Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με στόχο την πρόκριση: Σήμερα οι αναμετρήσεις Αταλάντα-Ολυμπιακός και Μίντιλαντ-ΠΑΟΚ

Με στό­χο την πρό­κρι­ση στην επό­με­νη φάση των ευρω­παϊ­κών διορ­γα­νώ­σε­ων «πέτα­ξαν» για Ιτα­λία και Δανία αντί­στοι­χα ο Ολυ­μπια­κός και ο ΠΑΟΚ.

Η ομά­δα του Πει­ραιά αγω­νί­ζε­ται ενά­ντια στην Ατα­λά­ντα (22:00, COSMOTE SPORT 3 HD) ενώ ο δικέ­φα­λος του βορ­ρά απέ­να­ντι στη Μίντι­λαντ (19:45, COSMOTE SPORT 3 HD).

Στη συνέ­ντευ­ξη Τύπου ενό­ψει του πρώ­του αγώ­να των μπα­ράζ της φάσης των «16» του Europa League με την Ατα­λά­ντα (17/02, 22:00) ο Πέδρο Μαρ­τίνς παρα­δέ­χθη­κε ότι ο Ολυ­μπια­κός βρί­σκε­ται στο Μπέρ­γκα­μο με απο­κλει­στι­κό στό­χο τη νίκη.

Στις δηλώ­σεις του ο Πορ­το­γά­λος τεχνι­κός στά­θη­κε στην ποιό­τη­τα των «μπερ­γκα­μά­σκι», ενώ αρχι­κά ανα­φέρ­θη­κε στο τι θα πρέ­πει να κάνει δια­φο­ρε­τι­κά η ελλη­νι­κή ομά­δα σε σχέ­ση με το ντέρ­μπι της περα­σμέ­νης Κυρια­κής με την ΑΕΚ.

«Πέτα­ξε» για τη Δανία  η απο­στο­λή του ΠΑΟΚ με στό­χο την πρό­κρι­ση στην επό­με­νη φάση του Conference League. Η προ­ε­τοι­μα­σία της ομά­δας της Θεσ­σα­λο­νί­κης ολο­κλη­ρώ­θη­κε με πρω­ι­νή προ­πό­νη­ση στο γήπε­δο της Τού­μπας. Οι παί­κτες και το τεχνι­κό επι­τε­λείο δού­λε­ψαν πάνω στις τελευ­ταί­ες λεπτο­μέ­ρειες της τακτι­κής προ­σέγ­γι­σης του αγώ­να, ενώ έμφα­ση δόθη­κε και στις στα­τι­κές φάσεις.

Ο Τόμας Μουργκ τέθη­κε εκτός μάχης εξαι­τί­ας των ενο­χλή­σε­ων στη μέση που δεν του επέ­τρε­ψαν να προ­πο­νη­θεί, ενώ δεν υπο­λο­γί­ζε­ται κι ο τιμω­ρη­μέ­νος Γιάν­νης Μιχαη­λί­δης. Όπως προ­α­νήγ­γει­λε και ο Ράζ­βαν Λου­τσέ­σκου, στην απο­στο­λή δεν βρί­σκε­ται ούτε ο Για­σμίν Κούρτιτς.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο