Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με εκπτώσεις στα υγειονομικά πρωτόκολλα αντιμετωπίζει την έκρηξη κρουσμάτων η κυβέρνηση

Με την επί­κλη­ση της «ατο­μι­κής ευθύ­νης» και με ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρες εκπτώ­σεις στα υγειο­νο­μι­κά πρω­τό­κολ­λα αντι­με­τω­πί­ζει η κυβέρ­νη­ση την εκτί­να­ξη των κρου­σμά­των, επι­βε­βαιώ­νο­ντας ότι έχει επι­λέ­ξει την «συντα­γή» της «ανό­σιας της αγέ­λης» για­τί τα μέτρα προ­στα­σί­ας είναι «πολυ­τέ­λεια» και «κόστος».

Επι­κα­λού­με­νη τον φόρ­το εργα­σί­ας των μονά­δων Υγεί­ας, η ανα­πλη­ρώ­τρια υπουρ­γός Υγεί­ας, Μίνα Γκά­γκα, συνέ­στη­σε σε όσους βγαί­νουν θετι­κοί στο rapid test, να απο­φεύ­γουν να κάνουν μορια­κό τεστ (PCR). «Είναι πολύς ο κόσμος, πολύ μεγά­λη ανα­μο­νή, πολύ μεγά­λη η ταλαι­πω­ρία και είναι σημα­ντι­κό να είμα­στε καλύ­τε­ρα στο σπί­τι», είπε, ενώ η καθη­γή­τρια Βάνα Παπα­ευαγ­γέ­λου ανέ­φε­ρε πως «μόνο οι ανεμ­βο­λί­α­στοι, που νοσούν για πρώ­τη φορά, και επι­θυ­μούν να εκδώ­σουν πιστο­ποι­η­τι­κό νόση­σης, είναι απα­ραί­τη­το να επι­βε­βαιώ­σουν το θετι­κό rapid με ένα PCR».

Έτσι, αντί να ενι­σχυ­θεί η δια­λυ­μέ­νη και τελεί­ως υπο­στε­λε­χω­μέ­νη Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα Υγεί­ας, η «συντα­γή» είναι να απο­φεύ­γου­με ένα πρό­σθε­το επι­στη­μο­νι­κό όπλο που παρέ­χει μεγα­λύ­τε­ρη ασφά­λεια αποτελέσματος.

Κατά την σημε­ρι­νή ενη­μέ­ρω­ση για τον κορο­νο­ϊό, οι εκπρό­σω­ποι της κυβέρ­νη­σης μίλη­σαν για «έκρη­ξη νέων κρου­σμά­των» που την τελευ­ταία εβδο­μά­δα έφτα­σε το +160%. Σύμ­φω­να με την Μίνα Γκά­γκα, η μετάλ­λα­ξη «Όμι­κρον» εντο­πί­ζε­ται στο 60% των κρου­σμά­των που είναι μετρη­μέ­να με γονι­δια­κό έλεγχο.

Ωστό­σο, αντί για ουσια­στι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας η «λύση» που προ­βάλ­λε­ται είναι η «ατο­μι­κή ευθύ­νη», ιδί­ως μπρο­στά στις γιορ­τές, και η εφαρ­μο­γή των «μέτρων ατο­μι­κής προ­στα­σί­ας» που έχουν ανακοινωθεί.

Η κυβέρ­νη­ση είναι ο μεγα­λύ­τε­ρος «αρνη­τής» της ανα­γκαί­ας θωρά­κι­σης του συστή­μα­τος Υγεί­ας. Μάλι­στα, οι ίδιες οι αντι­φά­σεις και οι παλι­νω­δί­ες της, που έχουν την αιτία τους στην λογι­κή του «κόστους — οφέ­λους», είναι οι καλύ­τε­ροι χορη­γοί των κάθε λογής σκο­τα­δι­στών και «αρνη­τών».

Τη στιγ­μή που τα Νοσο­κο­μεία «γονα­τί­ζουν» και οι ειδι­κοί προει­δο­ποιούν για πλή­ρη κατάρ­ρευ­ση, η ανα­πλη­ρώ­τρια υπουρ­γός Υγεί­ας έδει­ξε την πόρ­τα της εξό­δου για τους υγειο­νο­μι­κούς που είναι σε ανα­στο­λή, λέγο­ντας πως «ειδι­κά τώρα, με αυτή την πολύ μεγά­λη μετα­δο­τι­κό­τη­τα, είναι ακό­μα πιο δύσκο­λο να πού­με ”ελά­τε μέσα”, ενώ ο ιός είναι τόσο μεταδοτικός».

Όμως, ενώ ο ιός είναι τόσο μετα­δο­τι­κός, με τις νέες οδη­γί­ες για το καθε­στώς καρα­ντί­νας που δημο­σιο­ποι­ή­θη­καν, οι υγειο­νο­μι­κοί που νόση­σαν θα μπο­ρούν να επι­στρέ­ψουν στην εργα­σία τους μετά από πέντε μόλις ημέ­ρες χωρίς καν αρνη­τι­κό τεστ εάν «είναι ασυμ­πτω­μα­τι­κοί ή με ήπια συμ­πτώ­μα­τα». Το ιατρι­κό και νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό που έχει εκτε­θεί σε κάποιο κρού­σμα, εάν είναι εμβο­λια­σμέ­νο με την τρί­τη δόση, θα συνε­χί­ζει κανο­νι­κά την εργα­σία του, έχο­ντας μόνο την υπο­χρέ­ω­ση να κάνει ένα τεστ την τρί­τη ημέ­ρα από τότε που εκτέ­θη­κε. Το προ­σω­πι­κό που εκτέ­θη­κε και έχει κάνει τις δύο δόσεις, θα συνε­χί­ζει την εργα­σία του έχο­ντας την υπο­χρέ­ω­ση για τεστ την πρώ­τη, τρί­τη και πέμ­πτη με έβδο­μη ημέ­ρα από την έκθεση.

Οι νέες οδη­γί­ες του ΕΟΔΥ για την καρα­ντί­να, κάνουν νέες εκπτώ­σεις στα υγειο­νο­μι­κά πρω­τό­κολ­λα για το σύνο­λο του πλη­θυ­σμού, με βασι­κό στό­χο να μην δια­τα­ρα­χθεί η οικο­νο­μι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα, δηλα­δή η κερ­δο­φο­ρία των ομί­λων. Έτσι, όσοι νοσούν, θα μένουν καρα­ντί­να μόνο για πέντε ημέ­ρες από δέκα που ίσχυε, είτε είναι ασυμ­πτω­μα­τι­κοί, είτε «τα συμ­πτώ­μα­τα μετά το πεν­θή­με­ρο – προ­ε­ξάρ­χο­ντος του πυρε­τού- ελαττώνονται»!!!

Στην ενη­μέ­ρω­ση ειπώ­θη­κε πως η πλη­ρό­τη­τα στις κλί­νες έχει φτά­σει το 53%, αλλά στις ΜΕΘ, το νού­με­ρο εκτι­νάσ­σε­ται στο 88% στο σύνο­λο της επι­κρά­τειας. Στην Αττι­κή η πλη­ρό­τη­τα στις ΜΕΘ φτά­νει στο 91% και στη Θεσ­σα­λο­νί­κη στο 96%.

Πηγή: 902.gr

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο