Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με πρωτοβουλία του ΚΚΕ η Ομάδα Φιλίας του Ευρωκοινοβουλίου με την Κούβα στηρίζει το αίτημα για Νόμπελ στους Κουβανούς γιατρούς

H Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ πρό­τει­νε στην Ομά­δα Φιλί­ας του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου με την Κού­βα να υπο­στη­ρί­ξει την πρω­το­βου­λία για την απο­νο­μή του Βρα­βεί­ου Νόμπελ Ειρή­νης 2021 στη Διε­θνή Δύνα­μη Εξει­δι­κευ­μέ­νων Ιατρών σε Φυσι­κές Κατα­στρο­φές και Σοβα­ρές Επι­δη­μί­ες “Χέν­ρι Ριβ”.

Η πρό­τα­ση έγι­νε ομό­φω­να δεκτή και τη Δευ­τέ­ρα 30/11 η Ομά­δα Φιλί­ας του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου με την Κού­βα απεύ­θυ­νε επι­στο­λή στην Επι­τρο­πή του Βρα­βεί­ου Νόμπελ, με την οποία και ζήτη­σε την απο­νο­μή του στους Κου­βα­νούς γιατρούς.

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ χαι­ρε­τί­ζει την από­φα­ση της Ομά­δας Φιλί­ας του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου με την Κού­βα και καλεί στην όσο το δυνα­τόν πλα­τύ­τε­ρη στή­ρι­ξη της πρω­το­βου­λί­ας βράβευσης.

Η παν­δη­μία του Covid-19, που ξέσπα­σε πριν από περί­που οκτώ μήνες, έχει προ­σβά­λει πάνω από 65 εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους και έχει προ­κα­λέ­σει την απώ­λεια περισ­σό­τε­ρων από ένα εκα­τομ­μύ­ριο ζωών παγκοσμίως.

Στον αντί­πο­δα της εμπο­ρευ­μα­το­ποι­η­μέ­νης Yγεί­ας, της επι­ζή­μιας για τους λαούς δρά­σης των μονο­πω­λί­ων στην εξέ­τα­ση, τη διά­γνω­ση, την περί­θαλ­ψη, το φάρ­μα­κο και το εμβό­λιο που υπε­ρα­σπί­ζε­ται η ΕΕ και τα κρά­τη — μέλη και που απέ­τυ­χε πατα­γω­δώς κι εδώ στην Ελλά­δα, όπως απο­δει­κνύ­ε­ται τρα­γι­κά αυτές τις μέρες, βρί­σκε­ται η Κού­βα: μια μικρή χώρα ξεχω­ρί­ζει στην απο­τε­λε­σμα­τι­κή αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας, παρό­τι είναι αντι­μέ­τω­πη με απα­ρά­δε­κτες κυρώ­σεις και ένα πολυ­ε­τές εγκλη­μα­τι­κό εμπάρ­γκο, που επι­βλή­θη­κε από τις ΗΠΑ και σύμ­μα­χα κρά­τη, ανά­με­σα στα οποία βρί­σκο­νται και χώρες στις οποί­ες η Κού­βα προ­σέ­φε­ρε πολύ­τι­μη βοή­θεια, εν μέσω μάλι­στα κατάρ­ρευ­σης των δικών τους συστη­μά­των Yγεί­ας που ακο­λου­θούν την αντι­δρα­στι­κή αντί­λη­ψη κόστους — οφέ­λους. Είναι ενδει­κτι­κή η είδη­ση ότι και πάλι μία επαρ­χία της Ιτα­λί­ας, η Σικε­λία, ζητά­ει τη βοή­θεια της Κού­βας για την αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού (όπως στο πρώ­το κύμα της παν­δη­μί­ας είχε συμ­βεί και στο βορ­ρά της χώρας).

Το ΚΚΕ καθ’ όλο το διά­στη­μα της παν­δη­μί­ας εκφρά­ζει έμπρα­κτα, στα­θε­ρά και ατα­λά­ντευ­τα την αλλη­λεγ­γύη του με το Νησί της Επα­νά­στα­σης και τον λαό του, όπου πρώ­τη προ­τε­ραιό­τη­τά τους είναι η προ­στα­σία της ανθρώ­πι­νης ζωής.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο