Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με κοινή ανακοίνωσή τους Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα καταδικάζουν τη σφαγή στη Γάζα

Τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση του Ισρα­ήλ κατά του παλαι­στι­νια­κού λαού κατα­δι­κά­ζουν σε κοι­νή ανα­κοί­νω­ση με πρω­το­βου­λία του ΚΚΕ 35 Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα μέχρι τώρα.

Συγκε­κρι­μέ­να, στην ανα­κοί­νω­ση σημειώ­νουν: «Τα Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα κατα­δι­κά­ζουν απο­φα­σι­στι­κά την επί­θε­ση του ισραη­λι­νού στρα­τού στην παλαι­στι­νια­κή γη, στη Λωρί­δα της Γάζας, που έχει προ­κα­λέ­σει λου­τρό αίμα­τος, δολο­φο­νώ­ντας εν ψυχρώ άοπλους δια­δη­λω­τές, άνδρες, γυναί­κες και παιδιά.

Η προ­κλη­τι­κή από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης Τραμπ να ανα­γνω­ρί­σει την Ιερου­σα­λήμ ως πρω­τεύ­ου­σα του Ισρα­ήλ και να μετα­φέ­ρει εκεί την πρε­σβεία των ΗΠΑ, παρά και ενά­ντια στη γενι­κή κατα­κραυ­γή διε­θνώς, απο­χα­λί­νω­σε την επι­θε­τι­κό­τη­τα του Ισρα­ήλ, που συνε­χί­ζει να κατέ­χει παρά­νο­μα τα εδά­φη της Παλαι­στί­νης και να σφα­γιά­ζει το λαό της.

Ευθύ­νες έχουν οι κυβερ­νή­σεις των χωρών που ακο­λου­θούν πολι­τι­κή ίσων απο­στά­σε­ων, εξο­μοιώ­νο­ντας το θύτη με το θύμα, ενώ είναι απα­ρά­δε­κτη η τοπο­θέ­τη­ση της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, η οποία την ώρα της οργα­νω­μέ­νης σφα­γής των Παλαι­στι­νί­ων καλεί σε “αυτο­συ­γκρά­τη­ση όλων των πλευ­ρών”, ανα­βαθ­μί­ζο­ντας την ίδια στιγ­μή τις σχέ­σεις της με το κρά­τος του Ισραήλ.

Τα Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα εκφρά­ζου­με την αλλη­λεγ­γύη και τη στή­ρι­ξή μας στον παλαι­στι­νια­κό λαό και στο δίκαιο αγώ­να του για το δικό του ανε­ξάρ­τη­το και κυρί­αρ­χο παλαι­στι­νια­κό κρά­τος, στα σύνο­ρα του 1967 με πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ. Απαι­τού­με την άμε­ση ανα­γνώ­ρι­ση του παλαι­στι­νια­κού κρά­τους. Συνε­χί­ζου­με τον αγώ­να μας και καλού­με τους λαούς να δυνα­μώ­σουν τις κινη­το­ποι­ή­σεις για να στα­μα­τή­σει άμε­σα η δολο­φο­νι­κή επέμ­βα­ση του ισραη­λι­νού στρα­τού στα Παλαι­στι­νια­κά Εδά­φη και να ανα­κλη­θεί η από­φα­ση των ΗΠΑ για μετα­φο­ρά της πρε­σβεί­ας τους στην Ιερουσαλήμ».

Τα κόμ­μα­τα που υπο­γρά­φουν έως τώρα είναι:

1. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Αλβανίας

2. Αλγε­ρι­νό Κόμ­μα για τη Δημο­κρα­τία και το Σοσια­λι­σμό, PADS

3. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Βενεζουέλας

4. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Βρετανίας

5. Νέο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Βρετανίας

6. Ένω­ση των Κομ­μου­νι­στών στη Βουλγαρία

7. Γερ­μα­νι­κό Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμμα

8. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλάδας

9. Κόμ­μα Του­ντέχ Ιράν

10. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ιρλανδίας

11. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα των Λαών της Ισπανίας

12. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ισραήλ

13. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα (Ιτα­λία)

14. Σοσια­λι­στι­κό Κίνη­μα Καζακστάν

15. ΑΚΕΛ

16. Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα Λετονίας

17. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Μάλτας

18. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Μεξικού

19. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Μπαγκλαντές

20. Δημο­κρα­τι­κό Προ­ο­δευ­τι­κό Βήμα, Μπαχρέιν

21. Ουγ­γρι­κό Εργα­τι­κό Κόμμα

22. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ουκρανίας

23. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Πακιστάν

24. Παλαι­στι­νια­κό Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμμα

25. Παρα­γουά­νι­κο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμμα

26. Ρου­μα­νι­κό Σοσια­λι­στι­κό Κόμμα

27. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ρωσι­κής Ομοσπονδίας

28. Ενω­ση Κομ­μου­νι­στι­κών Κομ­μά­των — ΚΚΣΕ

29. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Σοβιε­τι­κής Ένωσης

30. Νέο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Γιουγκοσλαβίας

31. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Σρι Λάνκα

32. Λαϊ­κό Απε­λευ­θε­ρω­τι­κό Μέτω­πο (JVP) Σρι Λάνκα

33. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Τουρκίας

34. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Βοη­μί­ας — Μοραβίας

35. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Φινλανδίας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο