Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με νέα απεργία στις 2 Οκτώβρη απαντάμε στην αντεργατική επίθεση

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ — ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ — ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ
Τη Δευ­τέ­ρα η πλα­τιά συν­δι­κα­λι­στι­κή σύσκε­ψη της Γραμ­μα­τεί­ας Αττι­κής του ΠΑΜΕ

  • Σε κλι­μά­κω­ση των κινη­το­ποι­ή­σε­ών τους, με νέα απερ­γία την Τετάρ­τη 2 Οκτώ­βρη, ενά­ντια στο αντι­λαϊ­κό «ανα­πτυ­ξια­κό» πολυ­νο­μο­σχέ­διο, προ­χω­ρούν Ομο­σπον­δί­ες, Εργα­τι­κά Κέντρα και Συν­δι­κά­τα σε όλη τη χώρα, παίρ­νο­ντας σχε­τι­κές απο­φά­σεις σε συνε­δριά­σεις που πραγ­μα­το­ποιούν αυτές τις μέρες.

  • Χτες Πέμ­πτη, από­φα­ση να προ­κη­ρύ­ξει απερ­γία για την Τετάρ­τη 2/10 πήρε το Εργα­τι­κό Κέντρο Αθήνας.
  • Στον από­η­χο της απερ­για­κής μάχης που δόθη­κε την περα­σμέ­νη Τρί­τη, το ΠΑΜΕ έχει απευ­θύ­νει κάλε­σμα σε όλες τις συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις στον ιδιω­τι­κό και τον δημό­σιο τομέα να πάρουν απερ­για­κές απο­φά­σεις για τις 2 Οκτώ­βρη και να οργα­νώ­σουν πρω­το­βου­λί­ες πλα­τιάς ενη­μέ­ρω­σης των εργα­ζο­μέ­νων για το περιε­χό­με­νο της αντερ­γα­τι­κής επί­θε­σης, σπά­ζο­ντας το κλί­μα σιγής νεκρο­τα­φεί­ου που επι­χει­ρούν να επι­βά­λουν κυβέρ­νη­ση και εργο­δο­σία.«Να απα­ντή­σου­με με το όπλο μας και την ίδια μορ­φή πάλης που θέλουν να καταρ­γή­σουν, δηλα­δή με τα συν­δι­κά­τα μας και την απερ­γία», τονί­ζει στην ανα­κοί­νω­σή του το ΠΑΜΕ.Για την επι­τυ­χία της απερ­γί­ας καλεί τις συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις «τις μέρες που απο­μέ­νουν, να πάρουν κάθε μέτρο ενη­μέ­ρω­σης των εργα­ζο­μέ­νων, να βρε­θούν σε κάθε χώρο δου­λειάς. Να προ­χω­ρή­σουν σε συλ­λο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες, με Γενι­κές Συνε­λεύ­σεις, με συζη­τή­σεις, να αξιο­ποι­ή­σουν κάθε τρό­πο παρέμ­βα­σης, ώστε να σπά­σουν το κλί­μα νεκρο­τα­φεί­ου και κατα­στο­λής που επι­χει­ρεί­ται. Η ανά­πτυ­ξή τους γκρε­μί­ζει ό,τι άφη­σε όρθιο η κρί­ση τους! Ολοι στον αγώ­να!».Παράλ­λη­λα, στο πλαί­σιο της προ­ε­τοι­μα­σί­ας για την αγω­νι­στι­κή συνέ­χεια, η Γραμ­μα­τεία Αττι­κής του ΠΑΜΕ καλεί σε σύσκε­ψη Ομο­σπον­διών, Εργα­τι­κών Κέντρων, συν­δι­κά­των και συν­δι­κα­λι­στών, τη Δευ­τέ­ρα 30 Σεπτέμ­βρη, στις 6.30 μ.μ., στο θέα­τρο «Διά­να» (Ιππο­κρά­τους 7, Αθήνα).

Ομοσπονδία Οικοδόμων

🔻 Ομοσπονδία Οικοδόμων: Κάλεσμα σε πανστρατιά απεργιακής μάχης

  • Κάλε­σμα σε παν­στρα­τιά απερ­για­κής μάχης για τις 2 Οκτώ­βρη απευ­θύ­νει η Ομο­σπον­δία Οικο­δό­μων Ελλά­δας, σημειώ­νο­ντας μετα­ξύ άλλων: «Τα μέτρα που σχε­διά­ζο­νται και προ­ω­θού­νται τα απαι­τούν οι βιο­μή­χα­νοι, οι τρα­πε­ζί­τες, οι μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες και τα άλλα αρπα­χτι­κά που κλέ­βουν τον ιδρώ­τα μας. Η “ανά­πτυ­ξη” που θέλουν και πολυ­δια­φη­μί­ζουν δεν είναι ανά­πτυ­ξη για όλους. Είναι ανά­πτυ­ξη για τους λίγους και κόλα­ση για εμάς, τους πολ­λούς, που βλέ­που­με ότι δεν υπάρ­χει τελειω­μός στο χτύ­πη­μα της ζωής μας, των όρων δου­λειάς και ασφά­λι­σης. Θέλουν να σκύ­ψου­με το κεφά­λι. Να τσα­κί­ζουν τη ζωή μας και να μην αντι­δρού­με. Γι’ αυτό προ­ω­θούν δια­τά­ξεις για να ελέγ­χουν τα συν­δι­κά­τα, το περιε­χό­με­νο των αγώ­νων. Γι’ αυτό σχε­διά­ζουν το γενι­κό φακέ­λω­μα των εργα­ζο­μέ­νων. Παίρ­νουν μέτρα κατα­στο­λής για να καλ­λιερ­γούν το φόβο, να εμπο­δί­σουν τους αγώνες».

«Δεν θα περά­σουν τα σχέ­διά τους. Με τον αγώ­να μας θα επι­βά­λου­με το δίκιο μας», υπο­γραμ­μί­ζει, ανα­δει­κνύ­ο­ντας ταυ­τό­χρο­να τη σημα­σία της απερ­γί­ας της περα­σμέ­νης Τρί­της, η οποία έδω­σε απά­ντη­ση τόσο σε αυτούς τους σχε­δια­σμούς κυβέρ­νη­σης και μεγα­λο­ερ­γο­δο­σί­ας, όσο και «στην πλειο­ψη­φία της ΓΣΕΕ, που επι­χεί­ρη­σε με λύσ­σα να χτυ­πή­σει την απερ­γία, έτσι ώστε να δώσει έμπρα­κτα βοή­θεια στην υλο­ποί­η­ση των αντερ­γα­τι­κών μέτρων».

logo ΠΑΜΕ

🔻 Στη νέα μάχη με εφόδιο την απεργία της περασμένης Τρίτης 🔻

Στην ίδια κατεύ­θυν­ση, απερ­για­κό κάλε­σμα απευ­θύ­νουν σωμα­τεία και συν­δι­κα­λι­στές που συσπει­ρώ­νο­νται στο ΠΑΜΕ σε κλά­δους και χώρους δουλειάς:

  • Τους απερ­γούς του κλά­δου χαι­ρε­τί­ζει η Γραμ­μα­τεία Αστι­κών Συγκοι­νω­νιών του ΠΑΜΕ, καλώ­ντας ταυ­τό­χρο­να τα σωμα­τεία του χώρου να συγκα­λέ­σουν Γενι­κές Συνε­λεύ­σεις, συνε­δριά­σεις Διοι­κη­τι­κών Συμ­βου­λί­ων και να πάρουν απερ­για­κές απο­φά­σεις για τις 2 Οκτώ­βρη. «Στις 24 Σεπτέμ­βρη ανοί­ξα­με την αντι­πα­ρά­θε­ση με την κυβέρ­νη­ση και τις εργο­δο­τι­κές ενώ­σεις, τον εργο­δο­τι­κό και κυβερ­νη­τι­κό συν­δι­κα­λι­σμό», σημειώ­νει στην ανα­κοί­νω­σή της. Οπως επι­ση­μαί­νει, «θλι­βε­ρές παρα­φω­νί­ες» απο­τέ­λε­σαν «οι πλειο­ψη­φί­ες στα σωμα­τεία της ΣΤΑΣΥ, που εξαι­τί­ας των απο­φά­σε­ών τους διαί­ρε­σαν τον κλά­δο», αλλά και «οι πλειο­ψη­φί­ες σε όλα τα ΜΜΜ που είτε δεν πήραν καθό­λου από­φα­ση, είτε δεν πήραν κανέ­να μέτρο για την οργά­νω­ση και την περι­φρού­ρη­ση της απερ­γί­ας στα αμα­ξο­στά­σια, με απο­τέ­λε­σμα να υπάρ­ξουν φαι­νό­με­να απερ­γο­σπα­σί­ας που απο­τρά­πη­καν από εργα­ζό­με­νους και τις απερ­για­κές επι­τρο­πές».
  •  Τα ναυ­τερ­γα­τι­κά σωμα­τεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και ΠΕΕΜΑΓΕΝ, με κοι­νή ανα­κοί­νω­σή τους, χαρα­κτη­ρί­ζουν «πολύ­τι­μη παρα­κα­τα­θή­κη για την κλι­μά­κω­ση του απερ­για­κού αγώ­να» την καθο­λι­κή συμ­με­το­χή των ναυ­τερ­γα­τών «στην 24ωρη πανελ­λα­δι­κή απερ­γία στις 24 Σεπτέμ­βρη, ενά­ντια στις τρο­μο­κρα­τι­κές μεθο­δεύ­σεις εφο­πλι­στών — κυβέρ­νη­σης ΝΔ και στις απο­φά­σεις δικα­στη­ρί­ων». Μπρο­στά στις 2 Οκτώ­βρη, τονί­ζουν ότι «οι εξε­λί­ξεις επι­βάλ­λουν την άμε­ση συνε­δρί­α­ση της Εκτε­λε­στι­κής Επι­τρο­πής της ΠΝΟ».
  • Σωμα­τεία της Καλα­μά­τας που συσπει­ρώ­νο­νται στο ΠΑΜΕ θα παρα­χω­ρή­σουν, σήμε­ρα Παρα­σκευή, συνέ­ντευ­ξη Τύπου, στις 10.30 π.μ., στα γρα­φεία της ΔΕΥΑΚ, με θέμα την απερ­γία στις 2 Οκτώβρη.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο