Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με ΜΑΤ και δακρυγόνα από την κυβέρνηση στα Διαβατά — Απαράδεκτη δήλωση Βίτσα (ΒΙΝΤΕΟ)

Έντα­ση επι­κρα­τεί αυτήν την ώρα στον άτυ­πο καταυ­λι­σμό που έχουν στή­σει πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες δίπλα από τη δομή φιλο­ξε­νί­ας Δια­βα­τών, καθώς μεγά­λη ομά­δα ατό­μων επι­χεί­ρη­σε να απο­μα­κρυν­θεί από την περιο­χή με σκο­πό να προ­χω­ρή­σει προς την κατεύ­θυν­ση των συνό­ρων. Όταν άρχι­σαν να πλη­σιά­ζουν τον αστυ­νο­μι­κό κλοιό, έγι­ναν ρίψεις δακρυ­γό­νων προ­κει­μέ­νου να οπι­σθο­χω­ρή­σουν, με τους μετα­νά­στες να απα­ντούν πετώ­ντας πέτρες.

Οι πρό­σφυ­γες ενω­μέ­νοι φωνά­ζουν «open» ανα­φε­ρό­με­νοι στα σύνο­ρα της Ελλά­δας με τη Βόρεια Μακεδονία.

Νωρί­τε­ρα, μετά από προ­σπά­θειες των αρχών, είχε αρχί­σει η στα­δια­κή απο­χώ­ρη­ση κάποιων προ­σφύ­γων και μετα­να­στών με προ­ο­ρι­σμό τα Γιάν­νε­να και με ενδιά­με­σο σταθ­μό περιο­χή της Κοζάνης.

Είχαν προη­γη­θεί απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις του Κ. Βίτσα. «Οι πρό­σφυ­γες έχουν την υπο­χρέ­ω­ση να σέβο­νται τους νόμους του κρά­τους που τους φιλο­ξε­νεί με μεγά­λες θυσί­ες και προ­σπά­θειες» είπε ο υπουρ­γός απευ­θυ­νό­με­νους σε δυστυ­χι­σμέ­νους ανθρώ­πους, που έχουν υπο­στεί τα πάν­δει­να μέχρι να φτά­σουν στη χώρα μας και συνε­χί­ζουν να υφί­στα­νται τα απο­τε­λέ­σμα­τα ενός απάν­θρω­που εγκλω­βι­σμού, όπως υπα­γο­ρεύ­ε­ται από απο­φά­σεις και συμ­φω­νί­ες της Ευρω­παϊ­κές Ένω­σης τις οποί­ες πιστά ακο­λου­θεί και αυτός και η κυβέρ­νη­σή του. Τα λέει σε ανθρώ­πους που το «έγκλη­μα» που διέ­πρα­ξαν είναι να προ­σπα­θή­σουν να φύγουν από τη χώρα.

Αυτές οι αντι­δρά­σεις των προ­σφύ­γων είναι το απο­τέ­λε­σμα της απάν­θρω­πης πολι­τι­κής εγκλω­βι­σμού, που επέ­βα­λαν ΕΕ και κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, με την ουσια­στι­κή συμ­φω­νία και των άλλων κομμάτων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο