ουδό­λως εξε­τί­μη­σε. Αργό­τε­ρα δανει­ζό­με­νη κρυ­φί­ως το μολύ­βι της μεγα­λύ­τε­ρης αδελ­φής της που πήγαι­νε στην Τρί­τη Δημο­τι­κού. Οι γνώ­μες της οικο­γέ­νειας διχά­ζο­νταν. «Τι καρι­κα­τού­ρες είναι αυτά;» έλε­γε ο μπα­μπάς, «τι όμορ­φα που γρά­φει το κορι­τσά­κι μου» αντέ­τει­νε η μαμά. Κι η αδελ­φή της μικρής Τασού­λας έψα­χνε το… μολύ­βι της.

Τα χρό­νια πέρα­σαν. Η Τασού­λα πήγε σχο­λείο, από­κτη­σε δικά της μολύ­βια και χαρ­τιά και προ­ϊ­ό­ντος του χρό­νου… υπο­λο­γι­στή. Έμα­θε, εν τω μετα­ξύ, πως τα κερα­μί­δια είναι για να τα «βάζου­με πάνω απ’ το κεφά­λι μας» κι οι τοί­χοι για να γρά­φου­με συν­θή­μα­τα με κόκ­κι­να γράμ­μα­τα. Πέραν των πολ­λών δρα­στη­ριο­τή­των της ως Πανε­πι­στη­μια­κή δασκά­λα έχει δημο­σιεύ­σει μελέ­τες της σε ελλη­νι­κά και ξένα περιο­δι­κά και συλ­λο­γι­κούς τόμους, διευ­θύ­νει το ηλε­κτρο­νι­κό περιο­δι­κό «Κεί­με­να για τη μελέ­τη της Παι­δι­κής Λογο­τε­χνί­ας» και έχει γρά­ψει, εκτός από άρθρα, μελε­τή­μα­τα και βιβλία για τη θεω­ρία και τη διδα­κτι­κή της Παι­δι­κής Λογο­τε­χνί­ας, πάνω από σαρά­ντα βιβλία για παι­διά. Διά­ση­μος ήρω­άς της είναι ο κύριος Μπου, ο οποί­ος συντρο­φεύ­ει τα παι­δά­κια με τις διά­φο­ρες δρα­στη­ριό­τη­τές του.

Το Κου­μπί είναι η πρώ­τη συλ­λο­γή διη­γη­μά­των της Τασού­λας. Δέκα τρεις ιστο­ρί­ες σε εκα­τόν είκο­σι σελί­δες που δια­βά­ζο­νται απνευ­στί. Ιστο­ρί­ες ποι­κί­λων χαρα­κτή­ρων κι ανθρώ­πων δια­φο­ρε­τι­κών ηλι­κιών σε νοτι­σμέ­νους δρό­μους, όπου τα παι­δι­κά βήμα­τα σκου­ντά­νε και κανέ­να κερα­μί­δι καθώς τρέ­χουν προς το ποτά­μι που τους προ­κα­λεί με τον κόσμο της απέ­να­ντι όχθης του. Μικρά διη­γή­μα­τα που ξετυ­λί­γουν ιστο­ρί­ες ρεα­λι­στι­κές, αλλά και άλλες με έντο­νο το στοι­χείο του μαγι­κού και του υπερ­βα­τι­κού. Που περι­γρά­φουν, ανα­πο­λώ­ντας με αγά­πη και τρυ­φε­ρό­τη­τα, την καθη­με­ρι­νό­τη­τα απλών ανθρώ­πων δίνο­ντας φωνή σε «εκεί­να» κι «εκεί­νους» που δεν πρό­λα­βαν να αρθρώ­σουν λέξη. Εκεί­νης της πρό­σφα­της επο­χής μας, όπου ένα κομ­μά­τι κερα­μί­δι κι ο τοί­χος της κυρά-Καλ­λιό­πης αρκού­σαν για να γρά­ψει κανείς «ονει­ρεύ­ο­μαι».

Με το Κου­μπί, η Τασού­λα Τσι­λι­μέ­νη, βρή­κε το «κου­μπί» της φόρ­μας του διη­γή­μα­τος και μας προ­σφέ­ρει την από­λαυ­ση των δέκα τριών μικρών ιστο­ριών της.

Το κου­μπί
Και άλλες ιστορίες
Τασού­λα Τσιλιμένη
Καστανιώτης
120 σελ.
ISBN 978–960-03–6270‑1
Τιμή: €9,54

_______________________________________________________________________________________________________

Στέλιος Κανάκης Διδάσκει στην επαγγελματική εκπαίδευση και παράλληλα δραστηριοποιείται στο χώρο του βιβλίου. Έχει γράψει, υπό μορφή ημερολογίων τα «Με τη μουσική του κόσμου», «Οι μουσικοί του κόσμου» και «Δώδεκα μήνες συνθέτες».  Επίσης το «Ιερές Βλακείες» Εμπειρία Εκδοτική 1η και 2η έκδοση – Εκδόσεις Εντύποις 3η και 4η και το «Η Αγρία Γραφή» Εκδόσεις ΚΨΜ.
[email protected] Facebook: Stelios Kanakis /ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο