Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με οικολογική καταστροφή απειλείται το δάσος Σέιχ Σου στη Θεσσαλονίκη — Ανακοίνωση του ΚΚΕ

Σε ανα­κοί­νω­σή της για τη μεγά­λη σε έκτα­ση κατα­στρο­φή του περια­στι­κού δάσους του Σέιχ Σου από το έντο­μο «Tomicus piniperda», η ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ σημειώνει:

«Η μεγά­λη οικο­λο­γι­κή κατα­στρο­φή που έχει σημειω­θεί στο περια­στι­κό δάσος του Σέιχ Σου, με τη νέκρω­ση χιλιά­δων δέν­δρων (από τα 25 τμή­μα­τα του περια­στι­κού δάσους, έχουν ήδη προ­σβλη­θεί τα 10 τμή­μα­τα περί­που σε ποσο­στό 20–30% της έκτα­σης) από την παρου­σία του εντό­μου-φονιά των πεύ­κων “Tomicus piniperda”, ανα­δει­κνύ­ει τη δασο­κτό­νο πολι­τι­κή που ακο­λού­θη­σαν δια­χρο­νι­κά όλες οι αστι­κές κυβερ­νή­σεις και με συνέ­πεια υλο­ποιεί και η σημε­ρι­νή του ΣΥΡΙΖΑ.

Η πολι­τι­κή αυτή χαρα­κτη­ρί­ζε­ται από την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση των δασών και την επι­δί­ω­ξη διεύ­ρυν­σης της επι­χει­ρη­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας σε αυτά. Αν αυτή δεν εκδη­λώ­νε­ται, τα δάση αφή­νο­νται στην τύχη τους. Είναι σε αντί­θε­τη κατεύ­θυν­ση από την πολι­τι­κή ολο­κλη­ρω­μέ­νης προ­στα­σί­ας, δια­χεί­ρι­σης και οικο­λο­γι­κής ανόρ­θω­σης των δασι­κών οικο­συ­στη­μά­των, που προ­ϋ­πο­θέ­τει ως κρι­τή­ριο την κάλυ­ψη των λαϊ­κών ανα­γκών και την προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος και όχι την κερ­δο­φο­ρία των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

Αυτή η κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή που υλο­ποιεί­ται από τον συντο­νι­στή της Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης της Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης δεν μπο­ρεί να ωραιο­ποι­η­θεί (ποιού­με­νος την ανά­γκην φιλο­τι­μί­αν) για τα ΜΜΕ. Παρά τις προ­σπά­θειες του ελά­χι­στου προ­σω­πι­κού στις δασι­κές υπη­ρε­σί­ες, οι ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης και του εντο­λο­δό­χου της στην Απο­κε­ντρω­μέ­νη Διοί­κη­ση είναι τερά­στιες. Συνέ­πεια αυτής της πολι­τι­κής είναι και η υπο­στε­λέ­χω­ση των αρμό­διων δασι­κών υπη­ρε­σιών, οι τερά­στιες ελλεί­ψεις σε μέσα, η ελά­χι­στη χρη­μα­το­δό­τη­ση, η ανυ­παρ­ξία πρό­λη­ψης κάθε φυσι­κού και άλλου κίν­δυ­νου. Γι’ αυτό π.χ. έχουν λήξει όλες οι δια­χει­ρι­στι­κές μελέ­τες, που έπρε­πε να γίνο­νται κάθε 5 χρό­νια από τις δασι­κές υπη­ρε­σί­ες και όχι να χρυ­σο­πλη­ρώ­νο­νται (όταν κάποιες από αυτές γίνο­νται), σε διά­φο­ρες ιδιω­τι­κές εται­ρεί­ες. Μελέ­τες οι οποί­ες θα εξα­σφά­λι­ζαν την ολο­κλη­ρω­μέ­νη προ­στα­σία και δια­χεί­ρι­σή τους με επι­στη­μο­νι­κό τρόπο.

Έτσι τα δάση εγκα­τα­λεί­πο­νται στο έλε­ος των ασθε­νειών, των πυρ­κα­γιών με απο­σπα­σμα­τι­κά και τελευ­ταί­ας στιγ­μής μέτρα σε βάρος της ζωής των λαϊ­κών στρω­μά­των και του περιβάλλοντος.

Η προ­στα­σία του Σέιχ Σου και όλων των δασών να απο­τε­λέ­σει κρι­τή­ριο ψήφου και ενί­σχυ­σης του ΚΚΕ, που προ­τεί­νει την ολο­κλη­ρω­μέ­νη πολι­τι­κή προ­στα­σί­ας και δια­χεί­ρι­σης των δασών, και στις ερχό­με­νες βου­λευ­τι­κές εκλογές».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο