Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με μεγάλο αφιέρωμα στον αγώνα των εργατών της ΛΑΡΚΟ ο «Ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου» 11–12 Ιούνη

Το αφιέ­ρω­μα θα περι­λαμ­βά­νει αρθρο­γρα­φία και ρεπορ­τάζ για τις μεγά­λες μάχες που δόθη­καν και συνε­χί­ζο­νται, ενά­ντια στις απο­λύ­σεις, στον τεμα­χι­σμό και την παρα­πέ­ρα ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της ΛΑΡΚΟ, για τις παρα­γω­γι­κές δυνα­τό­τη­τες της μεταλ­λουρ­γί­ας και πώς αυτές υπο­νο­μεύ­ο­νται από τη στρα­τη­γι­κή του κεφα­λαί­ου, για την πρω­το­πό­ρα παρέμ­βα­ση των κομ­μου­νι­στών στην οργά­νω­ση της πάλης.

Ειδι­κά για τα φύλ­λα που θα δια­κι­νη­θούν στο εργο­στά­σιο της Λάρυ­μνας και τις άλλες εγκα­τα­στά­σεις της επι­χεί­ρι­σης, ο «Ριζο­σπά­στης» θα προ­σφέ­ρει στους εργα­ζό­με­νους ένθε­το το βιβλίο της «Σύγ­χρο­νης Επο­χής» «Ο Αντώ­νης δεν θα σχο­λά­σει απόψε».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο