Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με πρόταση για κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα και άλλες δράσεις είναι σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη 50 μπλόκων

Με πρό­τα­ση για κάθο­δο με τρα­κτέρ στην Αθή­να και άλλες δρά­σεις είναι σε εξέ­λι­ξη η πανελ­λα­δι­κή σύσκε­ψη 50 μπλό­κων στη Νίκαια της Λάρισας.

Η κλι­μά­κω­ση του αγώ­να για να αυξη­θεί η πίε­ση στην κυβέρ­νη­ση είναι το αντι­κεί­με­νο της συζή­τη­σης καθώς σε όλα τα μπλό­κα επι­κρα­τεί κλί­μα οργής για την άρνη­ση της κυβέρ­νη­σης να ικα­νο­ποι­ή­σει τα αιτή­μα­τα που κατέ­θε­σαν στον πρωθυπουργό.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο