Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με «λάσπη» και προβοκάτσια επιτίθονται στον Δήμο Πάτρας και τον λαό του

Μια ολό­κλη­ρη βιο­μη­χα­νία ψευ­δών ειδή­σε­ων και κατα­σκευα­σμέ­νων γεγο­νό­των, έγι­νε προ­σπά­θεια να στη­θεί το πρωί της Παρα­σκευ­ής σε βάρος της δημο­τι­κής Αρχής Πάτρας.

Διά­φο­ροι αντι­κομ­μου­νι­στές «δημο­σιο­γρά­φοι» πρω­το­στα­τού­ντος του γνω­στού Φλα­μή, ανα­κά­λυ­ψαν «επί­θε­ση» κατά συμ­βα­σιού­χων πρώ­ην εργα­ζό­με­νων από κου­κου­λο­φό­ρους που δήθεν συνο­δεύ­ο­νταν από στε­λέ­χη της Δημο­τι­κής Αρχής, «είδη­ση» που έπαι­ξε αρχι­κά στο site του συγκε­κρι­μέ­νου, ανα­πα­ρά­χθη­κε αυτό­μα­τα, χωρίς καμιά δια­σταύ­ρω­ση, με μεγά­λη ευκο­λία και ζήλο και αξιο­ποιεί­ται από την μειο­ψη­φία της ΝΔ στο δήμο που τα κατα­σκευά­ζει κιόλας.

Ήταν τέτοια η «πρε­μού­ρα» αυτών των κύκλων να δώσουν το υπο­τι­θέ­με­νο γεγο­νός που σε πολ­λά από τα «ρεπορ­τάζ» δεν άλλα­ξαν καν τις… λέξεις.

Ωθού­με­νοι από το μένος τους ενά­ντια στη δημο­τι­κή Αρχή, τον πολι­τι­κό φορέα που την στη­ρί­ζει αλλά και εν τέλη από το μίσος τους απέ­να­ντι σε κάθε εργα­τι­κή, λαϊ­κή διεκ­δί­κη­ση, ανα­πα­ρά­γουν απ’ το πρωί της Παρα­σκευ­ής ψέμα­τα στη γκε­μπε­λί­στι­κη λογι­κή «πες, πες κάτι θα μείνει».

(Πηγή: 902)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο