Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με γνώση και τόλμη, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ παντού δυναμώνουμε τον αγώνα για την ισοτιμία και την πραγματική χειραφέτηση της γυναίκας

Αποσπάσματα από την ομιλία της Βιβής Δάγκα, μέλους της ΚΕ, σε εκδήλωση για τις σύγχρονες όψεις της ανισοτιμίας

Μια ενδια­φέ­ρου­σα και επι­τυ­χη­μέ­νη εκδή­λω­ση με θέμα «Σύγ­χρο­νες όψεις της ανι­σο­τι­μί­ας στις κοι­νω­νι­κές σχέ­σεις των γυναι­κών. Η προ­σέγ­γι­ση του ΚΚΕ» πραγ­μα­το­ποί­η­σε την Τρί­τη 12/7 η ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ στο Αλσος Νέας Σμύρ­νης. Κατά τη διάρ­κεια της εκδή­λω­σης λει­τουρ­γού­σε έκθε­ση βιβλί­ου, καθώς και χώρος για τη δημιουρ­γι­κή απα­σχό­λη­ση των παι­διών των νέων ζευ­γα­ριών και γυναι­κών που συμ­με­τεί­χαν στην εκδή­λω­ση. Η κεντρι­κή ομι­λία έγι­νε από την Βιβή Δάγκα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύ­θυ­νη του Τμή­μα­τος της ΚΕ για την Ισο­τι­μία των Γυναι­κών, ενώ ακο­λού­θη­σε πλού­σια συζή­τη­ση, από την οποία παρα­τί­θε­νται εκτε­τα­μέ­να αποσπάσματα.

Από την αρχή της ομι­λί­ας της απηύ­θυ­νε κάλε­σμα συμπό­ρευ­σης με το ΚΚΕ στον αγώ­να για την πραγ­μα­τι­κή χει­ρα­φέ­τη­ση της γυναί­κας, ανα­λύ­ο­ντας το περιε­χό­με­νό της. «Για­τί τον 21ο αιώ­να υπάρ­χουν όλες οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις, με βάση την πρό­ο­δο της επι­στή­μης, της τεχνο­λο­γί­ας, της παρα­γω­γι­κό­τη­τας, ώστε κάθε γυναί­κα να παίρ­νει τα ανα­γκαία εφό­δια για να μπο­ρεί στην πορεία της ζωής της να στέ­κε­ται στα πόδια της, πραγ­μα­τι­κά ισό­τι­μη με τον άνδρα, χωρίς να εξαρ­τά­ται η πορεία της στην εργα­σία, η δημιουρ­γία οικο­γέ­νειας, από οικο­νο­μι­κούς — κοι­νω­νι­κούς παρά­γο­ντες και εμπό­δια», σημεί­ω­σε χαρακτηριστικά.

Η χειραφέτηση βρίσκεται στον αγώνα για τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες

«Η χει­ρα­φέ­τη­ση της γυναί­κας βρί­σκε­ται στον δρό­μο του αγώ­να, της διεκ­δί­κη­σης των σύγ­χρο­νων κοι­νω­νι­κών ανα­γκών της, με πρώ­το και αδια­πραγ­μά­τευ­το το καθο­λι­κό δικαί­ω­μα στην κοι­νω­νι­κή εργα­σία», συνέ­χι­σε. Ανα­δει­κνύ­ο­ντας το πραγ­μα­τι­κό ενδια­φέ­ρον δια­χρο­νι­κά των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων για την αύξη­ση της γυναι­κεί­ας απα­σχό­λη­σης, που είναι μόλις 52,7% στις ηλι­κί­ες 20 — 64 ετών και 58,4% στις γυναί­κες 25 — 54 ετών με παι­διά μέχρι 6 ετών (2021), επε­σή­μα­νε ότι «κρι­τή­ριο είναι η ανά­γκη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών κολοσ­σών και της εξου­σί­ας τους να εκμε­ταλ­λευ­τούν τη δεξα­με­νή του γυναι­κεί­ου εργα­τι­κού δυνα­μι­κού για την ενί­σχυ­ση της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας και κερ­δο­φο­ρί­ας τους». Ανα­φέρ­θη­κε ανα­λυ­τι­κά στην αντι­δρα­στι­κή αστι­κή πολι­τι­κή που υπο­λο­γί­ζει με τη λογι­κή του «κόστους — οφέ­λους» τα ανα­γκαία μέτρα προ­στα­σί­ας της οικο­γέ­νειας, των νέων ζευ­γα­ριών. Αλλά και σε σύν­θε­τα κοι­νω­νι­κά ζητή­μα­τα, όπως η ιατρι­κώς υπο­βοη­θού­με­νη ανα­πα­ρα­γω­γή, που το νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης γι’ αυτήν συζη­τιέ­ται τις επό­με­νες μέρες στη Βουλή.

«Αφε­τη­ρία της τοπο­θέ­τη­σης του ΚΚΕ (…) είναι η δωρε­άν κάλυ­ψη από το κρά­τος όλων των εξό­δων της ιατρι­κώς υπο­βοη­θού­με­νης ανα­πα­ρα­γω­γής, του προ­γεν­νη­τι­κού ελέγ­χου, του τοκε­τού, με την ολό­πλευ­ρη στή­ρι­ξη της νέας μητέ­ρας και του νεο­γνού, στο πλαί­σιο ενός δημό­σιου και δωρε­άν συστή­μα­τος Υγεί­ας, χωρίς καμία επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση. Αντί­στοι­χα, ως Κόμ­μα έχου­με κατα­θέ­σει προ­τά­σεις για δημό­σιες και δωρε­άν υπο­δο­μές οικο­γε­νεια­κού προ­γραμ­μα­τι­σμού (…) Σε ένα τέτοιο σύστη­μα Υγεί­ας δίνε­ται έμφα­ση στην πρό­λη­ψη, η οποία στη­ρί­ζε­ται σε ένα δίκτυο Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας, με όλες τις ειδι­κό­τη­τες και τον ανα­γκαίο εξο­πλι­σμό, ώστε έγκαι­ρα να αντι­με­τω­πί­ζο­νται και οι επι­βα­ρυ­ντι­κοί παρά­γο­ντες των συν­θη­κών εργα­σί­ας, με μέτρα υγεί­ας και ασφά­λειας προ­σαρ­μο­σμέ­να στον γυναι­κείο οργα­νι­σμό (…) Σε μια επο­χή που η σύγ­χρο­νη επι­στή­μη μπο­ρεί να αντι­με­τω­πί­σει ακό­μα και τα έντο­να συμ­πτώ­μα­τα κατά τη διάρ­κεια της έμμη­νου ρύσης, μιας φυσιο­λο­γι­κής λει­τουρ­γί­ας του γυναι­κεί­ου οργα­νι­σμού», είπε, ανα­φε­ρό­με­νη στο μέτρο της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κής κυβέρ­νη­σης της Ισπα­νί­ας για τρι­ή­με­ρη άδεια δυσμη­νόρ­ροιας αλλά με απαλ­λα­γή της εργο­δο­σί­ας από την απο­ζη­μί­ω­ση για την εν λόγω άδεια. Η προ­στα­σία της εργα­ζό­με­νης γυναί­κας στον χώρο δου­λειάς, συνέ­χι­σε, δεν μπο­ρεί να εξαρ­τά­ται από το αν έχει χρή­μα­τα για επί­σκε­ψη σε γυναι­κο­λό­γο για να της γρά­ψει άδεια ασθε­νεί­ας στο εμπο­ρευ­μα­το­ποι­η­μέ­νο σύστη­μα Υγεί­ας, ούτε μπο­ρεί να εξαρ­τά­ται από τον μηχα­νι­σμό της εργο­δο­σί­ας, με πρό­σβα­ση και έλεγ­χο στα προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να της εργαζόμενης.

Στην πάλη ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα και τον πόλεμο

Ανα­φε­ρό­με­νη ανα­λυ­τι­κά στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία, η Β. Δάγκα στη­λί­τευ­σε τον πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο που επι­διώ­κουν να παί­ξουν οι «πρώ­τες κυρί­ες» των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων των ΗΠΑ, της Ουκρα­νί­ας, της Ελλά­δας. Ανέ­δει­ξε ότι «οι γυναί­κες δεν έχουν κανέ­ναν λόγο να γίνουν συνέ­νο­χες στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια, όπως τις καλούν το ΝΑΤΟ, η ΕΕ και οι κυβερ­νή­σεις στο όνο­μα της “ισό­τη­τας των φύλων”. Δεν πρέ­πει να δεί­ξουν καμία εμπι­στο­σύ­νη στις αστι­κές πολι­τι­κές δυνά­μεις, που παρου­σιά­ζο­νται ως “εγγυ­η­τές της ασφά­λειας και της προ­στα­σί­ας των δικαιω­μά­των τους” για να κρυ­φτεί το αντι­κει­με­νι­κό γεγο­νός: Σε οποιεσ­δή­πο­τε συν­θή­κες, οι ταξι­κές αντι­θέ­σεις, δηλα­δή οι αντι­θέ­σεις μετα­ξύ των εκμε­ταλ­λευ­τών και των εκμε­ταλ­λευό­με­νων, δεν ανα­στέλ­λο­νται». «Κάθε γυναί­κα μπο­ρεί να χει­ρα­φε­τη­θεί στην πάλη ενά­ντια στην καπι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα και τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, που γεν­νά τον ξερι­ζω­μό εκα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώ­πων από τις εστί­ες τους», τόνι­σε χαρακτηριστικά.

Χειραφέτηση από τις αντιδραστικές κοινωνικές αντιλήψεις για τις σχέσεις των δύο φύλων

«Στον δρό­μο της γνώ­σης και του αγώ­να μαζί με το ΚΚΕ, οι γυναί­κες μπο­ρού­με να κατα­κτή­σου­με τη χει­ρα­φέ­τη­σή μας από τις αντι­δρα­στι­κές — παλιές ανα­χρο­νι­στι­κές και τις δήθεν νέες, ανορ­θο­λο­γι­κές — κοι­νω­νι­κές αντι­λή­ψεις και στε­ρε­ό­τυ­πα για τις σχέ­σεις των δύο φύλων», ανέ­φε­ρε στη συνέ­χεια της ομι­λί­ας της. Με βάση και τη συζή­τη­ση που έγι­νε, στά­θη­κε στις αντιε­πι­στη­μο­νι­κές θεω­ρί­ες περί «νοη­τι­κής, γλωσ­σι­κής, κοι­νω­νι­κής κατα­σκευ­ής του φύλου», που απο­τε­λούν πλέ­ον επί­ση­μη πολι­τι­κή σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κών και νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρων κυβερ­νή­σε­ων, παρά τις επι­μέ­ρους δια­φο­ρο­ποι­ή­σεις. Πρό­κει­ται για θεω­ρί­ες που παρου­σιά­ζουν το φύλο ως κάτι απροσ­διό­ρι­στο, ρευ­στό, που καθο­ρί­ζε­ται με βάση την υπο­κει­με­νι­κή άπο­ψη και το βίω­μα, υπο­βαθ­μί­ζο­ντας ή και απο­σπώ­ντας το οικο­νο­μι­κό και κοι­νω­νι­κό υπό­βα­θρο που γεν­νά και ανα­πα­ρά­γει αντι­δρα­στι­κές κοι­νω­νι­κές συμπεριφορές.

«Οι θεω­ρί­ες αυτές αξιο­ποιούν την ασφυ­κτι­κή πίε­ση που νιώ­θει η νεο­λαία, την κατα­πί­ε­ση σε κάθε πλευ­ρά της κοι­νω­νι­κής ζωής, την ευαι­σθη­σία τους απέ­να­ντι σε κάθε ομο­φο­βι­κή και ρατσι­στι­κή συμπε­ρι­φο­ρά (…) ώστε να στρέ­ψουν τη νεα­νι­κή αγα­νά­κτη­ση σε αμφι­σβή­τη­ση της δυνα­τό­τη­τας ο νέος και η νέα να προσ­διο­ρί­σουν τη θέση τους στην κοι­νω­νία αντι­κει­με­νι­κά, να γνω­ρί­σουν την αντι­κει­με­νι­κή κοι­νω­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα για να την αλλά­ξουν, τον πλού­το της γνώ­σης της ανθρω­πό­τη­τας, τον τρό­πο που την κατα­κτά και την εξε­λίσ­σει». Ενώ, κατά τη διάρ­κεια της συζή­τη­σης που ακο­λού­θη­σε, ανέ­δει­ξε ότι η χαο­τι­κή κατά­στα­ση που χαρα­κτη­ρί­ζει τη σύγ­χρο­νη σήψη της καπι­τα­λι­στι­κής κοι­νω­νί­ας απο­τε­λεί το έδα­φος πάνω στο οποίο ανα­πτύσ­σο­νται και αυτές οι αντιε­πι­στη­μο­νι­κές θεω­ρί­ες που «χαϊ­δεύ­ουν» τα παρά­γω­γα των τριγ­μών στις σχέ­σεις των δύο φύλων, στις ανθρώ­πι­νες σχέ­σεις. «Αυτή η αντί­λη­ψη (…) στη­ρί­ζε­ται στο ιδε­ο­λο­γι­κό ρεύ­μα του μετα­μο­ντερ­νι­σμού, που βρή­κε πρό­σφο­ρο έδα­φος να ανα­πτυ­χθεί την περί­ο­δο της αντε­πα­νά­στα­σης, με επί­κε­ντρο τις ΗΠΑ».

«Πρό­ο­δος, όμως, είναι η χει­ρα­φέ­τη­ση από τις αντι­δρα­στι­κές κοι­νω­νι­κές αντι­λή­ψεις, σε σύγκρου­ση με την εκμε­ταλ­λευ­τι­κή κοι­νω­νία που τις γεν­νά και τις ανα­πα­ρά­γει. Ασπί­δα προ­στα­σί­ας απέ­να­ντι στην αντι­δρα­στι­κο­ποί­η­ση και την οπι­σθο­δρό­μη­ση είναι η πάλη για τα σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα των γυναι­κών, και όχι τα δια­στρε­βλω­μέ­να κρι­τή­ρια περί “ελευ­θε­ρί­ας του ατό­μου”, η οποία παρου­σιά­ζε­ται απο­σπα­σμέ­νη από τις κυρί­αρ­χες οικο­νο­μι­κές — κοι­νω­νι­κές σχέ­σεις. Ασπί­δα προ­στα­σί­ας για κάθε άνθρω­πο που βιώ­νει τις δια­κρί­σεις και την κοι­νω­νι­κή απο­μό­νω­ση είναι ο αγώ­νας για να φέρου­με τις σύγ­χρο­νες κοι­νω­νι­κές ανά­γκες στο προ­σκή­νιο (…) Ενα ξεχω­ρι­στό κίνη­μα με κρι­τή­ριο τον σεξουα­λι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό ή άλλα γνω­ρί­σμα­τα της σεξουα­λι­κό­τη­τας, και μάλι­στα σε αντι­πα­ρά­θε­ση με την εργα­τι­κή — λαϊ­κή πάλη, δεν προ­στα­τεύ­ει αλλά απο­μο­νώ­νει τους ανθρώ­πους που βιώ­νουν κοι­νω­νι­κές δια­κρί­σεις», σημεί­ω­σε χαρακτηριστικά.

Συμβίωση απελευθερωμένη από την οικονομική — κοινωνική εξάρτηση

«Η αφε­τη­ρία των θέσε­ων του Κόμ­μα­τος είναι ενά­ντια στον θεσμό, που η βάση του είναι οικο­νο­μι­κή, και με τους ανα­χρο­νι­στι­κούς, δια­φο­ρο­ποι­η­μέ­νους κοι­νω­νι­κούς ρόλους για τον άντρα και την γυναί­κα στον γάμο. Υπο­στη­ρί­ζου­με ότι το Οικο­γε­νεια­κό Δίκαιο χρειά­ζε­ται να περι­λαμ­βά­νει τις υπο­χρε­ώ­σεις και τα δικαιώ­μα­τα των γονιών απέ­να­ντι στα παι­διά, εντός ή εκτός γάμου, δηλα­δή να κατο­χυ­ρώ­νε­ται η σχέ­ση γονέ­ων — παι­διών, που αντι­κει­με­νι­κά παρά­γε­ται από τη συμπλη­ρω­μα­τι­κό­τη­τα μητρό­τη­τας — πατρό­τη­τας», τόνι­σε, ενώ στο πλαί­σιο της συζή­τη­σης πρό­σθε­σε ότι ο πυρή­νας των θέσε­ων του ΚΚΕ «είναι οι ανά­γκες και τα συμ­φέ­ρο­ντα του παι­διού, και απ’ αυτήν τη σκο­πιά αντι­με­τω­πί­ζει τις υπο­χρε­ώ­σεις των γονιών — φυσι­κών, ανά­δο­χων, θετών — απέ­να­ντί τους. Αντί­στοι­χα αντι­με­τω­πί­ζου­με ως Κόμ­μα την κρα­τι­κή ευθύ­νη απέ­να­ντι στα παι­διά, ιδιαί­τε­ρα τα απροστάτευτα».

«Η συνο­λι­κή τοπο­θέ­τη­ση του ΚΚΕ βρί­σκε­ται στην αντί­πε­ρα όχθη από την αντί­λη­ψη της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης και των αστι­κών κυβερ­νη­τι­κών κομ­μά­των, που υπο­στη­ρί­ζουν την επέ­κτα­ση της οικο­νο­μι­κής — κοι­νω­νι­κής εξάρ­τη­σης ενός ανθρώ­που από έναν άλλο στο πλαί­σιο του γάμου ή του συμ­φώ­νου συμ­βί­ω­σης, που υπο­κα­θι­στά καθο­λι­κά κοι­νω­νι­κά δικαιώ­μα­τα όπως η Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση», συνέ­χι­σε, συμπλη­ρώ­νο­ντας: «Αντι­με­τω­πί­ζουν το ζήτη­μα της γονι­κής φρο­ντί­δας, εντός ή εκτός γάμου, κυρί­ως ως ατο­μι­κή — οικο­γε­νεια­κή υπό­θε­ση. Αν και το κρά­τος δια­μορ­φώ­νει τους κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κούς όρους ανά­πτυ­ξης, κοι­νω­νι­κο­ποί­η­σης και δια­παι­δα­γώ­γη­σης των παι­διών, ρίχνει όλα τα βάρη της φρο­ντί­δας των παι­διών στη γονι­κή ευθύ­νη. Το ίδιο ισχύ­ει στην αστι­κή πολι­τι­κή και για την τεκνο­θε­σία, που προ­σπα­θεί να κρύ­ψει τις δια­χρο­νι­κές ευθύ­νες όλων των κυβερ­νή­σε­ων για την κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί, οδη­γώ­ντας σε εκπτώ­σεις από επι­στη­μο­νι­κά — κοι­νω­νι­κά κρι­τή­ρια για το συμ­φέ­ρον του παιδιού».

Χειραφέτηση της γυναίκας, πρωταγωνίστρια στον ταξικό — πολιτικό αγώνα

«Με ένα πιο ισχυ­ρό ΚΚΕ παντού μπο­ρού­με να απορ­ρί­ψου­με την αντι­δρα­στι­κή “παλέ­τα” των “επι­λο­γών” από την οποία καλούν τη γυναί­κα να δια­λέ­ξει δήθεν ελεύ­θε­ρα», πρό­σθε­σε. Και έδω­σε το πραγ­μα­τι­κό περιε­χό­με­νο της χει­ρα­φέ­τη­σης, με την γυναί­κα πρω­τα­γω­νί­στρια στον ταξι­κό — πολι­τι­κό αγώ­να για τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες της, σε σύγκρου­ση με «τον πραγ­μα­τι­κό αντί­πα­λο: Τους εκμε­ταλ­λευ­τές του μόχθου μας, την εξου­σία τους και τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές δια­κρα­τι­κές τους ενώσεις».

Αυτή η συμ­με­το­χή, ανέ­δει­ξε, «σφυ­ρη­λα­τεί τις αξί­ες της συλ­λο­γι­κό­τη­τας, της συντρο­φι­κό­τη­τας, του αμοι­βαί­ου σεβα­σμού, της ανι­διο­τέ­λειας, την ικα­νό­τη­τα κάθε προ­σω­πι­κό­τη­τας να βελ­τιώ­νε­ται συνε­χώς, χωρίς να συμ­βι­βά­ζε­ται με ό,τι έχει κατα­φέ­ρει, χωρίς να εγκλω­βί­ζε­ται στις κυρί­αρ­χες αξί­ες του ατο­μι­σμού, του εγω­ι­στι­κού τρό­που ζωής, και στα κοι­νω­νι­κά στε­ρε­ό­τυ­πα για τον άνδρα και την γυναί­κα. Σε αυτόν τον δρό­μο κατα­κτιέ­ται η βαθύ­τε­ρη συνεί­δη­ση της σχέ­σης κάθε ανθρώ­που με την αντι­κει­με­νι­κή κοι­νω­νι­κή πραγματικότητα.

Και αυτό μπο­ρεί να το δια­σφα­λί­σει ορι­στι­κά και αμε­τά­κλη­τα μια κοι­νω­νία στην οποία ο εργα­ζό­με­νος άνθρω­πος, απε­λευ­θε­ρω­μέ­νος από τα καπι­τα­λι­στι­κά δεσμά, θα απε­λευ­θε­ρώ­σει μαζί και τις τερά­στιες παρα­γω­γι­κές δυνα­τό­τη­τες της επο­χής μας και θα τις θέσει στην υπη­ρε­σία των σύγ­χρο­νων κοι­νω­νι­κών ανα­γκών (…) Στη σοσια­λι­στι­κή — κομ­μου­νι­στι­κή κοι­νω­νία δια­μορ­φώ­νε­ται αντι­κει­με­νι­κά το υπό­βα­θρο για να ανα­πτυ­χθούν πραγ­μα­τι­κά ισό­τι­μες σχέ­σεις, αμοι­βαιό­τη­τα συναι­σθη­μά­των και σεβα­σμού ανά­με­σα στα δύο φύλα, ανά­με­σα στους γονείς και τα παι­διά ή απλά σε συμ­βιού­ντες. Και το Σοσια­λι­στι­κό Δίκαιο θα καθο­ρί­ζει τις γονι­κές ευθύ­νες, εντός ή εκτός γάμου, απαλ­λαγ­μέ­νες όμως από την οικο­νο­μι­κή εξάρ­τη­ση των γονιών μετα­ξύ τους, και απαλ­λαγ­μέ­νες από την από­λυ­τη οικο­νο­μι­κή εξάρ­τη­ση του παι­διού από τους γονείς». Κατά τη διάρ­κεια δε της συζή­τη­σης ανα­φέρ­θη­κε στην πεί­ρα της σοσια­λι­στι­κής οικο­δό­μη­σης τον 20ό αιώ­να, με επί­κε­ντρο την ΕΣΣΔ.

«Με γνώ­ση, τόλ­μη, ατσα­λέ­νια αντο­χή, σε συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ παντού δυνα­μώ­νου­με τον αγώ­να για την ισο­τι­μία και την πραγ­μα­τι­κή χει­ρα­φέ­τη­ση της γυναί­κας», υπο­γράμ­μι­σε κλεί­νο­ντας την ομι­λία της.

Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από τον Ριζο­σπά­στη του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου 16–17 Ιούλη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο