Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με αφορμή το νέο μακελειό σε σχολείο των ΗΠΑ

Όταν ο μαρ­ξι­στής Ροζέ Γκα­ρο­ντί έγρα­ψε την περί­φη­μη δια­τρι­βή του «Ελευ­θε­ρία», η οποία εκδό­θη­κε σε βιβλίο και παρου­σιά­στη­κε στη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση, ορι­σμέ­νοι Γάλ­λοι αντι­κομ­μου­νι­στές δημο­σιο­γρά­φοι έγρα­ψαν: Μα στη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση πήγε ο Γκα­ρο­ντί να μιλή­σει για την ελευθερία;

Και ο συγ­γρα­φέ­ας απά­ντη­σε: Ο δια­λε­κτι­κός υλι­σμός διδά­σκει ότι κάθε φαι­νό­με­νο πρέ­πει να το μελε­τάς εκεί που γεν­νιέ­ται. Έτσι, αν θέλεις να μελε­τή­σεις π.χ. την παι­δι­κή εγκλη­μα­τι­κό­τη­τα, πρέ­πει να πας στις ΗΠΑ. Ενώ, να θέλεις να μελε­τή­σεις την ελευ­θε­ρία, αυτό πρέ­πει να το κάνεις στη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση, την χώρα που για πρώ­τη φορά εμφα­νί­στη­κε η πραγ­μα­τι­κή ελευθερία.

Πηγή: 902.gr

ΗΠΑ: Μάθε δάσκα­λε να σκοτώνεις…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο