Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με συνταγή ναρκωκουλτούρας — Αθεράπευτος ο καπιταλισμός

Ημε­ρί­δα στο νοσο­κο­μείο Παπα­γε­ωρ­γί­ου με θέμα τις «θερα­πευ­τι­κές ενδεί­ξεις της φαρ­μα­κευ­τι­κής κάν­να­βης για τον χρό­νιο πόνο» διορ­γα­νώ­νε­τε το διά­στη­μα 30–31 Μαρ­τί­ου.
Φυσι­κά γίνε­ται εύκο­λα αντι­λη­πτό ότι αυτή η πρω­το­βου­λία πάρ­θη­κε και πρό­κει­ται να αξιο­ποι­η­θεί στα πλαί­σια του επερ­χό­με­νου νομο­σχε­δί­ου που πρό­κει­ται να κατα­τε­θεί (όπως διαρ­ρέ­ουν από το Υπ. Υγεί­ας) για τη διά­λυ­ση των υπη­ρε­σιών απε­ξάρ­τη­σης και ψυχι­κής υγεί­ας.

«Στις θερα­πευ­τι­κές ενδεί­ξεις της φαρ­μα­κευ­τι­κής κάν­να­βης και τις ιδιό­τη­τές της όσον αφο­ρά την αντι­με­τώ­πι­ση του χρό­νιου πόνου» είναι αφιε­ρω­μέ­νη η «επι­στη­μο­νι­κή» εκδή­λω­ση, με τίτλο «Κάν­να­βη & Επεμ­βα­τι­κές Τεχνι­κές στο Χρό­νιο Πόνο — Ποιο θα είναι το επό­με­νο βήμα;», που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο 30–31 Μαρ­τί­ου 2024, στο αμφι­θέ­α­τρο του Παπα­γε­ωρ­γί­ου. Την εκδή­λω­ση διορ­γα­νώ­νει το Αναι­σθη­σιο­λο­γι­κό Τμή­μα σε συνερ­γα­σία με το Ιατρείο Πόνου & Παρη­γο­ρι­κής Φρο­ντί­δας του Νοσοκομείου.

Η εκδή­λω­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί υπό την αιγί­δα της Ελλη­νι­κής Εται­ρεί­ας Θερα­πεί­ας Πόνου και Παρη­γο­ρι­κής Φρο­ντί­δας ΠΑΡΗ∙ΣΥ∙Α, της Ελλη­νι­κής Εται­ρεί­ας Αλγο­λο­γί­ας, της Ελλη­νι­κής Αναι­σθη­σιο­λο­γι­κής Εται­ρεί­ας και της Εται­ρεί­ας Αναι­σθη­σιο­λο­γί­ας και Εντα­τι­κής Ιατρι­κής Βορεί­ου Ελλά­δος. Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στις αρχές Μαρ­τί­ου εκδό­θη­κε στο νοσο­κο­μείο Παπα­γε­ωρ­γί­ου η πρώ­τη συντα­γή για τη χορή­γη­ση φαρ­μα­κευ­τι­κής κάν­να­βης σε ασθε­νή με χρό­νιο νευ­ρο­πα­θη­τι­κό πόνο.

 

Ανακαλύπτοντας και αποκαλύπτοντας την κανναβιδιόλη

Η καν­να­βι­διό­λη (CBD) είναι μία από τις δεκά­δες ουσί­ες που περιέ­χο­νται στο φυτό της κάν­να­βης. Μελέ­τες έχουν δεί­ξει πως η CBD δεν έχει ψυχο­τρό­πες επι­δρά­σεις στον άνθρω­πο. Για τις συνο­λι­κό­τε­ρες, όμως, επι­δρά­σεις της υπάρ­χουν δια­φο­ρε­τι­κές δια­πι­στώ­σεις. Μερί­δα επι­στη­μό­νων δια­τεί­νε­ται πως δεν υπάρ­χει καμία τοξι­κή, ενώ άλλοι εφι­στούν την προ­σο­χή, ανα­φέ­ρο­ντας πως ακό­μα δεν έχει επι­βε­βαιω­θεί το προ­φίλ της ουσίας.

Στην Αμε­ρι­κή, ο Εθνι­κός Οργα­νι­σμός Φαρ­μά­κων (FDA) έχει εγκρί­νει μόνο ένα φαρ­μα­κευ­τι­κό σκεύ­α­σμα με ενερ­γό συστα­τι­κό την CBD, το Epidiolex, ένα­ντι επι­λη­πτι­κών κρί­σε­ων για κάποια σπά­νια σύν­δρο­μα. Ο ίδιος Οργα­νι­σμός, για την CBD, αναφέρει:

 • Είναι παρά­νο­μη η σήμαν­σή της ως δια­τρο­φι­κού συμπληρώματος.
 • Υπάρ­χουν περιο­ρι­σμέ­να δεδο­μέ­να για την ασφά­λεια της CBD και αυτά υπο­δει­κνύ­ουν σοβα­ρούς κινδύνους.
 • Πλην του Epidiolex, τα υπό­λοι­πα CBD σκευά­σμα­τα που κυκλο­φο­ρούν ως φαρ­μα­κευ­τι­κά, είναι αγνώ­στου ποιότητος.
 • Η CBD μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει ηπα­τι­κή βλά­βη, γαστρε­ντε­ρι­κή δυσφο­ρία, να επη­ρε­ά­σει τον τρό­πο λει­τουρ­γί­ας των συγ­χο­ρη­γού­με­νων φαρ­μά­κων, οδη­γώ­ντας σε δυσμε­νείς επι­δρά­σεις. Η CBD μαζί με κατα­νά­λω­ση αλκο­όλ ή/και συγ­χο­ρη­γού­με­νη με αγχο­λυ­τι­κή αγω­γή, αγω­γή για κρί­σεις πανι­κού, ή δυσκο­λία ύπνου, αυξά­νει τον κίν­δυ­νο κατα­στο­λής και υπνη­λί­ας. Επί­σης, μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει αλλα­γές στη διά­θε­ση, κυρί­ως ευε­ρε­θι­στό­τη­τα και διέγερση.
 • Δεν υπάρ­χει γνώ­ση για τις επι­δρά­σεις της χρό­νιας χρή­σης της, τα επί­πε­δα πρό­σλη­ψής της που εγεί­ρουν τις επι­κίν­δυ­νες επι­δρά­σεις, το πώς οι δια­φο­ρε­τι­κές μορ­φές χορή­γη­σης επι­δρούν στην πρό­σλη­ψή της από τον οργα­νι­σμό, την επί­δρα­σή της στον ανα­πτυσ­σό­με­νο εγκέ­φα­λο των παι­διών που κάνουν χρή­ση, στην εμβρυι­κή ανά­πτυ­ξη και στα βρέ­φη που θηλά­ζουν, καθώς και το εάν οι τοξι­κές επι­δρά­σεις που έχουν κατα­γρα­φεί στο ανα­πα­ρα­γω­γι­κό σύστη­μα των πει­ρα­μα­τι­κών μοντέ­λων — ζώων εμφα­νί­ζο­νται και στον άνθρωπο.

Σε αυτό το υπό διε­ρεύ­νη­ση ακό­μα τοπίο, σε σχέ­ση με την επί­δρα­ση της CBD στον άνθρω­πο, η «Prohibition Partners» — ηγέ­τι­δα εται­ρεία στην όλο και διευ­ρυ­νό­με­νη αγο­ρά προ­ϊ­ό­ντων κάν­να­βης — σε Έκθε­σή της για την CBD ανέ­φε­ρε πως η όλο και μεγα­λύ­τε­ρη διά­θε­ση και παρα­γω­γή της ακα­τέρ­γα­στης κάν­να­βης υπο­νο­μεύ­ει την τιμο­λο­για­κή πολιτική.

Έτσι, στην προ­σπά­θειά του ο κλά­δος να δια­τη­ρή­σει την αξία των προ­ϊ­ό­ντων, στρέ­φε­ται στη δημιουρ­γία νέων ετι­κε­τών, που μπο­ρούν να στα­θούν ξεχω­ρι­στά στην αγο­ρά με τη χρή­ση της CBD ως κύριου συστα­τι­κού. Το κερ­δο­φό­ρο μέλ­λον, λοι­πόν, βρί­σκε­ται στη διεύ­ρυν­ση της χρή­σης της CBD, με νέα προ­ϊ­ό­ντα που θα εισέλ­θουν είτε στον χώρο της ιατρι­κής και του φαρ­μά­κου είτε στον χώρο της «υγιει­νής διατροφής/ζωής».

Έχο­ντας εδραιω­θεί η κάν­να­βη στην αγο­ρά, σει­ρά παίρ­νει το παρά­γω­γό της, η CBD. Η αγο­ρά της CBD ομα­λο­ποιεί­ται ταχέ­ως και οι μεγά­λοι παρα­γω­γοί εκφρά­ζουν την ανά­γκη για δημιουρ­γία ενιαί­ων κανο­νι­σμών σε ευρω­παϊ­κό, του­λά­χι­στον, επί­πε­δο, που θα καλύ­πτουν όλη την αλυ­σί­δα της παρα­γω­γής και της διά­θε­σης των CBD προ­ϊ­ό­ντων. Ως σημα­ντι­κά βήμα­τα προς αυτήν την κατεύ­θυν­ση επισημαίνουν:

 • Την από­φα­ση του ΟΗΕ να απο­μα­κρύ­νει την CBD από τις λίστες των διε­θνών συμ­βά­σε­ων περί ελέγ­χου των ναρκωτικών.
 • Την από­φα­ση της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής που κρί­νει πως η CBD δεν είναι ναρ­κω­τι­κή ουσία και μπο­ρεί να χαρα­κτη­ρι­στεί τροφή.

Η ίδια Έκθε­ση χαρα­κτήρ­σιε τη διεύ­ρυν­ση της ιατρι­κής χρή­σης της CBD «οικο­νο­μι­κή διέ­ξο­δο από το μετα-παν­δη­μι­κό οικο­νο­μι­κό άγχος», προ­βλέ­πο­ντας πως η Κίνα, η Αφρι­κή και η Λ. Αμε­ρι­κή θα κυριαρ­χή­σουν στην παγκό­σμια προ­σφο­ρά χαμη­λού κόστους καλ­λιέρ­γειας. Για την επί­δρα­ση της παν­δη­μί­ας στην αγο­ρά των CBD προ­ϊ­ό­ντων, η Έκθε­ση κατέ­γρα­φε αύξη­ση της ζήτησης. 

 

«Θεραπευτική» κάνναβη ή νομιμοποίηση των ναρκωτικών;

Κάν­να­βη είναι το γένος των φυτών που περι­λαμ­βά­νει την Cannabis sativa (κάν­να­βη η ήμε­ρη), την Cannabis indica (ινδι­κή κάν­να­βη) και την Cannabis ruderalis, αλλά χρη­σι­μο­ποιεί­ται και ως γενι­κό όνο­μα για το ναρ­κω­τι­κό που απο­κα­λεί­ται χασί­σι, μαρι­χουά­να, χόρ­το, μπά­φος, μαύ­ρο κ.τ.λ. και παρά­γε­ται από επε­ξερ­γα­σία των ανθών και των φύλ­λων («φού­ντα»), σε συν­δυα­σμό και με τη ρητί­νη της κάνναβης.

Τα τελευ­ταία χρό­νια, έχει δημιουρ­γη­θεί διε­θνώς ένα λόμπι για­τρών και ασθε­νών για τη νομι­μο­ποί­η­ση της κάν­να­βης για ιατρι­κή χρή­ση. Παράλ­λη­λα, από άλλες πλευ­ρές γίνε­ται προ­σπά­θεια να αξιο­ποι­η­θεί αυτή η δια­δι­κα­σία για τη νομι­μο­ποί­η­ση του χασίς για κάθε χρή­ση, έως και τη νομι­μο­ποί­η­ση των ναρ­κω­τι­κών γενικά.
Μέχρι το 2017 η ιατρι­κή χρή­ση της κάν­να­βης επι­τρε­πό­ταν (με δια­φο­ρε­τι­κούς όρους) σε 22 χώρες της Ευρώ­πης και σε 29 πολι­τεί­ες των ΗΠΑ. Σε ορι­σμέ­νες χώρες και αμε­ρι­κα­νι­κές πολι­τεί­ες (8) είχε επέλ­θει πλή­ρης νομι­μο­ποί­η­ση, ανε­ξάρ­τη­τα από το σκο­πό της χρή­σης.
Μελέ­τη ομά­δας 16 δια­κε­κρι­μέ­νων επι­στη­μό­νων στις ΗΠΑ, που αξιο­λό­γη­σε τα απο­τε­λέ­σμα­τα 10.000 ερευ­νη­τι­κών δημο­σιεύ­σε­ων, έδει­ξε ότι οι μόνες επι­στη­μο­νι­κά απο­δε­κτές φαρ­μα­κευ­τι­κές χρή­σεις των καν­να­βι­νοει­δών, φυσι­κής ή συν­θε­τι­κής προ­έ­λευ­σης, λόγω της κατα­πραϋ­ντι­κής και μυο­χα­λα­ρω­τι­κής δρά­σης τους, είναι στους χρό­νιους ισχυ­ρούς πόνους, για την αντι­με­τώ­πι­ση των σπα­σμών της σκλή­ρυν­σης κατά πλά­κας και για την αντι­με­τώ­πι­ση της ναυ­τί­ας λόγω της χημειο­θε­ρα­πεί­ας σε καρκινοπαθείς.

Η χρή­ση της ονο­μα­σί­ας «θερα­πευ­τι­κή» αντί ιατρι­κή κάν­να­βη δεν είναι τυχαία. Θέλει να υπο­βάλ­λει την επι­κίν­δυ­νη εντύ­πω­ση ότι η κάν­να­βη θερα­πεύ­ει. Αν και κανείς έως τώρα δεν έχει υπο­στη­ρί­ξει ότι π.χ. η μορ­φί­νη θερα­πεύ­ει τον καρ­κί­νο, υπάρ­χουν ήδη κάποιοι που υπο­στη­ρί­ζουν ότι η κάν­να­βη κάνει ακό­μη και αυτό! Άρα, όχι μόνο δεν πρό­κει­ται για κάτι επι­κίν­δυ­νο, αλλά κάνει και καλό. Κατά συνέ­πεια, για­τί να μην έχει ο καθέ­νας εύκο­λη και φτη­νή πρό­σβα­ση στα …«θερα­πευ­τι­κά» της απο­τε­λέ­σμα­τα καλ­λιερ­γώ­ντας τη στη γλά­στρα του μπαλ­κο­νιού του. Και αφού είναι θερα­πευ­τι­κή, πόσο πει­ρά­ζει να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί και για «ψυχα­γω­γι­κούς» σκο­πούς… Ούτε η χρή­ση της λέξης ψυχα­γω­γία είναι τυχαία, αντί της λέξης μαστού­ρα ή «φτιά­ξι­μο». Λες και ο μπά­φος μπο­ρεί να ψυχα­γω­γή­σει, δηλα­δή να βοη­θή­σει τον άνθρω­πο να συμ­με­τέ­χει στα ανώ­τε­ρα έργα του ανθρώ­πι­νου πολι­τι­σμού, να τον μορ­φώ­σει πνευ­μα­τι­κά και αισθη­τι­κά, να τον εξευγενίσει.

Η κύρια ψυχο­ε­νερ­γός ουσία της κάν­να­βης, η τετραϋ­δρο­καν­να­βι­νό­λη (THC), μιμεί­ται τη δομή μορί­ων που ονο­μά­ζο­νται ενδο­καν­να­βι­νοει­δή και παρά­γο­νται φυσι­κά από τον ανθρώ­πι­νο οργα­νι­σμό. Πρό­κει­ται για μία από τις περισ­σό­τε­ρες από 400 χημι­κές ουσί­ες που υπάρ­χουν στο φυτό της κάν­να­βης, μετα­ξύ τους και περισ­σό­τε­ρα από 80 καν­να­βι­νοει­δή. Τα ενδο­καν­να­βι­νοει­δή επε­νερ­γούν σε μια ομά­δα μορί­ων στην επι­φά­νεια των κυτ­τά­ρων, που ονο­μά­ζο­νται καν­να­βι­νοει­δείς υπο­δο­χείς και σχε­τί­ζο­νται με τη ρύθ­μι­ση της όρε­ξης, της διά­θε­σης και της μνή­μης. Λόγω του σχή­μα­τός της, η THC μπο­ρεί κι αυτή να συν­δε­θεί με τους συγκε­κρι­μέ­νους υπο­δο­χείς. Τότε προ­κα­λεί ένα ντό­μι­νο αλυ­σι­δω­τών αλλη­λε­πι­δρά­σε­ων μορί­ων μέσα στους νευ­ρώ­νες, που έχουν ως αντι­λη­πτό απο­τέ­λε­σμα ιδιαί­τε­ρα αυξη­μέ­να επί­πε­δα κάποιων νευ­ρο­δια­βι­βα­στών (μορί­ων με τα οποία επι­κοι­νω­νούν τα εγκε­φα­λι­κά κύτ­τα­ρα), αλλά και ιδιαί­τε­ρα χαμη­λά επί­πε­δα κάποιων άλλων. Το άτο­μο νιώ­θει «φτιαγ­μέ­νο», το βαρε­τό φαί­νε­ται ενδια­φέ­ρον, ευχά­ρι­στο και αστείο, οι κοι­νές γεύ­σεις φαί­νο­νται νοστι­μό­τα­τες, δια­κα­τέ­χε­ται από υπνη­λία, αυξη­μέ­νη όρε­ξη για φαγη­τό. Συνή­θως προ­κα­λεί­ται χαρού­με­νη και χαλα­ρή διά­θε­ση, αν και δεν είναι ασυ­νή­θι­στες ανε­πι­θύ­μη­τες παρε­νέρ­γειες, όπως η παρά­νοια και η ευε­ρε­θι­στό­τη­τα, οι παραι­σθή­σεις και η πρό­κλη­ση στο χρή­στη γενι­κά άσχη­μης διά­θε­σης. Επει­δή τα καν­να­βι­νοει­δή δια­λύ­ο­νται στο λιπώ­δη ιστό, η απο­βο­λή τους μέσω των ούρων μπο­ρεί να διαρ­κέ­σει μέχρι και ενά­μι­ση μήνα από την τελευ­ταία χρή­ση. Οι αρνη­τι­κές παρε­νέρ­γειες μπο­ρεί να διαρ­κέ­σουν 24 ώρες ή και περισ­σό­τε­ρο, παρό­τι ο χρή­στης μετά τις πρώ­τες ώρες παύ­ει να νιώ­θει «φτιαγ­μέ­νος».

 

Συνέπειες στην υγεία

Η κάν­να­βη μειώ­νει τις πνευ­μα­τι­κές ικα­νό­τη­τες, ιδιαί­τε­ρα την απο­μνη­μό­νευ­ση και τη συγκέ­ντρω­ση της προ­σο­χής. Δεκά­δες μελέ­τες έχουν δεί­ξει ότι «φτιαγ­μέ­να» άτο­μα έχουν χει­ρό­τε­ρη από­δο­ση σε τεστ λει­τουρ­γι­κής μνή­μης, συγκρι­τι­κά με όταν είναι νηφά­λια. Έχει απο­δει­χτεί ότι η κάν­να­βη αδυ­να­τί­ζει τον κινη­τι­κό συντο­νι­σμό και παρεμ­βαί­νει στη δυνα­τό­τη­τα γρή­γο­ρου ελέγ­χου για εμπό­δια στο γύρω χώρο. Μελέ­τες έδει­ξαν ότι οι οδη­γοί που έχουν καπνί­σει χασίς αργούν επι­κίν­δυ­να να πατή­σουν φρέ­νο και κάνουν επι­κίν­δυ­νες αλλα­γές λωρί­δας. Μερι­κές καλές ρου­φη­ξιές μπά­φου κάνουν τον οδη­γό να συμπε­ρι­φέ­ρε­ται σαν να έχει πιει αλκο­όλ πάνω από το επι­τρε­πτό όριο, αυξά­νο­ντας τον κίν­δυ­νο ατυ­χή­μα­τος. Χρή­ση κατά την εγκυ­μο­σύ­νη, όταν δια­μορ­φώ­νε­ται ο εγκέ­φα­λος του εμβρύ­ου, έχει επι­πτώ­σεις στην πνευ­μα­τι­κή ανά­πτυ­ξη του μωρού.

Μελέ­τη με δείγ­μα περισ­σό­τε­ρων των 1.000 Νεο­ζη­λαν­δών έδει­ξε ότι όσοι άρχι­σαν να καπνί­ζουν κάν­να­βη σε μικρό­τε­ρη ηλι­κία, είχαν 8 μονά­δες χαμη­λό­τε­ρο δεί­κτη ευφυί­ας (IQ) όταν έφτα­σαν τα 38, αντί­θε­τα με όσους δεν κάπνι­σαν ποτέ, που είχαν αύξη­ση μιας μονά­δας όταν έφτα­σαν στην ίδια ηλι­κία. Φυσι­κά, στο απο­τέ­λε­σμα αυτό επε­νερ­γούν οι κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κοί παρά­γο­ντες και ο τρό­πος ζωής, που σχε­τί­ζε­ται με τη χρή­ση κάν­να­βης. Αλλη μελέ­τη με δείγ­μα 1.600 Αυστρα­λών μαθη­τών ηλι­κί­ας 14–15 ετών έδει­ξε ότι τα παι­διά που κάπνι­ζαν «χόρ­το» διέ­τρε­χαν 5 φορές μεγα­λύ­τε­ρο κίν­δυ­νο να εμφα­νί­σουν στο μέλ­λον κατά­θλι­ψη ή αγχώ­δη δια­τα­ρα­χή, ενώ δεν συνέ­βαι­νε το αντί­θε­το, δηλα­δή τα παι­διά με κατά­θλι­ψη να έχουν τάση να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν κάνναβη.

Η επι­στη­μο­νι­κή αλή­θεια, όπως ανα­φέ­ρε­ται χαρα­κτη­ρι­στι­κά σε ανα­φο­ρά που δημο­σί­ευ­σε ο Ευρω­παϊ­κός Οργα­νι­σμός Μορια­κής Βιο­λο­γί­ας, είναι ότι «…δεν υπάρ­χει κάποια συγκε­κρι­μέ­νη λίστα παθο­λο­γιών που μπο­ρούν να θερα­πευ­θούν από βασι­σμέ­να στην κάν­να­βη φάρ­μα­κα, καθώς δεν πρό­κει­ται για θερα­πεία, αλλά μάλ­λον για κατα­πραϋ­ντι­κή αγω­γή. Ενα­πό­κει­ται στους για­τρούς να απο­φα­σί­σουν κάτω από ποιες συν­θή­κες η κάν­να­βη μπο­ρεί να συντα­γο­γρα­φεί­ται και ποιοι ασθε­νείς θα ωφε­λού­νταν από μια τέτοια αγωγή…

(…) Το πρό­βλη­μα με το κάπνι­σμα της κάν­να­βης είναι ότι δεν απο­δί­δει το ναρ­κω­τι­κό με ανα­πα­ρά­ξι­μο και προ­βλέ­ψι­μο τρό­πο και δεν προ­σφέ­ρει κανέ­να θερα­πευ­τι­κό απο­τέ­λε­σμα. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, το αντί­θε­το είναι αλη­θές: Το κάπνι­σμα κάν­να­βης σχε­τί­ζε­ται με μια προ­ο­δευ­τι­κή απώ­λεια νοη­τι­κών ικα­νο­τή­των και μια αυξη­μέ­νη προ­διά­θε­ση για ψυχια­τρι­κές ασθέ­νειες, όπως η σχι­ζο­φρέ­νεια». Δια­πι­στώ­θη­κε ότι η χρή­ση χασίς σε συν­δυα­σμό με την ύπαρ­ξη συγκε­κρι­μέ­νης παραλ­λα­γής γονι­δί­ου (του AKT1 C/C) αυξά­νει 7 φορές την πιθα­νό­τη­τα εμφά­νι­σης ψύχω­σης (κυρί­ως σχι­ζο­φρέ­νεια και διπο­λι­κή διαταραχή).

«Υπάρ­χουν επαρ­κείς απο­δεί­ξεις, ότι η κατά­χρη­ση μαρι­χουά­νας προ­κα­λεί βλά­βες στον εγκέ­φα­λο — ειδι­κά μετα­ξύ των εφή­βων, των οποί­ων οι εγκέ­φα­λοι ακό­μη ανα­πτύσ­σο­νται — και προ­κα­λεί νοη­τι­κή κατά­πτω­ση, χαμη­λή συγκέ­ντρω­ση και ικα­νό­τη­τα απο­μνη­μό­νευ­σης, ακό­μη και μεί­ω­ση της νοη­μο­σύ­νης. Μελέ­τες απει­κό­νι­σης του εγκε­φά­λου έχουν δεί­ξει ότι η τακτι­κή χρή­ση κάν­να­βης τρο­πο­ποιεί εγκε­φα­λι­κές δομές, με μεγά­λης κλί­μα­κας δομι­κές ανω­μα­λί­ες στην πυκνό­τη­τα της φαιάς ουσί­ας, τον όγκο, το σχή­μα και ειδι­κό­τε­ρα στον επι­κλι­νή πυρή­να και την αμυ­γδα­λή. Ίσως σημα­ντι­κό­τε­ρο για τη συζή­τη­ση περί θερα­πευ­τι­κής χρή­σης είναι ότι πρό­σφα­τες μελέ­τες επι­σή­μα­ναν τον κίν­δυ­νο η απο­δο­χή της ιατρι­κής κάν­να­βης να έχει επι­κίν­δυ­νη επί­πτω­ση στον τρό­πο που οι έφη­βοι αντι­λαμ­βά­νο­νται τους κιν­δύ­νους από την κατά­χρη­σή της. Είναι γι’ αυτό απα­ραί­τη­το να δια­χω­ρι­στεί ξεκά­θα­ρα η ιατρι­κή χρή­ση της κάν­να­βης ως φάρ­μα­κο που χορη­γεί­ται με ελεγ­χό­με­νη δοσο­λο­γία, από την ψυχα­γω­γι­κή της κατά­χρη­ση μέσω του καπνί­σμα­τος. Αυτό θα μπο­ρού­σε να στεί­λει και ένα εκπαι­δευ­τι­κό μήνυ­μα προς το κοι­νό, ότι η κάν­να­βη, όπως κάθε θερα­πευ­τι­κό φάρ­μα­κο, μπο­ρεί να έχει σημα­ντι­κές παρε­νέρ­γειες αν δεν συντα­γο­γρα­φη­θεί και χορη­γη­θεί σωστά».

 

Τα ναρκωτικά είναι “όπλο” του συστήματος

Όπως απο­κα­λύ­πτε­ται πρό­κει­ται για μία παγκο­σμί­ως τερά­στια μπίζ­να, με κέρ­δη για τους μονο­πω­λια­κούς ομί­λους που ξεπερ­νούν τα 24 δισ ευρώ τον χρό­νο… μόνο στην ΕΕ! Αυτό άλλω­στε φανε­ρώ­νε­ται από τη συμ­με­το­χή και στή­ρι­ξη, που απο­λαμ­βά­νουν τέτοιες πρω­το­βου­λί­ες, «εθε­λο­ντι­κών» εται­ρειών, ενώ από πίσω δια­δρα­μα­τί­ζο­νται τερά­στια επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα με χορη­γί­ες εκα­τομ­μυ­ρί­ων.
Με βάση αυτά τα συμ­φέ­ρο­ντα καθο­ρί­ζε­ται τελι­κά και ποιες ουσί­ες θα είναι νόμι­μες και ποιες όχι, ποιες ουσί­ες τη μια θα χαρα­κτη­ρί­ζο­νται ως ναρ­κω­τι­κά και την άλλη θα απο­χα­ρα­κτη­ρί­ζο­νται ή θα …βαφτί­ζο­νται φάρ­μα­κα που μόνο νεκρούς δεν ανα­σταί­νουν… όπως η κάν­να­βη!

Σύμ­φω­να με διε­θνή στοι­χεία η κάν­να­βη απο­τε­λεί την πρώ­τη ουσία με την οποία έρχο­νται σε επα­φή οι χρή­στες που απευ­θύ­νο­νται σε κέντρα απε­ξάρ­τη­σης.
Οι εισα­γω­γές σε ιατρι­κές μονά­δες, που σχε­τί­ζο­νται με σύν­δρο­μο στέ­ρη­σης από αυτήν έχουν αυξη­θεί κατά 80%!
Η ΕΕ βάζει στό­χο έως το 2025 να απε­λευ­θε­ρω­θεί η «φαρ­μα­κευ­τι­κή» κάν­να­βη σε όλα τα κρά­τη-μέλη, με τελι­κό σκο­πό την απε­λευ­θέ­ρω­ση της «ψυχα­γω­γι­κής» της χρή­σης, που θα απο­φέ­ρει και τα μεγα­λύ­τε­ρα κέρ­δη έως και τα 115 δισ. Ευρώ το χρόνο!

Ενδει­κτι­κό επί­σης είναι ότι:

 • Στην ΕΕ 78 εκα­τομ­μύ­ρια έχουν κάνει χρή­ση κάν­να­βης, αυξά­νο­ντας κατά 45% σε μια 10ετία τις αιτή­σεις για θερα­πεία από κάνναβη
 • Σχε­δόν οι μισοί 16χρονοι είναι χρή­στες κάν­να­βης σε χώρες που είναι νόμι­μη ή συντα­γο­γρα­φεί­ται ως φάρμακο

Οι νόμοι που κατά και­ρούς ψηφί­ζο­νται ανοί­γουν διά­πλα­τα το δρό­μο για τη συνο­λι­κή απε­λευ­θέ­ρω­ση της χρή­σης και διά­θε­σης ουσιών. Το ίδιο το σύστη­μα και η πολι­τι­κή όσων το υπη­ρε­τούν είναι που ανα­πα­ρά­γει τους παρά­γο­ντες που πυρο­δο­τούν τη χρή­ση. Για­τί για το καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα τα ναρ­κω­τι­κά έχουν διπλό στό­χο: Αύξη­ση της καπι­τα­λι­στι­κής κερ­δο­φο­ρί­ας και κοι­νω­νι­κή καταστολή!

Οι κυβερνήσεις και τα αστικά κόμματα μας “ναρκώνουν”

Με ευθύ­νες δια­χρο­νι­κά όλων των κυβερ­νή­σε­ων ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ η πρό­λη­ψη και τα στε­γνά προ­γράμ­μα­τα απε­ξάρ­τη­σης συνε­χώς υπο­βαθ­μί­ζο­νται. Καλ­λιερ­γεί­ται μια συνο­λι­κή ανο­χή στην ναρκωκουλτούρα.

 • ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ ψήφι­σαν μαζί νόμους και διευ­κο­λύν­σεις για απε­λευ­θέ­ρω­ση της παρα­γω­γής, εξα­γω­γής και διά­θε­σης προ­ϊ­ό­ντων κάν­να­βης και για την προ­σέλ­κυ­ση αντί­στοι­χων επενδύσεων.
 • Εγκαι­νιά­στη­κε ο πρώ­τος Χώρος Επο­πτευό­με­νης Χρή­σης στην Αθή­να, που αντι­με­τω­πί­ζει τους χρή­στες ως «τελειω­μέ­νους», που τους αξί­ζει μόνο ο “ελεγ­χό­με­νος θάνα­τος” για να μη χαλά­ει και η του­ρι­στι­κή μόστρα του κέντρου της Αθήνας.
 • Πέρα­σε νόμος που προ­βλέ­πει πως η διοί­κη­ση και οι λει­τουρ­γί­ες του ΚΕΘΕΑ θα απο­φα­σί­ζο­νται από τον εκά­στο­τε Υπουρ­γό Υγεί­ας, που προ­ο­πτι­κά οδη­γεί στην υπο­βάθ­μι­ση των “στε­γνών” προγραμμάτων.

Η νομι­μο­ποί­η­ση της κάν­να­βης στο­χεύ­ει στη νομι­μο­ποί­η­ση των αιτιών της χρή­σης στη συνεί­δη­ση της νέας γενιάς!

Επι­στρα­τεύ­ουν μια σει­ρά αντιε­πι­στη­μο­νι­κές θεω­ρί­ες που παρου­σιά­ζουν την κάν­να­βη ως ένα “παρε­ξη­γη­μέ­νο φυτό” που μόνο νεκρούς δεν ανα­σταί­νει, την ώρα που η επι­στη­μο­νι­κή έρευ­να για τη θερα­πευ­τι­κή απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα των συστα­τι­κών της είναι σχε­δόν ανύ­παρ­κτη. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ευρω­παϊ­κός Οργα­νι­σμός Φαρ­μά­κων εγκρί­νει μόλις 2 σκευά­σμα­τα ανα­φέ­ρο­ντάς τα ως κατα­πραϋ­ντι­κή — παρη­γο­ρη­τι­κή θερα­πεία πολύ συγκε­κρι­μέ­νων παθή­σε­ων, ενώ στο εμπό­ριο κυκλο­φο­ρούν χιλιά­δες και μάλι­στα για πάσα χρήση!

Μιλά­νε για “φαρ­μα­κευ­τι­κή” χρή­ση, αλλά είναι οι πρώ­τοι που δεν αντι­με­τω­πί­ζουν την κάν­να­βη με τέτοιους όρους, αφού προ­βάλ­λουν ολό­κλη­ρο το φυτό ως “φάρ­μα­κο” και ενσω­μα­τώ­νουν έως και τον “μπά­φο” στα τελι­κά προ­ϊ­ό­ντα της “φαρ­μα­κευ­τι­κής κάν­να­βης”. Το φυτό της κάν­να­βης περιέ­χει εκα­το­ντά­δες χημι­κές ουσί­ες που η επί­δρα­σή τους δεν έχει ερευ­νη­θεί. Η επι­στη­μο­νι­κή κοι­νό­τη­τα είχε το νομι­κό πλαί­σιο ώστε να απο­μο­νώ­σει και να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει αυτά τα συστα­τι­κά, με κρα­τι­κό έλεγ­χο, για ερευ­νη­τι­κούς σκοπούς.

 

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο