Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με επιτυχία η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Το Σύρμα» στον κινηματογράφο «STUDIO new star art cinema»

Επί­ση­μη πρε­μιέ­ρα και παρου­σί­α­ση της ται­νί­ας «Το Σύρ­μα», του Λεω­νί­δα Παπα­δό­που­λου, από το ομώ­νυ­μο θεα­τρι­κό έργο του Αντώ­νη Κατσά (που κυκλο­φο­ρεί από τις εκδό­σεις «Σύγ­χρο­νη Επο­χή»), έγι­νε το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας στον κινη­μα­το­γρά­φο «STUDIO new star art cinema». Πρό­κει­ται για μια συγκλο­νι­στι­κή μαρ­τυ­ρία, από το κολα­στή­ριο της Μακρο­νή­σου, εκεί που «σώπαι­ναν οι λύκοι, για­τί ουρ­λιά­ζα­νε οι άνθρω­ποι», που θα προ­βάλ­λε­ται σε α’ προ­βο­λή από τις 17 Νοέμ­βρη στους κινηματογράφους.

Την ται­νία παρα­κο­λού­θη­σε στην επί­ση­μη πρε­μιέ­ρα της ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, επι­κε­φα­λής πολυ­με­λούς αντι­προ­σω­πεί­ας της ΚΕ του Κόμματος.

Πλή­θος κόσμου κατέ­κλυ­σε τον κινη­μα­το­γρά­φο, παρου­σία πολ­λών συντε­λε­στών του έργου, ανθρώ­πων των γραμ­μά­των και της τέχνης, παρα­γό­ντων της δημό­σιας ζωής της Καλα­μά­τας, αλλά και αγω­νι­στών της Αντί­στα­σης και απο­γό­νων τους, ανά­με­σά τους ο ακού­ρα­στος μακρο­νη­σιώ­της αγω­νι­στής Λάζα­ρος Κυρί­τσης, που συνε­χί­ζει να είναι στην πρώ­τη γραμ­μή στα 103 του χρόνια.

Μιλώ­ντας για την ται­νία ο λογο­τέ­χνης, Αλέ­ξαν­δρος Βαλ­σα­μής, σημεί­ω­σε ότι και μόνο με την παρα­γω­γή της έχει κατα­φέ­ρει να φέρει και πάλι μια περί­ο­δο της ιστο­ρί­ας που η άρχου­σα τάξη προ­σπα­θεί να απο­σιω­πή­σει. Την ιστο­ρι­κή μνή­μη δεν μπο­ρούν να τη σβή­σουν όσο κι αν προ­σπα­θούν, επι­σή­μα­νε και μίλη­σε για το θεα­τρι­κό κεί­με­νο του Α. Κατσά, την έρευ­να που καλεί­ται να κάνει ο συγ­γρα­φέ­ας για να βρει το κύριο της περιό­δου που ανα­φέ­ρε­ται, να επι­λέ­ξει τους χαρα­κτή­ρες του κ.ά. Το σενά­ριο απο­μα­κρύ­νε­ται από συγκε­κρι­μέ­να ιστο­ρι­κά πρό­σω­πα, οι χαρα­κτή­ρες του είναι μυθο­πλα­στι­κά πρό­σω­πα, αλλά θέτει το πολι­τι­κό δια­κύ­βευ­μα της περιό­δου, την πίε­ση για να υπο­γρά­ψουν δήλω­ση οι αγω­νι­στές, να απο­κη­ρύ­ξουν το ΚΚΕ. Τα γεγο­νό­τα δεν είναι πραγ­μα­τι­κά με την έννοια ότι έχουν συμ­βεί, αλλά είναι αλη­θι­νά με την έννοια ότι απο­τυ­πώ­νουν την αλή­θεια του νησιού, τη συν­θε­τό­τη­τα των χαρα­κτή­ρων, την ηθι­κή υπε­ρο­χή των κομ­μου­νι­στών, του μεγα­λεί­ου του ψυχι­κού τους κόσμου.

Ο Σπύ­ρος Χαλ­βα­τζής, αντι­πρό­ε­δρος του ΣΦΕΑ, ανα­φέρ­θη­κε στην επο­ποι­ία της Εθνι­κής Αντί­στα­σης και του ΔΣΕ που ενέ­πνευ­σε δημιουρ­γούς όλων των μορ­φών της Τέχνης και έδει­ξε από τη μια μεριά την απέ­ρα­ντη βία του αστι­κού κρά­τους, που εκφρά­στη­κε με φωτιά και σίδε­ρο απέ­να­ντι σε εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες αγω­νι­στές και αγω­νί­στριες, κι από την άλλη την αδού­λω­τη στά­ση των αγω­νι­στών — κομ­μου­νι­στών. Ο ηρω­ι­σμός των κρα­του­μέ­νων στους τόπους εξο­ρί­ας έφτα­σε σε κορυ­φαί­ες στιγ­μές, επι­σή­μα­νε και ιδιαί­τε­ρα ανα­φέρ­θη­κε στη θηριω­δία της Μακρο­νή­σου και την παλι­κα­ριά των κρα­του­μέ­νων που ξεπέ­ρα­σαν όλα τα όρια της αντρειο­σύ­νης. Ενώ ανα­φέρ­θη­κε στο θεα­τρι­κό του Αντώ­νη Κατσά, που προη­γή­θη­κε της ται­νί­ας, και την ίδια την ται­νία με το άρτιο απο­τέ­λε­σμά τους.

Η ιστο­ρι­κός και μέλος του ΔΣ της ΠΕΚΑΜ, Ελέ­νη Μπι­μπί­ρη, μίλη­σε για την ιστο­ρία του κολα­στη­ρί­ου της Μακρο­νή­σου, τη σφα­γή του 1948, την ηρω­ι­κή στά­ση του Μήτσου Τατά­κη και όλων των νεκρών της Μακρο­νή­σου, τονί­ζο­ντας την ανά­γκη να κρα­τη­θεί ζωντα­νή η ιστο­ρία της Μακρο­νή­σου, συγ­χαί­ρο­ντας τους συντε­λε­στές της ται­νί­ας. Παράλ­λη­λα, επι­σή­μα­νε την ευθύ­νη των κυβερ­νή­σε­ων για τον ιστο­ρι­κό χαρα­κτή­ρα του νησιού, ενώ παρου­σί­α­σε και τα σχε­τι­κά αιτή­μα­τα της ΠΕΚΑΜ.

Στη συνέ­χεια τον λόγο πήραν οι ίδιοι οι συντε­λε­στές, οι δημιουρ­γοί. Ο Λεω­νί­δας Παπα­δό­που­λος μίλη­σε για το χαμη­λό κόστος της παρα­γω­γής, για το δέσι­μο της ται­νί­ας με τη Μεσ­ση­νία όπου έγι­ναν σχε­δόν στο σύνο­λό τους τα γυρί­σμα­τα και με τον κόσμο της Καλα­μά­τας, καθώς όλοι οι ερα­σι­τέ­χνες ηθο­ποιοί είναι από τοπι­κούς συλ­λό­γους και ομά­δες της πόλης. Με τη σει­ρά του ο συγ­γρα­φέ­ας, Αντώ­νης Κατσάς, μίλη­σε με συγκί­νη­ση, τιμή και χαρά για την παρου­σία όλου αυτού του κόσμου στην πρε­μιέ­ρα και ιδιαί­τε­ρα για την παρου­σία του Λάζα­ρου Κυρί­τση, που ήταν παρών στη συγκλο­νι­στι­κή ιστο­ρία της σφα­γής του 1948 στη Μακρό­νη­σο. Μίλη­σε ακό­μα για την απο­δο­χή που συνά­ντη­σε το έργο (βιβλίο και θεα­τρι­κό αρχι­κά) στην Καλα­μά­τα, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι δεί­χνει την ανά­γκη να γίνουν γνω­στά τα γεγο­νό­τα, για να βγουν συμπε­ρά­σμα­τα και να μην ξανα­ζή­σου­με τέτοιες κατα­στά­σεις. Διη­γή­θη­κε επί­σης ιστο­ρί­ες των διώ­ξε­ων του πατέ­ρα του και γεγο­νό­τα που τον σημά­δε­ψαν και στοι­χεία από αυτά έβα­λε μέσα στο βιβλίο και στην ται­νία, ενώ αφιέ­ρω­σε την προ­βο­λή σε όσους πάσχι­σαν να κινή­σουν την Ιστο­ρία μπροστά.

Πριν την έναρ­ξη της προ­βο­λής το κοι­νό που κατέ­κλυ­σε την αίθου­σα κρά­τη­σε ενός λεπτού σιγή στη μνή­μη όλων αυτών των αγωνιστών.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο