Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίζονται οι Πανελλαδικές για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ

Πανελ­λή­νιες εξε­τά­σεις:Με μαθή­μα­τα ειδι­κό­τη­τας συνε­χί­ζο­νται σήμε­ρα, Παρα­σκευή, οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις για τους υπο­ψή­φιους των ΕΠΑΛ.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, οι υπο­ψή­φιοι εξε­τά­ζο­νται στα εξής μαθή­μα­τα: Ηλε­κτρο­τε­χνία 2, Αρχι­τε­κτο­νι­κό Σχέ­διο, Ναυ­τι­κό Δίκαιο — Διε­θνείς Κανο­νι­σμοί στη Ναυ­τι­λία — Εφαρ­μο­γές και Ιστο­ρία Σύγ­χρο­νης Τέχνης.

Σημειώ­νε­ται, ότι οι υπο­ψή­φιοι των ΕΠΑΛ θα ολο­κλη­ρώ­σουν την εβδο­μά­δα των εξε­τά­σε­ων αύριο, Σάβ­βα­το, με τα μαθή­μα­τα: Υγιει­νή, Προ­γραμ­μα­τι­σμός Υπο­λο­γι­στών, Αρχές Οργά­νω­σης και Διοί­κη­σης και Στοι­χεία Μηχανών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο