Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με πλούσια ύλη κυκλοφορεί το 27ο “κόκκινο Αερόστατο”

«Γεμά­το με ιστο­ρί­ες που δεν περι­μέ­να­με», που κάθε φορά μας εκπλήσ­σουν ευχά­ρι­στα και που θέλου­με να τις μοι­ρα­στού­με με τα παι­διά, είναι και το νέο τεύ­χος του περιο­δι­κού “κόκ­κι­νο Αερό­στα­το”, που επι­με­λεί­ται η Δια­τμη­μα­τι­κή Επι­τρο­πή της ΚΕ του ΚΚΕ για τη δου­λειά στις μικρό­τε­ρες ηλι­κί­ες της νεο­λαί­ας και δια­κι­νεί­ται από τις Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ.

Οι αντα­πο­κρί­σεις από τις δρα­στη­ριό­τη­τες των φίλων του περιο­δι­κού στα Φεστι­βάλ της ΚΝΕ και άλλες όμορ­φες δρά­σεις τους, αλλά και η αγα­πη­μέ­νη στή­λη «Το ημε­ρο­λό­γιο ενός απο­ρη­μέ­νου», που κάνει μια ανα­δρο­μή από το άνοιγ­μα των σχο­λεί­ων μέχρι τη μεγά­λη απερ­γία της 9ης Νοέμ­βρη, υπο­δέ­χο­νται τους ανα­γνώ­στες στην αρχή του νέου, 27ου τεύ­χους, για να δώσουν τη σκυ­τά­λη στο θέμα «Στον αγώ­να φαί­νε­ται η δύνα­μη των εργα­τών!», που κατα­πιά­νε­ται με μεγά­λους εργα­τι­κούς αγώ­νες στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες. Το περιο­δι­κό συνο­μι­λεί επί­σης με μαθη­τές Γυμνα­σί­ου και Λυκεί­ου για «το σχο­λείο που θα μορ­φώ­νει και δεν θα εξοντώνει».

Ένα άλλο πρω­τό­τυ­πο και μαγευ­τι­κό θέμα του νέου τεύ­χους είναι αυτό της Αστρο­φω­το­γρα­φί­ας που παρου­σιά­ζε­ται μέσα από μια συνέ­ντευ­ξη του περιο­δι­κού με τον αστρο­φω­το­γρά­φο Ηλία Καρα­τζού­λη. Ιδιαί­τε­ρο είναι και το κόμικ που θέτει προ­βλη­μα­τι­σμούς για το Μου­ντιάλ καλώ­ντας «να παί­ξου­με μπά­λα εμείς»… Κι επει­δή αυτό το τεύ­χος θα συντρο­φεύ­σει τους ανα­γνώ­στες ως τις γιορ­τές, κάποιες σελί­δες του είναι αφιε­ρω­μέ­νες στα Χρι­στού­γεν­να, γεν­νούν όμορ­φες σκέ­ψεις αλλά και προ­βλη­μα­τι­σμούς, προ­τεί­νουν χει­ρο­τε­χνί­ες και έργα τέχνης.

Περι­μέ­νο­ντας ακό­μα να έρθει ο χει­μώ­νας… να έρθουν το κρύο, τα χιό­νια και οι γιορ­τές… ένα και­νού­ριο τεύ­χος του “κόκ­κι­νου Αερό­στα­του” ήρθε γεμά­το με ιστο­ρί­ες που δεν περι­μέ­να­τε για να κρα­τή­σει συντρο­φιά σ’ εσάς και τους φίλους σας!

Μία ακό­μη χρο­νιά φτά­νει προς το τέλος της… ελά­τε να πετά­ξου­με μαζί για τα καλύ­τε­ρα που έρχονται!

Το “κόκ­κι­νο Αερό­στα­το” πήγε θέα­τρο και σας προ­τεί­νει… «Η Σολο­μώ­ντεια Λύση» στο Θέα­τρο Καλ­λιρ­ρό­ης από το Θία­σο Λαϊ­κού Θεά­τρου MATICAPI κάθε Κυρια­κή στις 12.

ΔΩΡΟ! Ημερολόγιο προκλήσεων

Από τα περιεχόμενα

Στον αγώ­να φαί­νε­ται η δύνα­μη των εργατών!

Ενέρ­γεια

Φωτο­γρα­φί­ζο­ντας τ’ αστέρια

Άνθρω­πος: βιο­λο­γι­κό και κοι­νω­νι­κό ον

Ζωγρά­φι­σε σαν τον Καντίνσκι

Τα Χρι­στού­γεν­να έτσι… κι αλλιώς

Στις υπό­λοι­πες σελί­δες θα βρεις:

Το ημε­ρο­λό­γιο ενός απο­ρη­μέ­νου, νέα των φίλων του “κόκ­κι­νου Αερό­στα­του”, συζή­τη­ση με μαθη­τές, παι­χνί­δια, κόμικ, διή­γη­μα, χει­μω­νιά­τι­κες γιορ­τι­νές κατα­σκευ­ές και πολ­λά ακόμα…

Περισ­σό­τε­ρα …[email protected] και στις οργα­νώ­σεις της ΚΝΕ και του ΚΚΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο