Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με ρατσιστικά κίνητρα το νέο μακελειό στις ΗΠΑ — Δράστης 18χρονος λευκός

Δέκα άνθρω­ποι έπε­σαν νεκροί από τα πυρά ενό­πλου μέσα σε ένα σού­περ μάρ­κετ στο Μπά­φα­λο της Νέας Υόρ­κης, σε μια συνοι­κία όπου δια­μέ­νουν κυρί­ως Αφρο­α­με­ρι­κα­νοί, προ­τού παρα­δο­θεί στην αστυ­νο­μία. Οι αμε­ρι­κα­νι­κές αρχές έκα­ναν λόγο για «έγκλη­μα μίσους» και μια πρά­ξη «βίαιου εξτρε­μι­σμού με ρατσι­στι­κά κίνητρα».

Ο δράστης,ένας 18χρονος λευ­κός βαριά οπλι­σμέ­νος, φορού­σε αλε­ξί­σφαι­ρο γιλέ­κο και κρά­νος, φαί­νε­ται πως έδρα­σε μόνος του, οδή­γη­σε «πολ­λές ώρες» από το σπί­τι του μέχρι το Μπά­φα­λο, όπου εξα­πέ­λυ­σε την επί­θε­ση, την οποία μετέ­δω­σε δια­δι­κτυα­κά μέσω κάμε­ρας που έφε­ρε πάνω του. 11 από τους 13 ανθρώ­πους που πυρο­βό­λη­σε ήταν Αφρο­α­με­ρι­κα­νοί, σύμ­φω­να με αξιω­μα­τού­χους της αστυ­νο­μί­ας, ενώ είχε δημο­σιεύ­σει στο Δια­δί­κτυο «μανι­φέ­στο», στο οποίο δήλω­νε υπέρ­μα­χος της «λευ­κής υπεροχής».

Ο Πέι­τον Τζέ­ντρον — σύμ­φω­να με τα στοι­χεία που έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα η αστυ­νο­μία — δήλω­σε αθώ­ος για την κατη­γο­ρία δολο­φο­νί­ας πρώ­του βαθ­μού, είπε στο CNN ο Κρεγκ Χάνα, επι­κε­φα­λής του δικα­στη­ρί­ου της πόλης όπου οδη­γή­θη­κε ο δρά­στης το βρά­δυ του Σαββάτου.

Όταν βρέ­θη­κε αντι­μέ­τω­πος με αστυ­νο­μι­κούς στον προ­θά­λα­μο του κατα­στή­μα­τος, έστρε­ψε το όπλο στον λαι­μό του, αλλά οι αστυ­νο­μι­κοί τον έπει­σαν να το πετά­ξει και να παρα­δο­θεί, ανέ­φε­ρε σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου ο αρχη­γός της αστυ­νο­μί­ας του Μπά­φα­λο, Τζό­ζεφ Γκραμάλια.

Ο ένο­πλος πυρο­βό­λη­σε και σκό­τω­σε τρεις ανθρώ­πους στον χώρο στάθ­μευ­σης, προ­τού ανταλ­λά­ξει πυρά με έναν πρώ­ην αστυ­νο­μι­κό που εργα­ζό­ταν ως φύλα­κας του κατα­στή­μα­τος, αλλά ο δρά­στης προ­στα­τεύ­τη­κε από το αλε­ξί­σφαι­ρο γιλέ­κο που φορού­σε. Ο φύλα­κας ήταν ένας από τους 10 ανθρώ­πους που σκό­τω­σε, ενώ οι άλλοι εννέα ήταν πελά­τες του καταστήματος.

Οι τρεις τραυ­μα­τί­ες είναι υπάλ­λη­λοι του κατα­στή­μα­τος, των οποί­ων η ζωή, σύμ­φω­να με τις αρχές, δε φαί­νε­ται να δια­τρέ­χει κίν­δυ­νο. Δύο παρα­μέ­νουν στο νοσοκομείο.

Η χθε­σι­νή σφα­γή στο Μπά­φα­λο είναι η τελευ­ταία μαζι­κή επί­θε­ση κατά την οποία, σύμ­φω­να με τις αρχές, ο δρά­στης υπο­κι­νή­θη­κε από μίσος. Είχαν προη­γη­θεί οι επι­θέ­σεις σε κατά­στη­μα Walmart στο Ελ Πάσο του Τέξας, σε συνα­γω­γή στο Πίτσ­μπουργκ, σε εκκλη­σία μεθο­δι­στών στο Τσάρ­λε­στον και σε νυχτε­ρι­νό κέντρο στο Ορλάντο.

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο