Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με λεκτικό ελιγμό προσπάθησε ο Χρυσοχοΐδης να κρύψει την ουσία του χουντικού νόμου που απαγορεύει τις διαδηλώσεις

Με λεκτι­κό ελιγ­μό ο υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη μ. Χρυ­σο­χο­ΐ­δης, προ­σπά­θη­σε στη Βου­λή να κρύ­ψει την ουσία του χου­ντι­κού νόμου που θέλει να βάλει στον «γύψο» τις διεκ­δι­κή­σεις και τους αγώ­νες του λαού.

Ο νόμος που θα ψηφι­στεί από την ελλη­νι­κή Βου­λή για τις δημό­σιες υπαί­θριες συνα­θροί­σεις “θα εφαρ­μο­στεί” είπε Χρυ­σο­χο­ΐ­δης, σε μια επί­δει­ξη απο­φα­σι­στι­κό­τη­τας, μιλώ­ντας στο πλαί­σιο της επε­ξερ­γα­σί­ας των άρθρων του σχε­τι­κού νομο­σχε­δί­ου από την αρμό­δια κοι­νο­βου­λευ­τι­κή επι­τρο­πή. Η υπό­θε­ση της ρύθ­μι­σης του δικαιώ­μα­τος του συνέρ­χε­σθαι δεν αφο­ρά το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ, ούτε τις τρι­το­βάθ­μιες συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις και τις ομο­σπον­δί­ες, αλλά “αυτές τις μικρές συγκε­ντρώ­σεις, που καθη­με­ρι­νά δημιουρ­γούν τερά­στιο πρό­βλη­μα στην πόλη, που με τις ευθύ­νες και της αστυ­νο­μί­ας — που πράγ­μα­τι κλεί­νει πολ­λούς δρό­μους, πολύ γρή­γο­ρα — γίνο­νται όλα αυτά που ταλαι­πω­ρούν τους ανθρώ­πους” είπε ο κ. Χρυ­σο­χο­ΐ­δης, κρύ­βο­ντας ότι ο νόμος έχει καθο­λι­κή εφαρ­μο­γή και ανά πάσα στιγ­μή μπο­ρεί να εφαρ­μο­στεί σε βάρος και των συν­δι­κα­λι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων, και των συντα­ξιού­χων και του ΠΑΜΕ, και του ΚΚΕ. Σε βάρος όλων όσων απο­φα­σί­σουν να δια­δη­λώ­σουν για να διεκ­δι­κή­σουν το δίκιο τους, τα δικαιώ­μα­τά τους.

Στο όνο­μα των επει­σο­δί­ων (καμία σχέ­ση οι εργα­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις με ζημιές και επει­σό­δια) ο κ. Χρυ­σο­χο­ΐ­δης, η κυβέρ­νη­ση θέλουν να νομι­μο­ποι­ή­σουν έναν νόμο που στο­χεύ­ει ακρι­βώς στις εργα­τι­κές — λαϊ­κές δια­δη­λώ­σεις για­τί δεν θέλουν η κυβέρ­νη­ση και οι μεγά­λοι εργο­δό­τες ένα εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα που θα διεκ­δι­κεί μαχη­τι­κά, αγω­νι­στι­κά τα δικαιώ­μα­τά του.

Η ρητο­ρι­κή της κυβέρ­νη­σης και τα κάθε φορά επι­χει­ρή­μα­τά της είναι ένα «προ­πέ­τα­σμα καπνού», καθώς στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ο αστυ­νό­μος, ο οποί­ος θα είναι υπεύ­θυ­νος για μια δια­δή­λω­ση θα υπα­γο­ρεύ­ει στους δια­δη­λω­τές το πού θα πάνε και πού θα κάτσουν.Και αυτό είναι βαθιά αντι­δη­μο­κρα­τι­κό, θα γίνε­ται σε όλη την Ελλά­δα και όχι μόνο στο κέντρο της Αθή­νας και φυσι­κά δεν στο­χεύ­ει στη δια­σφά­λι­ση των δια­δη­λω­τών, αλλά στο χτύ­πη­μα των διαδηλώσεων.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο