Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με μάσκα οι θεατές στις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου

H χρή­ση μάσκας είναι υπο­χρε­ω­τι­κή και σε εξω­τε­ρι­κούς χώρους, όπου υπάρ­χει συνά­θροι­ση και συνω­στι­σμός, σύμ­φω­να με τα υγειο­νο­μι­κά πρω­τό­κολ­λα, τονί­ζει το υπουρ­γείο Υγεί­ας, ανα­φο­ρι­κά με τα μέτρα προ­στα­σί­ας που θα πρέ­πει να τηρη­θούν στις παρε­λά­σεις για τον εορ­τα­σμό της Εθνι­κής Επε­τεί­ου της 28ης Οκτωβρίου.

“Επο­μέ­νως, την ώρα της παρέ­λα­σης, οι θεα­τές θα πρέ­πει να φορούν μάσκα, σε αντί­θε­ση με τους παρε­λαύ­νο­ντες, για τους οποί­ους η χρή­ση μάσκας δεν θα είναι υπο­χρε­ω­τι­κή αφού θα είναι στοι­χι­σμέ­νοι. Ωστό­σο, όσοι παρε­λά­σουν θα πρέ­πει πριν και μετά την παρέ­λα­ση- εφό­σον είναι συνω­στι­σμέ­νοι και όχι σε στοί­χι­ση ‑να φορούν τις μάσκες τους”.

Θεσσαλονίκη: Μόνο στρατιωτική παρέλαση θα γίνει την 28η Οκτωβρίου στην πόλη

Μόνο στρα­τιω­τι­κή παρέ­λα­ση, η οποία δεν θα υπερ­βαί­νει σε διάρ­κεια τα εξή­ντα λεπτά, θα γίνει στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, όπως γνω­στο­ποιεί ανα­κοί­νω­ση της Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακεδονίας.

Συγκε­κρι­μέ­να ανα­φέ­ρε­ται ότι «με από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης και συγκε­κρι­μέ­να σε έγγρα­φο του Υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών που κοι­νο­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα, επι­ση­μαί­νε­ται ότι είναι απα­ραί­τη­το λόγω των υφι­στά­με­νων υγειο­νο­μι­κών συν­θη­κών στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί μόνο στρα­τιω­τι­κή παρέ­λα­ση, η οποία να μην υπερ­βαί­νει σε διάρ­κεια τα 60 λεπτά».

Δεν θα γίνουν παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου στην Ημαθία

Να μη διε­ξα­χθούν παρε­λά­σεις στην Ημα­θία για τον εορ­τα­σμό της εθνι­κής επε­τεί­ου της 28ης Οκτω­βρί­ου 1940 απο­φα­σί­στη­κε ομό­φω­να, σε σύσκε­ψη που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε χθες στο Γρα­φείο του αρμό­διου Αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη, Κώστα Καλαϊ­τζί­δη. Ο λόγος, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της αντι­πε­ρι­φέ­ρειας, είναι η μεγά­λη έκτα­ση που έχει λάβει σε τοπι­κό επί­πε­δο η δια­σπο­ρά του κορο­νοϊ­ού και η ανά­γκη να δια­φυ­λα­χτεί η υγεία της τοπι­κής κοι­νω­νί­ας από την απει­λή της επι­πλέ­ον μετά­δο­σης του ιού λόγω του συνω­στι­σμού που θα προκαλούνταν.

Τη σύσκε­ψη συγκά­λε­σε εκτά­κτως ο Κώστας Καλαϊ­τζί­δης, μετά τη ραγδαία και διαρ­κή αύξη­ση των κρου­σμά­των του κορω­νοϊ­ού στην Ημα­θία, όπου κατα­γρά­φε­ται το υψη­λό­τε­ρο ποσο­στό κρου­σμά­των ανα­λο­γι­κά με τον πλη­θυ­σμό σε σύγκρι­ση με την υπό­λοι­πη την Ελλάδα.

Παράλ­λη­λα απο­φα­σί­στη­κε να εντα­θούν οι πρω­το­βου­λί­ες όλων για τον εμβο­λια­σμό των πολι­τών και την κατα­νό­η­ση της ανα­γκαιό­τη­τάς του, καθώς ανα­φέρ­θη­κε ότι σύμ­φω­να με στοι­χεία του Εθνι­κού Οργα­νι­σμού Δημό­σιας Υγεί­ας (ΕΟΔΥ) ο αριθ­μός των πλή­ρως εμβο­λια­σμέ­νων στην περιο­χή αντι­στοι­χεί μόλις στο 45% του πληθυσμού.

Στη σύσκε­ψη συμ­με­τεί­χαν οι δήμαρ­χοι Βέροιας και Νάου­σας, ο αντι­δή­μαρ­χος Αλε­ξάν­δρειας, εκπρό­σω­ποι των νοσο­κο­μεί­ων Βέροιας και Νάου­σας, ο υπεύ­θυ­νος για­τρός του ΕΟΔΥ στην Ημα­θία, οι πρό­ε­δροι του Ιατρι­κού και Φαρ­μα­κευ­τι­κού Συλ­λό­γου Ημα­θί­ας, οι διευ­θυ­ντές των Διευ­θύν­σε­ων Δημό­σιας Υγεί­ας, Πρω­το­βάθ­μιας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης Ημα­θί­ας, καθώς και εκπρό­σω­ποι της εκκλη­σί­ας και της αστυνομίας.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο