Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με τηλεργασία η λειτουργία του Δημοσίου, αύριο, λόγω της κακοκαιρίας

Μέσω τηλερ­γα­σί­ας από τους υπαλ­λή­λους θα λει­τουρ­γή­σουν, αύριο Τρί­τη, οι δημό­σιες υπη­ρε­σί­ες, εξαι­τί­ας των ακραί­ων και­ρι­κών φαινομένων.

Όπως ανα­φέ­ρει εγκύ­κλιος του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών, το μέτρο αφο­ρά υπαλ­λή­λους, των οποί­ων η φύση των καθη­κό­ντων επι­τρέ­πει την εξ απο­στά­σε­ως άσκη­σή τους.

Για τους εργα­ζό­με­νους που δεν μπο­ρούν να ασκή­σουν εργα­σία από από­στα­ση και η προ­σέ­λευ­ση στην υπη­ρε­σία δεν είναι δυνα­τή, θα γίνει χρή­ση των προ­βλε­πό­με­νων δικαιού­με­νων αδειών.

Από τα παρα­πά­νω εξαι­ρού­νται εργα­ζό­με­νοι που απα­σχο­λού­νται σε υπη­ρε­σί­ες αιχ­μής, οι αρμο­διό­τη­τες των οποί­ων σχε­τί­ζο­νται άμε­σα ή έμμε­σα με την αντι­με­τώ­πι­ση ή την πρό­λη­ψη των συνε­πειών από τις δυσμε­νείς και­ρι­κές συνθήκες.

Σχε­τι­κά με την εξυ­πη­ρέ­τη­ση του κοι­νού, η εγκύ­κλιος καλεί τους επι­κε­φα­λής κάθε υπη­ρε­σί­ας να μερι­μνή­σουν για την ενη­μέ­ρω­ση των πολι­τών με κάθε πρό­σφο­ρο τρό­πο και σε κάθε περί­πτω­ση μέσω του δικτυα­κού τους τόπου για τον τρό­πο λει­τουρ­γί­ας των υπη­ρε­σιών τους, ιδί­ως στις περι­πτώ­σεις των υπη­ρε­σιών που έχουν ως κύρια αρμο­διό­τη­τα την εξυ­πη­ρέ­τη­ση του κοι­νού κατό­πιν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νων ραντεβού.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο