Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με μπαλώματα και νέους περιορισμούς αντιμετωπίζει κυβέρνηση την «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» — Αλλαγές στα sms

Δεν απέ­δω­σαν τα περιο­ρι­στι­κά μέτρα και προ­χω­ρά σε νέα η κυβέρ­νη­ση προ­κει­μέ­νου να ανα­χαι­τί­σει την παν­δη­μία η οποία δημιουρ­γεί κατά­στα­ση ασφυ­ξία στα νοσο­κο­μεία της Αττικής.
Και πάλι όμως με ημί­με­τρα, περιο­ρι­σμοί στις επι­λο­γές κίνη­σεις με sms χωρίς μέτρα για τα μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς και τους εργα­σια­κούς χώρους, βασι­κές αιτί­ες υπερ­με­τά­δο­σης του ιού.

Ο κ. Κικί­λιας είπε στην ενη­μέ­ρω­ση ότι «η πίε­ση στην Αττι­κή είναι στο βαθύ κόκ­κι­νο» και πως «από την αυξη­μέ­νη ετοι­μό­τη­τα πάμε σε σχέ­διο έκτα­κτης ανά­γκης», το οποίο όπως είπε «είχα­με εκπο­νή­σει ως ακραίο σενά­ριο πέρυ­σι τέτοια επο­χή και δυστυ­χώς θα εφαρ­μό­σου­με σε πλή­ρη ανά­πτυ­ξη στην Αττι­κή τώρα».

Τόνι­σε ότι προ­στέ­θη­καν 7 κλί­νες ΜΕΘ COVID στο Ιππο­κρά­τειο, καθώς επί­σης 29 ΜΕΘ COVID (12 Ευαγ­γε­λι­σμό, 1 στο Τζά­νειο και 7 στο Ασκλη­πιείο της Βούλας).
Από 168 κλί­νες ΜΕΘ COVID τον Νοέμ­βριο σήμε­ρα έχου­με 348 κλί­νες ΜΕΘ COVID τον Μάρ­τιο, μια αύξη­ση 107% των κλι­νών ΜΕΘ COVID στην Αττική.
Όμως στη συντρι­πτι­κή τους πλειο­ψη­φία πρό­κει­ται ΜΕΘ που ήδη υπήρ­χαν και κάλυ­πταν ανά­γκες των νοσο­κο­μεί­ων για άλλα νοσήματα.

Πρό­σθε­σε ότι το νοσο­κο­μείο ΝΙΜΤΣ παρα­χω­ρεί 120 κλί­νες και μετα­τρέ­πε­ται σε non-covid Νοσοκομείο.
Το Ερρί­κος Ντι­νάν παρα­χω­ρεί­ται για πλή­ρη χρή­ση non-covid περιστατικών.
Το Ωνά­σειο θα εφη­με­ρεύ­ει καθη­με­ρι­νά για όλα τα επεί­γο­ντα καρ­διο­λο­γι­κά περιστατικά.

Επί­σης, το Θριά­σιο και το Ασκλη­πιείο όπο­τε εφη­με­ρεύ­ουν θα υπο­στη­ρί­ζο­νται από ιδιω­τι­κά θερα­πευ­τή­ρια στα non covid περιστατικά.

Παρό­τι η κυβέρ­νη­ση ανα­γνω­ρί­ζει ότι είμα­στε σε κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης, ακό­μη και τώρα αρνεί­ται να προ­χω­ρή­σει σε επί­τα­ξη των ιδιω­τι­κών δομών υγεί­ας προ­κει­μέ­νου να καλυ­φθούν με μπα­λώ­μα­τα οι ανά­γκες για τους ασθε­νείς με κορονοϊό.
Όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά μας σχο­λί­α­σε ο Ηλί­ας Σιώ­ρας, «κάθε βαριά non covid λοί­μω­ξη, κάθε εγκε­φα­λι­κή αιμορ­ρα­γία ή βαρύ εγκε­φα­λι­κό επει­σό­διο που χρειά­ζε­ται δια­σω­λή­νω­ση και τόσα άλλα βαριά περι­στα­τι­κά ή θα μεί­νουν χωρίς περί­θαλ­ψη ‑με όλες τις τρα­γι­κές συνέ­πειες- ή θα ξεπου­λη­θούν οικο­γέ­νειές ολό­κλη­ρες για να ….οδεύ­σουν ιδιω­τι­κά. Αν αυτό δεν είναι απαν­θρω­πιά, τότε τι είναι;».

Ο Νίκος Χαρ­δα­λιάς ανα­κοί­νω­σε ότι από αύριο στις 06.00 το πρωί κι ως την Τρί­τη 16 Μαρτίου

  • Για τον κωδι­κό 2 στα sms που αφο­ρά σε αγο­ρές (και το 3 στο σκέ­λος των τρα­πε­ζών), θα προ­βλέ­πε­ται μια χιλιο­με­τρι­κή από­στα­ση έως 2 χιλιό­με­τρα από το σπί­τι ή εντός των ορί­ων του οικεί­ου δήμου.
  • Για τον κωδι­κό 6 στα sms – που αφο­ρά σε σωμα­τι­κή άσκη­ση και βόλ­τα κατοι­κί­διου- θα γίνε­ται χωρίς τη χρή­ση οχή­μα­τος, άρα πεζή ή με ποδή­λα­το σε από­στα­ση κοντι­νή από στην οικία.
  • Για τον κωδι­κό 4 στα sms, που αφο­ρά σε βοή­θεια προς άνθρω­πο σε ανά­γκη, τα αστυ­νο­μι­κά όργα­να εντέλ­λο­νται να ζητά­νε περαι­τέ­ρω διευ­κρι­νί­σεις κατά τον έλεγχο.

Ουσια­στι­κά δηλα­δή, μπο­ρεί ο εργα­ζό­με­νος να μετα­κι­νεί­ται από δήμο σε δήμο χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τρία δια­φο­ρε­τι­κά μέσα μετα­φο­ράς (με τους επι­βά­τες σαν τις σαρ­δέ­λες) αλλά δεν μπο­ρεί να περ­πα­τή­σει από την πλα­τεία Χαλαν­δρί­ου στην πλα­τεία Αγί­ας Παρασκευής.
Ο αστυ­νο­μι­κός θα μπο­ρεί να ελέγ­χει  εξο­νυ­χι­στι­κά τον πολί­τη (αν λέει αλή­θεια) που πάει να βοη­θή­σει τον ηλι­κιω­μέ­νο αλλά την πύλη του εργο­στα­σί­ου δεν θα την περ­νά κανείς ελεγ­κτι­κός μηχα­νι­σμός…
Αυτά είναι τα «έξυ­πνα»! μέτρα της κυβέρ­νη­σης

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο